نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده آزاد واحد علوم تحقیقات فارس، مرودشت، شیراز

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد واحد شهربابک

چکیده

منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر با مساحت 155383 هکتار و حداکثر ارتفاع 2734 متر از سطح دریا، در 45 کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. بررسی فلور این منطقه نشان داد که 125 گونه گیاهی، 102 جنس و 32 تیره از گیاهان آوندی در این منطقه می رویند. مهم ترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه در این منطقه عبارتند از: Chenopodiaceae، Brassicaceae و Asteraceae و مهم ترین جنس ها، Astragalus، Nepeta، Euphorbia، Tamarix و Salsola می باشند. بیشترین گونه های گیاهی این منطقه دارای شکل رویشی تروفیت (41 درصد) و همی کریپتوفیت (26 درصد) هستند و عناصر ایرانو-تورانی (75 درصد) بیشترین گونه های حاضر در پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. تحلیل چند متغیره داده های فلوریستیک وجود سه خوشه از فلورهای محلی را نشان داد که در آن قرابت های فلوریستیک مناطق با فواصل جغرافیایی آنها مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of vascular plant species diversity in Bidouiyeh protected area in Bardsir, Kerman

نویسندگان [English]

  • Shirin Shakib 1
  • Majid Sharifi-Tehrani 2
  • Zahra Hasanabadi 3

1 Department of Biology, Azad University of Science and Research, Fars branch, Marvdasht, Shiraz

2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

3 Department of Biology, Azad Univ, Shahrebabak branch

چکیده [English]

The Bidouiyeh protected area with 155383 ha and maximum altitude of 2734 meter above sea level, is located in 45 km SE Kerman. Floristic study of this region showed that 125 plant species, 102 genera and 32 families of vascular plants grow wild in this region. Most species-rich plant families are Chenopodiaceae, Brassicaceae and Asteraceae, and most species rich genera are Astragalus, Nepeta, Euphorbia, Tamarix and Salsola. Most of the species in this region are in form of therophytes (41%) and hemicryptophytes (26%), and most of the species (75%) belong to Irano-Turanian floristic region. Multivariate analysis of floristic data showed three major groups of local floras, in which the floristic affinities between regions showed affinities to geographic distances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bardsir
  • Biodiversity
  • Bidouiyeh
  • Flora
  • Kerman
 
Asaadi, A.M. (2009) Floristic study of Firozeh Watershed (North Khorasan province). Research Journal of Biological Sciences 4(10): 1092-1103.
Assadi, M. (ed). (1989-2012) Flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian).
Bakhshi-Khaniki Gh.R. (2008) Flora and vegetation studies in Ferdows area, S. Khorasan province (Iran). Pajouhesh & Sazandegi (Special Issue) 183-195.
Dimitrijevic, M.D. (1973) Geology of Kerman Region. pp. 334. G.S.A., Rep. No. Yu/52.
Dolatkhahi, M., Yousofi, M. and Asri, Y. (2010) Floristic studies of Parishan Wetland and its surrounding in Fars province. Iranian Journal of Biology 23(1): 35-46 (in Persian).
Hedge, I.C. and Wendelbo, P. (1978) Patterns of distribution and endemism in Iran. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 36(2), pp.441-464.
Huson D.H. and Bryant D. (2006) Application of Phylogenetic Networks in Evolutionary Studies. Molecular Biology and Evolution, 23(2):254-267.
Irannejad-Parizi M.H., Sanei-Shariatpanahi M., Zobeiri M. and Marvi-Mohajer M.R. (2001) A floristic and phytogeographical investigation of Khabr National Park and Rouchun wildlife Refuge. Iranian J. Natural Res., 54(2):111-129.
Karimian A.A. (2005) Medicinal, aromatic, range and rare plants of Kalmand Bahadoran Protected area and Bafgh Mt. of Yazd province. Journal of Mohit Shenasi, 37: 77-88.
Mahdavi-Maymand Z. and Mirtajodin M. (2010) The collection and identification of the some plant species of Kerman province. Journal of herbal drugs, 2:1-24.
Malekpourzadeh L., Mirtadzadini M. and Nazeri V. (2015) The study of flora of Ra'skuh Area in Baft township in Kerman province. Taxonomy and Biosystematics, 23: 85-94.
Mobayen, S. (1975) Flora of Iran, vascular plants. vol. 1, Monocots. Tehran University Publications, Tehran, Iran (in Persian).
Moradi, Gh.H., Abbasi, E. and Zare Chahooki, M.A. (2009) Flora, life forms and geographical distribution of plants in Lamerd ranges, Fars, Iran. Watershed Management Researches (Pajouhesh-va-Sazandegi) 23(1): 70-80 (in Persian).
Payandeh M., Bordbar F. and Mirtadzadini M. (2016) Floristic study of Hanza-kuh of Bahr-Aseman protected area (SE Iran). Taxonomy and Biosystematics, 28: 79-100.
Rajaei P., Maassoumi A.A., Nejad-Sattari, T. and Pourmirzaei A. (2011) Alpine flora of Hezar mountain (SE Iran). Rostaniha 12(2): 111-127.
Ramazannejad-Ghadi, R. and Parishani-Foroushani, M. (2008) Introduction of medicinal plants of Maymand historical region in Kerman province. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 15(5): 1-7.
Rechinger, K.H. (Ed.) (1963-2010) Flora Iranica, vols. 1-174. Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz, vols. 175-178, Naturhistorisches Museum, Wien.
Rohlf, F.J. (2000) NTSYS-pc: numerical taxonomy and multivariate analysis system, version 2.1. Exeter Software, Setauket, New York.
Saber-Amoli S., Ghorbanli M., Assadi M. and Asri Y. (2016) Investigation of the flora, life forms and phytochorology of the plants in the Mehroieh wild life refuge of Kahnuj, Kerman, Iran Taxonomy and Biosystematics, 26: 1-16.
Saberi A, Hasanabadi Z., Mirtadzadini M. and Nazeri V. (2013) A study of the flora of Riseh and Paqal'e area Shahrebabak of Kerman, Iran. Taxonomy and Biosystematics, 14: 67-78.
Saberi, A., Hasanabadi, Z., Mirtadzadini, S.M. and Nazeri, V. (2012) A study of the flora of Riseh and Paqale area Shahrebabak of Kerman, Iran. Taxonomy and Biosystematics 5(14): 67-87 (in Persian).
Sharifi-Tehrani, M. (2014) Introduction of the new program “CheckName” with applications in integration and increased precision and certitude of floristic inventories. Taxonomy and Biosystematic Journal. 20: 111-121.
Sharifi-Tehrani, M. and Rahiminejad-Ranjbar, M.R. (2013) Compilation of floristic and herbarium specimen datain Iran: proposal to data structure. Taxonomy and Biosystematic Journal, 15, 75-94.
Tajali A.A., (2012) Studying the floristic composition of Dehbid Khorrami area in Iran. Advances in Environmental Biology, 6(7): 1957-1959.
Tregobov P. and Mobayen S. (1991) The maps of Iranian forests. Iranian Forestry Organizations.
URL: http://encyclopediakerman.com, Accessed July, 17, 2017.
Zarei Gh., Assadi M. and Maassoumi, A.A. (2008) Introduction to the flora, life form, habitat and plant geographical distribution of Abarkooh Playa(Yazd). Pajouhesh & Sazandegi, 81: 28-38.
Zohary, M. (1973) Geobotanical foundations of the Middle East. 2 vols. Fischer Verlag, Stuttgart, Amsterdam.