نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)، سمنان، ایران

چکیده

گونه ی .Gypsophila mucronifolia Rech. F ازتیره Caryophyllaceae یک گونه اندمیک بیابان های گچی سمنان است. گزارش‌های معدودی از پراکنش گونۀ Gypsophila mucronifolia، در ارتباط با ویژگی‌های سازش‌پذیری تشریحی آن با عوامل خاک و ارتفاع انجام شده است. مطالعات بوم شناختی گونه G. mucronifolia برای اولین بار انجام شد. این گونه در ارتفاعات 1500 تا 1800 متری از سطح دریا رویش دارد و اغلب در شیبهای شمالی می روید. با استفاده از نرم افزار Canoco for windows 4.5 و آنالیزهای آماری RDA تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی پراکنش گونه G. mucronifolia مشخص گردید. فاکتور ارتفاع ومحتویات گچ همبستگی مثبت و محتوای کربنات کلسیم و سدیم خاک همبستگی منفی بر رخداد و رشدگونه G. mucronifolia دارد. سطح برگ با میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی گردید که نشان می دهد کرکهای غده ای در ساقه و برگ این گونه وجود دارد اما کرک بر روی کاسه گل مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ecological, Anatomical, Morphological, and Micro-Morphological Characteristics of Gypsophila mucronifolia (Caryophyllaceae) endemic to gypsic soils of Semnan, Iran

نویسنده [English]

  • Fatemeh Rabizadeh

Department of Biology, Women’s University of Semnan (Farzanegan),Semnan, Iran .

چکیده [English]

Gypsophila mucronifolia Rech. is an endemic plant species of Caryophyllaceae that It has been reported from gypsum deserts around Semnan, Iran. A few reports have been made on the distribution of G. mucronifolia in relation to its descriptive compromise characteristics with soil and altitude factors. Ecological studies of G.mucronifolia were performed for the first time. This species grows at altitudes of 1500 to 1800 meters from sea level, often on the northern slopes. Using Canoco for windows 4.5 software and statistical analyzes of RDA, the effect of environmental factors on the distribution of G.mucronifolia was determined. Elevation and gypsum contents showed positive correlation and content of CaCO3 and Na negative correlation with occurrence and growth of G. mucronifolia. The leaf surface with a scanning electron microscope (SEM) has studied that show glandular hairs on stem and leaves it there, but did not observe on the calyx. Leaf cells of G. mucronifolia are filled with druse crystals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsophila mucronifolia
  • Ecological factors
  • idioblast
  • leaf
  • hair
  • gypsophyt