نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام‌نور، بخش مهندسی کشاورزی (اصلاح‌نباتات و ژنتیک)

2 مرکز تحقیقات طب سنتی ایرانی در رزم و بحران.

چکیده

در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه‌ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت‌کننده PVS2 و  PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت‌کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار و نوع محلول جهت سه صفت درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) معنی‌دار مشاهده گردید. اثر متقابل زمان تیمار در نوع محلول برای صفت طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه در سطح احتمال یک درصد (P<0.01) و برای صفت درصد جوانه‌زنی در سطح احتمال پنج درصد (P<0.05)معنی‌دار بود. بطورکلی نتایج تجزیه واریانس، نوع محلول حفاظت‌کننده و سطوح زمانی تیمار در فرآیند شیشه‌ای شدن و حفاظت انجمادی گیاه کنجد در شاخص‌های مورد ارزیابی را مؤثر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cryopreservation plant seed of sesame (Sesamum indicum L.) by Vitrification

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kakaei 1
  • Mohsen Mansouri 2

1 Assistant Professor, Department of Agriculture (Plant Breeding and Genetics), Faculty of Sciences, Payame Noor University, PO BOX 19395-4697, Tehran-Iran.

2 Persian medicine in combat and crisis research center.

چکیده [English]

In this research was performed, cryopreservation to method vitrification with two types of solution protecting PVS2 and PVS3 in 7 times (20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140 minutes). This experiment factorial was studied in the form of with completely randomized design (CRD) with two factors protective solution (two level) and time levels (seven level) and three replications. The results of analysis of variance for treatment time and soluble type in three traits, percentage germination, root and shoot length was significant at the level of 1% (P<0.01). Interaction between the time treatment in solution type for the length of root and shoot length were significant at the level of 1% (P<0.01) for germination percentage was insignificant at the level of 5% (P<0.05). Overall, analysis of variance showed that is effective the protective solution type and levels of treatment time in the process of vitrification and the cryopreservation Sesame plant in assessment indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil
  • Cryoprotectants
  • Vitrification
 
باقری، ه. و ساکی، س. (1395). ضرورت و راهکارهای حفظ و نگهداری منابع ژنتیکی گل و گیاهان زینتی کشور. مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی. 1 (2): 33-24.
حسینی‌خواه، ف.، پارسا، س.، توکل‌افشاری، ر.، جامی‌الاحمدی، م. و اسماعیلی، ع. (1393). تأثیر هورمون‌های اسیدسالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرآیندهای پیشگیری و بهبود زوال دو رقم کنجد. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. 4 (45): 613-624.
رضوانی‌مقدم، پ. و سیدی، س.م. (1395). بررسی صفات جوانه‌زنی کنجد در ارتباط با اسیدهای چرب. مجله نهال و بذر ایران. 5 (2): 131-119.
منصوری، م.، مرزبانی، خ. و مردانپور، ف. (الف) (1392). حفاظت انجمادی بذر کاسنی بوسیله شیشه‌ای شدن. پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اصفهان. صفحه 4-1.
منصوری، م.، کاکایی، م.، عبدالهی، م.ر. و شریفی، ش. (ب) (1392). مطالعه حفاظت انجمادی بذور کلزا به روش شیشه‌ای شدن. مجله فن‌آوری زیستی در کشاورزی. 4 (2): 39-33.
Dumet, D., Engelmann, F., Chabrillange, N., Duval, Y. and Dereuddre, J. (1993). Importance of sucrose for the acquisition of tolerance to dessication and cryopreservation of oil palm somatic embryos, Cryo-letters. 14: 243-250.
FAO, FLD and IPGRI. (2004). Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Forest and Landscape Denmark (FLD) and International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI).
Jitsopakul, N., Thammasiri, K., Yukawa, T. and Ishikawa, K. (2012). Effect of cryopreservation on seed germination and protocorm development of Vanda tricolor. Science Asia. 38: 244-249.
http://ibrc.ir/index.aspx.
Kholina, A.B. and Voronkova, N.M. (2012). Seed Cryopreservation of Some Medicinal Legumes. Journal of Botany. 1-7 pp.
Kaviani, B. (2010). Cryopreservation by encapsulation-dehydration for long-term storage of some important germplasm: seed of lily [Lilium ledebourii (Baker) Bioss.], embryonic axe of persian lilac (Melia azedarach L.), and tea (Camellia sinensis L.). Plant omics journal. 3 (6): 177-182.
Mohajer, S., Taha, R.M. and Mohajer, M. (2016). Effects of cryopreservation and relative humidity on viability and nutritional composition of sainfoin (Onobrychis viciifolia scop.). Journal of Animal & Plant Sciences. 26 (1): 116-122.
Martinkova, Z. and Honek, A. (2007). The effect of cryopreservation on germination of dandelion seeds. Plant Protection Science. 43: 63-67.
Miller, B. and McDonald, D. T. (1994). Viability, vigor and field performance. Seed Science and Technology. 22: 421-425.
Panis, B. and Lambardi, M. (2005). Status of cryopreservation technologies in plants (Crops and forest trees). The role of biotechnology. Villa Gualino, Turin, Italy. 5-7 March.
Parker, R.S., Sontag, T.J. and Swanson, J.E. (2000). Cytochrome P4503- A-dependent metabolism of tocopherols and inhibition by sesamin. Biochemical and Biophysical Research Communications. 3 (2): 531-534.
Sepaskhah, A.R. and Andam, M. (2001). Crop coefficient of sesame in a semi-arid region of I.R. Iran. Agricultural water management. 49: 51-63.
Surenciski, M.R., Flachsland, E.A., Terada, G., Mroginski, L.A. and Rey, H.Y. (2012). Cryopreservation of Cyrtopodium hatschbachii Pabst (Orchidaceae) immature seeds by encapsulation-dehydration. Biocell. 36 (1): 31-36.
Tay, D. (2005). Conserving herbaceous ornamental plant germplasm. In: M. McDonald and F.Y. Kwong (Eds). Flower seeds: Biology and Technology. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Tray, D. (2006). Seeds: Trade, Production and Technology. The US national plant germplasm system: the ornamental plant germplasm center.
Tacan, M., Tapia, C. and Perez, C. (2017). Effects of accelerated ageing and cryopreservation on seeds and embryonic axes of Phaseolus vulgaris L and Arachis hypogaea L. Germination and seedlings vigor. PeerJ Preprints | https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3203v1 | CC BY 4.0 Open Access | rec: 29 Aug 2017.
Volk, G.M. and Walters, C. (2006). Plant vitrification solution 2 lowers water content and alters freezing behaviour in shoot tips during cryoprotection. Cryobiology. 52: 48-61.