نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی میزان کارایی روش LFA جهت پیش‌بینی میزان شاخص‎های تنوع گونه‌ای می‌باشد. نمونه‌برداری بر روی 140 لکه گیاهی و با استفاده از 140 پلات یک مترمربعی در طول 14 ترانسکت و به صورت تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. بر طبق دستورالعمل روش LFA، شاخص‌های نهایی نفوذپذیری خاک، چرخه مواد غذایی و پایداری خاک محاسبه شد جهت تعیین تشابه بین شاخص‌های تنوع، پارامتر‌های سطحی خاک و شاخص‌های نهایی از آنالیز خوشه‌بندی، در محیط نرم‌افزار PAST استفاده گردید. نتایج نشان داد که در سطح یک درصد (01/0 P≤) شاخص تنوع شانون توسط پارامتر ارتفاع از سطح دریا، شاخص سیمپسون توسط پارامتر چرخه موادغذایی و شاخص غنا توسط هر دو پارامتر ارتفاع از سطح دریا و چرخه مواد غذایی قابل پیش‌بینی می‌باشد. به نظر می‌رسد روش LFA با مورد نظر قرار دادن برخی از پارامترهای سطحی خاک و امتیازدهی به آن‌ها می‌تواند شاخص‌های نهایی ایجاد نماید که این شاخص‌ها می‌توانند عملکرد اکوسیستم را نمایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Landscape Function Analyze (LFA) to Estimate Plant Diversity in Kiasar rangeland of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mohadeseh Ehsani 1
  • Reza Tamartash 2
  • Gholamali Heshmati 3
  • Esmaeil Sheidai Karkaj 4

1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Assistant professor, Department of Range and Watershed Management Sari Agriculture and Natural Resource University

3 Department of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

4 Assistant professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia

چکیده [English]

This study aimed to evaluate the efficiency of the LFA method to predict the species diversity indices. Sampling was carried out using 140 plots of 1 m2 along 14 transects based on a randomly-systematic design and so, the final index of soil infiltration, nutrient cycle and soil stability was calculated. Also, the cluster analysis was applied to determine the similarity between the variability indices, soil surface parameters and final indices by using PAST software. The results showed that at the level of 1percentage (P≤0.01), the Shannon diversity and Simpson indices were predicted by altitude from the sea level and nutrient cycle parameters, respectively and, richness index were predicted by these two parameters. It seems that the LFA method can create the final indices by considering and scoring some of the surface parameters of the soil (eleventh indices) and these indices can finally display the ecosystem's performance finally display the ecosystem's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil surface parameters
  • nutrient cycle
  • richness index
  • patch
آقاسی، م.ج. بهمنیار، م.ع. و اکبرزاده، م. 1385. مقایسه اثرات قرق و پخش آب بر روی پارامتر­های پوشش گیاهی و خاک در مراتع کیاسر استان مازندران. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(4): 73- 84.
اوشیب نتاج، م. شکرچی، ح. اکبرزاده. م.  و کشاورزی، م. (1390). مطالعه ات اکولوژی گونه Lolium rigidium در استان مازندران. زیست­شناسی گیاهی، 3(10): 37-46.
چراغیان، ع. دهداری، س. فرجی، م. و آریاپور، ع. (1397). بررسی تاثیر عملیات اصلاحی مختلف بر شاخص­های اکولوژیک سلامت مرتع با استفاده از روش LFA. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان، 25(2): 454- 464.
عرب سر بیژن، م. ابراهیمی، م. و آجرلو، م. (1395). بررسی شاخص­های سطح خاک و ویژگی­های عملکردی مرتع با استفاده از روش LFA. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان، 23(2): 373- 382.
Abedi, M., and Arzani, H., 2004. Determination of Rangeland Health Attributes by using Ecological Indicators: new approach in rangeland analysis and assessment. Journal of Rangeland and Forest, 56: 5-24.
Arzani, H., Abedi, M., Shahriyari, A. and GHorbani, M. 2008. Investigation of soil surface indicators changes and rangeland functional attributes and rangeland plow. Researches range and Desert. 14(1): 68- 79.
Aghajanashkori, P., 2013. Watershed comprehensive plan. B.SC. Thesis, Sari agriculture and natural resource. 104p.
Bridge, B. J., Mott, J. J. and winter, W. H., 1983. Improvement in soil structure resulting from sown Pastures on degraded areas in the dry savanna woodlands of northern Australia. Australian Journal of Soil Research, 21: 83 90.
Dawes-Gromadzki, T., and Spain, A., 2003. Seasonal Patterns in the Activity and Species Richness of Surface Foraging Termites (Isoptera) At Paper Baits in a Tropical Australian Savanna. Journal of Tropical Ecology, 19:1–8.
Ehsani, S. M.  Heshmati, G. and Tamartash, R. 2015. Effect of some environmental factors on plant distribution using LFA method, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 6(1): 62-68.
Fancy, s. G. Gross, j. E. and Carter. S. L. 2009. Monitoring the condition of naturalresources in US national parks. Environmental Monitoring and Assessment151:161–174.
Ghahraman, A., Miravodi, H. and Zahedipour, H. 2001. Study of plant diversity in plant communication in Arak. 2th Congress of range and rangeland in Iran, University of Tehran, 523-532.
Heydarian, M., Naghipour, A., and Tavakkoli, H.  2011. Effect of grazing on vegetation and soils in rangeland Bojnord. 17: 243- 255.
Jori, M.H., Temzad, B., Shokri, M and Banihashemi, B. 2009. The comparison richness and diversity indictors on evaluation of mountain rangeland health (case study: Ramsar). Journal of rangeland, 2(4): 244- 356.
Karfs, R., 2002. Rangeland monitoring in tropical savanna grasslands, Northern Territory, Australia: relationships between temporal satellite data and ground data. Master’s Thesis, Research School of Tropical Environment Studies and Geography, James Cook University, Townsville, Australia.
Karimzadeh A., Jafarian, Z. Ghorbani, J. and Akbarzadeh, M. 2012. Analysis of the relationship between speciesdiversity and environmental factors using multivariate analysis (Case Study: Sorkhdeh Rangelands of Semnan, Iran). Journal of Range and Watershed Management. 65(1): 131-143.
Ludwig, J.A., and Tongway, D.J. 1995. Spatial rganization of landscapes and its function in semiarid woodlands, Australia. Landscape Ecology 10: 51-63.
Magurran, A.E. 2004.  Measuring biological diversity. Blackwell Scientific, Oxford, 322 p.
Mesdaghi, M., and Rashtian, A.  2005. Study of Component floristic and species richness in yekkeh chenar summer rangeland of Golestan Province. Journal of Agricultural science and natural resource, 12(1):27-36.
Meymandi nezhad, M., 1992. Ecological foundation. University of Tehran press, 808p.
Moghaddam M.R., 2006. Ecology of terrestrial plant. University of Tehran Press, 701p.
Moridi, T., Karami, P., Shokri, M and Jori, M.H. 2008.  The relationship between diversity and production in Grassland and Shurnland.  Journal of rangeland, 1: 1- 10.
Pellant, M., P. Shaver, D.A. Pyke, and J.E. Herrick. 2005. Interpreting indicators of rangeland health, version 4. Technical Reference 1734-6, USDI, BLM, National Sci. And Tech Center, Denver, Colo. 21-Mar-02. 122p.
Pyke, D.A., Herrick, J.E., Shaver, P.A., and Pellant, M. 2002. Rangeland health attributes and indicators for qualitative assessment. J. Range Manage. 55: 584-597.
Soudi, P. 1993. Living treasure saving earth's threatened biodiversity. Department of the Environment, 53P.
Tongway, D.J. and Hindley. N. 2003. Indicators of ecosystem rehabilitation success: stagetwo, verification of EFA indicators. Final report to the Australian center for miningenvironmental research. Produced by the center for mined land rehabilitation, University of Queensland, and Brisbane and CSIRO sustainable ecosystems. Canberra, Australia. 66p.
Tongway, D.J. and Hindley, N.L. 2004. Landscape Function Analysis: Procedures for Monitoring and Assessing Landscapes with Special Reference to Mine Sites and Rangelands, Version 3.1. Published on CD by CSIRO Sustainable Ecosystems, Canberra, Australia, 158 p.
Tongway, D.J. and Smith, E.L. 1989. Soil surface features as indicators of rangeland site productivity. J. Aus. Range., (11): 15-20.
Tongway, D.J., Ludwig, J.A., and Whitford, W.G. 1989. Mulga log mounds: fertile patches in the semi-arid woodlands of eastern Australia. Australian Journal of Ecology 14: 263-268.
Toranjzar, H., Abedi, M., Ahmadi, A. and Ahmadi, Z.2009. Assessment of rangeland condition (health) in       Meyghan desert of Arak. Journal of Rangeland, 3:259–271.
Wilson٫ A.D. 1986. The monitoring of change in range land condition: A multivatic site potential approach. Pp: 517_521 in Range lands:A Resource under sieg٫proceeding of the second international Range Lands congress Australia Academy of science. p: 517_521.
Yari, R., Tavili, A. and Zare, S., 2012. Investigation on soil surface indicators and rangeland functional attributes by Landscape Function Analysis (LFA) (Case study: Sarchah Amari Birjand). Iranian journal of Range and Desert Research, 18(4): 624-636.
Zhao, R., Zhou, H. Qian, Y.and Zhang, J. 2007. Interrelations between plant communities and environmental factors of wetlands and surrounding lands in mid and lower reaches of Tarim River. Journal Applied Ecology, 17(6): 955-60.