نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

2 گروه شیلات،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین میزان چربی تولید شده در هر لیتر در شوری 45 گرم در لیتر و به میزان 74/98 درصد بود، اما اختلاف معناداری با سایر تیمارها نداشت. در میان تمامی اسیدهای چرب اندازه گیری شده، اسید چرب میریستیک بالاترین میزان را در هر 4 تیمار داشت. اما بالاترین میزان را در تیمار 4(شوری 45 گرم/لیتر) نشان داد. مجموع اسیدهای چرب اشباع شده و همینطور اسیدهای چرب تک غیر اشباع(MUFA)، در بین تیمارها اختلاف معناداری را نشان ندادند (P> 0.05). مجموع اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA)و همینطور اسیدهای امگا6 بالاترین میزان را در تیمار 4 داشتند، اما مجموع اسیدهای چرب امگا3 در تیمار 3(شوری 30 گرم بر لیتر) دارای بالاترین میزان بودند. در مورد پروتئین، بالاترین میزان آن در تیمار با مقدار 21/61 % مشاهده شد و به دنبال آن، تیمار 1 با 71/51 ، و تیمار 3 با 29/49 % به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. پایین ترین میزان پروتئین در تیمار 4 با 71/47 % مشاهده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که ریزجلبک اسپیرولینا می تواند به طور موفقیت آمیزی در آبهای با شوری بالا بدون تائیر عمده بر اسیدهای چرب خود، رشد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of salinity on protein and fatty acids Spirulina microalgae (Spirulina platensis) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sharifi fard 1
  • Mansoreh Ghaeni 2
  • Laleh Romiyani 3

1 Department of Fisheries, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Department of Fisheries, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Department of Fisheries, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

.The results of ANOVA showed that the highest rate of lipid per liter in salinity of 45 g / l and the amount was 98.74%, but there was not significant difference with other treatments. Among all the fatty acids measured, Myristic acid has the highest values in all 4 treatments, however, showed the highest value in treatment 4 (salinity of 45 g / L), total saturated fatty acids and also total monounsaturated fatty acids(MUFA) showed not significant difference between treatments(p>0.05). total polyunsaturated fatty acids(PUFA) and also total omega-6 fatty acids had the highest valus in treatment 4 (salinity of 45 g / L), but total omega-3 fatty acids had highest valus in treatment 3(salinity of 30g/l).
Also in the case of Protein, The highest valus of protein was observed in treatment 2 With the amount of 60.21% and following that, the treatment 1 with the amount of 51.71% and treatment 3 with amount of 49.29% were placed respectively in degrees the second and third. The lowest valus of protein was observed in treatment 4 with amount of 47.71%. The findings of this research showed that Spirulina microalgae could be grow successfully in high salinity waters without major impact on their fatty acids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • Spirulina Platensis
  • Protein
  • Salinity
  • TMRL Medium Culthure
 برزآبادی فراهانی، ف. (1377). تولید پروتئین تک یاخته از اسپرولینای دریای خزر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی دریا. دانشگاه تربیت مدرس.
عطاریان فریمان، گ.، روزی طلب، م.، عباس شاه آبادی، ح. و شریفیان، س. (1393). اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب ریز جلبک Dunaliella bardawil به عنوان کاندید منبع تولید سوخت زیستی. مجله بوم شناسی آبزیان) 4( : 50-61.
علوی، ن.، گلمکانی، م.، امین لاری، م.، شکرفروش، ش.و نوروزی، م.(1394). بهبود پایداری اکسیداسیون روغن زیتون بکر با استفاده از ریز جلبک اسسپیرولینا به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دهم (4(: 63-74.
فراشبندی، م.، جواهری بابلی، م.و معصومی زاده، ز. (1393(. تأثیردوره‌های نوری مختلف بر روی رشد و ترکیب اسید چرب جلبک (Nannochloropsis oculata). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات. دانشگاه آزاد اهواز.
قائنی، م.، متین فر، م.، رومیانی، ل. و چوبکار، ن.(1389). ترکیب شیمیایی پودر ریز جلبک اسپیرولینا.  فصلنامه زیست شناسی شیل آمایش، سال دوم، شماره اول.
گرجی زاده، ه.، سخایی، ن.، دوست شناس، ب.، غانمی، ک.و ارچنگی، ب. (1395). بررسی پروفایل اسیدهای چرب ریز جلبک Spirulina sp.، Chlorella sp. و Chaetoceros sp. و معرفی آن ها به عنوان منابع بالقوه جدید جهت استخراج امگا 3 و امگا 6. دو ماهنامه طب جنوب. سال نوزدهم)2): 224-221.
نقیبی، م. (1391). بررسی رشد کلرلا در شوری های متفاوت. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
Abu, G.O., Ogbonda, K.H.and Aminigo, R.E.(2007) Optimization studies of biomass production and protein biosynthesis in a Spirulina sp. isolated from an oilpolluted flame pit in the Niger Delta. African Journal of Biotechnology 6: 2550-2554.
Albert, N., Wague, R., Mbaïlao, M.and Fabienne, N.(2012)Journal Animal and Plant Scienc 13: 1811-1822.
Almahrouqi, H.A., Sukumaran, P.,Naqqiuddin, M.A., Alsabahi, J.P.and Ismail,A.(2015)The effect of salinity on growth, biochemical composition and fatty acid profile of Spirulina (Arthrospira platensis) grown in sheltered outdoor conditions in Oman. Journal Algal Biomass 6: 61- 67.
Aslianti, Y. (1988)Experiment on the mass production of dried spirulina for fish and shrimp larvae food. Journal Penelitian Budidaya Pantai Maros Indonesia.
Ayachi, A., El-Abed, A., Dhifi, W.and Marzouk, B.(2007)Chlorophylls, proteins and fatty acids amounts of Arthrospira platensis growing under saline conditions. Pakistan Journal Biology Science 10: 2286-2291.
Bhakar, R.N., Kumar, R.and Pabbi, S.(2013)Total Lipids and Fatty Acid Profile of Different Spirulina Strains as Affected By Salinity and Incubation Time Vegetos 26:148-154.
Coca, M., Barrocal, V.M. Lucas, S., Gonzale-Benito, G.and Garcia-Cubero, M.T.(2014) Protein production in Spirulina platensis biomass using beet vinasse-supplemented culture media. Food and Bioproducts Processing.
Dubinsky, Z., Matzukawa, R.and Karube, I.(1995)Photobiological aspects of algal mass culture.Journal Marine Biotechnology 2: 61-65.
Gopinathan, C. P.(1996) Live Feed Culture-Mlcro-Algae. Bud. CMFRI.
Hamazaki,T. And Okuyama, H.(2003) The Japan Society for Lipid Nutrition recommends reducing the intake of linoleic acid. A review and critique of the scientific evidence World Review Nutration Dietection 92:109-32.
Hart, B.T., Bailey, P., Edwards, R., Hortle, K., James, K., Mc Mahon, A., Meredith, C.and Swadling, K. (1991) A review of the salt sensitivity of the Australian freshwater biota. Hydrobiologia. 210: 105-144.
Ingthamjitr, S. (1989) Use of Spirulina in the culture of Penaeus monodon larvae. Asian Inst. of Technology. Thailand.
Jesperson, L., Strqmdahl, L., Olsen, K.and Skibsted, L.(2005) Heat and light stability of three natural blue colorants for use in confectionery and beverages, European. Food Research and Technology 220: 261-266.
Kebede, E.(1997) Response of Spirulina platensis (=Arthrospira fusiformis) from Lake Chitu, Ethiopia, to salinity stress from sodium salts. Journal of Applied Phycology 9: 551–558.
Kirroliaa, A., Bishnoia, R.N.and Singh, N.(2011) Salinity as a factor affecting the physiological and biochemical traits of Scenedesmus quadricauda. Journal of Algal Biomass Utilization 2: 28-34.
Kumar, M., Kulshreshtha, J.and Singh, G.P.(2011) Growth and Pigment Profile of Spirulina platensis Isolated from Rajasthan, India. Research Journal of Agricultural Sciences 2: 83-86.
Lee, S.Y., Kim, S.H., Hyun, S.H., Suh, H.W., Hong, S.J., Cho, B.K., Choi, H.K; (2014) "Fatty acids and global metabolites profiling of Dunaliella tertiolecta by shifting culture conditions to nitrate deficiency and high light at different growth phases" Process Biochemistry 496: 996-1004
Mackay, M.A., Norton, R.S, Borowitzka, L.J; (1984) "Organic osmoregulatorysolutes in cyanobacteria" Journal Gentic Microbiology 130: 2177-2191
Martel, A, Garcia-Reina, G., Yu, S., Lindblad, P., Pedersen, M. (1992) Osmotic adjustment in the cyanobacterium Spirulina platensis in presence of α- glucosidase. Physiology Biochemistery 30: 69-74
Masih, S., Sofi, M.Y.and Singh, S.G.(2011) Growth Performance of Spirulina platensis under Mixotrophic Culture. Research Journal of Agricultural Sciences 2: 119-121
Mercadi, J.M., Correa-Reyes, J.G., Lubián, L., Montero, O., Figueroa, F.L.(2004) Blue light effect on light absorption characteristics and photosynthesis of five benthic diatom species Aquatic Botone 78: 265-277
Mutawie, H.H. (2015) Growth and metabolic response of the filamentous cyanobacterium Spirulina platensis to salinity stress of sodium chloride. Life Science Journal 12: 71-78.
Norma, G., José Antonio, L.E., Anselmo, M., Marcel, M.P., Nolberta, H.and Antonio, G. (2012) Effect of salinity on growth and chemical composition of the diatom Thalassiosira weissflogii at three culture phasesLatin American.Journal Aquactic Reserch 40:435 – 440
Oliveira, M.A.C.L.D., Monteiro. M.P.C., Robbs, P.G.and Leite, S.G.F.(1999) Growth and chemical composition of Spirulina maxima and Spirulina platensis biomass at different temperatures Aquaculture International. 7: 261-275.
Otles, S.and  Pire, R. (2001) Fatty acid composition of Chlorella and Spirulina microalgae species. Journal of AOAC international 84: 1708-1714
Priyadarshani, I., Thajuddin, N.and Rath, B.(2012) Salinity induced changes in biochemical parameters of four species of Cyanobacteria collected from Odisha coastline, India. International Journal of Advanced Life Sciences 4: 28-35.
Rafiqul, I.M, Jalal, K.C.A.and Alam, M.Z.(2005) Environmental factors for optimisation of Spirulina biomass in laboratory culture Biotechnology 4: 19-22
Reed, R.H, Borowitzka, L.J, Mackay, M.A, Chudek, J.A, Foster, R., Warr, S.R.C, Moore, D.J. and Steward, W.D.P.(1986) Organic solute accumulation in osmotically stressed cyanobacteria. FEBS Microbiology Review 39: 51-56.
Regunathan C.and Wesley, S.G.(2006) Pigment deficiency correction in shrimp broodstock using Spirulina as a carotenoid source. Aquaculture Nutrition 12: 425-432.
Richmond, A. (1990) Handbook of microalgal mass culture (CRC Press. Inc. Boca Raton. FL. USA).
Sharma, G., Kumar, M., Ali, M.I.and Jasuja, N.D. (2014) Effect of Carbon Content, Salinity and pH on Spirulina platensis for Phycocyanin, Allophycocyanin and Phycoerythrin Accumulation. Microbial and Biochemical Technology6: 202-206.
Sukenik, A., Zmora, O.and Carmeli, Y.(1993) Biochemical quality of arine unicellular algae with special emphasis on lipid composition: II. Nunnochloropsis sp. Aquaculture.
Takagi, M., Karseno, Y.and oshida, T. (2006) Effect of salt concentration on intracellular accumulation of lipidsand triacylglycerides in marine microalgae Dunaliella cells.Bioscience and Bioeneginering  3: 223-226.
Todd, R. (1998) Quantitative Analysis of Chorophyll-a from Spirulina Pacifica Technical Bulletin 006.
Todd, L. (2000) A review of spirulina as a cartenoid And vitamin source for cultured shrimp. Spirulina pacifica Technical Bulltein.
Toyub, M.A., Uddin, M.Z., Miah, M.I.and Habib, M.A.B.(2011) Growth Performance and Nutritional Analysis of Spirulina platensis in Different Concentrations of Papaya Skin Powder Media. Bangladesh Journal Science Reserch 46: 333-338.
Ualu, L., Isik, O., Koc, O.and Goksan, T. (2011) The effects of nitrogen deficiencies on the lipid and protein contents of Spirulina platensis.African Journal of Biotechnology 10: 386-389.
Vonshak, A, Abeliovich, A, Boussiba, S, Arad, S. and Richmond, A.(1988) Production of Spirulina biomass: effects of environmental factors and population density. Biomass 2: 175-185.
Vonshak, A. (1998) Spirulina platensis (Arthrospira): Physicology, cell biology and biotechnology, Pp.117-130. Taylor and Francis, London,
Warr, S.R.C, Reed, R.H, Chudek, J.A, Foster, R.and Stewart, W.D.P.(1985) Osmotic adjustment in Spirulina platensis. Planta 163: 424-429.
Yilmaz, H.K., Ayas, D., Yilmaz, H.and Ozogul, Y. (2010) The effects of different salinity rates on fat and fatty acid composition of Spirulina platensis.Journal of Fisheries Sciences 4: 282-286.
Zeng M T and Vonshak A. (1998) Adaptation of Spirulina platensis to salinity-stress. Comparative Biochemistry and Physiology Physiology 120: 113-118.