نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشکده تواید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال‌های اخیر مصرف کود‌های شیمیایی، پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی در خصوص وضعیت سلامت انسان‌ها و دیگر موجودات زنده به همراه داشته است. کمپوست که مخلوطی فرآوری شده از مواد آلی می‌باشد، از دیر باز به دلیل اثرات اصلاح‌کنندگی خاص و منحصر به فردی که بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و در نتیجه رشد و افزایش محصول دارد مورد توجه کشاورزان قرار داشته است. بی‌شکل بودن کمپوست‌ها، مشکلات زیادی را در پخش آن‌ها در سطح زمین و یا در زمان مخلوط کردن با سایر مخلوط‌های گلدانی ایجاد می‌نماید. استفاده از کمپوست پلت شده یکی از راه‌های مناسب برای رفع این مشکل است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی محتویات کمپوست‌های تولید شده از برخی مواد آلی و ضایعاتی بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه آن‌ها با ورمی کمپوست و قابلیت پلت شدن آن‌ها بوسیله لارو مذکور بود. بدین منظور از زباله آشپزخانه‌ای، برگ‌های توت و انگور، چمن قیچی شده و مخلوط برگ-های مختلف (انجیر، پالونیا، توت و انگور) استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین هدایت الکتریکی، مواد آلی، ازت کل، پتاسیم و فسفر در کمپوست زباله آشپزخانه حاصل شد. بیشترینpH ، میزان تبدیل ضایعات به کمپوست و یکنواختی کمپوست تولید شده مربوط به کمپوست چمن قیچی شده بود. به طور کلی نتایج نشان داد که لارو Potosia cuprea تاثیر بسزایی در تولید کمپوست پلت شده داشت. کمپوست‌های تولید شده اگر چه pH و هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به ورمی کمپوست داشتند اما بالا بودن سایر محتویات و پلت شدن، استفاده از آن‌ها را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the possibility of converting some of organic material to pellets compost by the larvae of Potosia cuprea and compare their contents with vermicompost

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Babarabie 1
  • Hosein Zarei 2
  • Mohsen Yazdanian 2

1 Ph.D Student of Ornamental Plants Department of Horticultural Sciences, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.

2 Faculty Member of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

In recent years the use of chemical fertilizers, have adverse environmental effects and consequences on the health of humans and other living organisms. Compost is a mixture of organic materials processed, for a long time due to certain unique Moderators effects on characteristics of physical, chemical and biological of soil and thus grow and increase the product has been beneficial. Formless of compost, provides many problems in distributing them at ground level or at the time of mixing with other potted mixtures. The use of pellets compost is one of the ways to resolve this problem. The aim of this study was examine the contents of the composting of organic materials and other waste produced by the larvae of Potosia cuprea and compare them with the vermicompost and capabilities pellets they were chosen by the larvae. For this purpose, kitchen waste, leaves of vines, mulberry, cut lawn, and mixtures of different leaves (figs, paulownia, mulberry and grapes) were used. Results showed that the highest electrical conductivity, organic matter, total nitrogen, potassium and phosphorus was obtained in compost the kitchen waste. The highest pH, converting the waste to composting and compost uniformity were related to cut lawn. The results showed that the larvae Potosia cuprea had a significant impact on the production of pellet compost. Although pH and electrical conductivity in produced Compost, were higher than vermicompost but, the top of other content and pellets, the use of which makes it possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compost
  • Larvae Potosia cuprea
  • Pellets
  • Waste
اشتری گرگری، ش. و طباطبایی، ج. (1386) تاثیر نسبت های مختلف کمپوست شهری در بسترهای خاکی و غیر خاکی روی برخی شاخص­های رشد و گلدهی رز. فصلنامه علمی محیط زیست. 65: 18-30.
امجزی، ح. و حمید­پور، م. (1391) اثر فسفر، ورمی کمپوست و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گل آهار. مجله علوم و فنون کشت گلخانه­ای، 3(10): 79-86.
حیدرزاده، ن. و عبدلی، م. (1387) بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیاز­های کنترل کیفیت و استاندارد­ها. مجله محیط­شناسی. 34 (48): 29-40.
خاوازی، ک.، اسدی رحمانی، ه. و ملکوتی، م. (1384) ضرورت تولید صنعتی کود­های بیولوژیک در کشور. انتشارات آموزش کشاورزی. تهران. 610 صفحه.
خواجه­پور، م. (1393) اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان). 658 صفحه.
رضایی، م. و برادران، ر. (1392) بررسی تاثیر انواع کود­های آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 29(3): 635-650.
ززولی، م.، باقری اردبیلیان، م.، قهرمانی، ا. و قربانیان اله­آباد، م. (1391) اصول فناوری تولید کمپوست. انتشارات خانیران، تهران. 340 صفحه.
سرمدنیا، ع. و کوچکی، غ. (1391) فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 400 صفحه.
 سعید­نژاد، ا. و رضوانی مقدم، پ. (1389) ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 24 (2): 142-148.
سماوات، س. و لکزیان، ا. (1386) امکان بهبود کیفی کمپوست زباله شهری و مقایسه آن با شاخص­های استاندارد مطالعه موردی: زباله شهری کهریزک. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 21 (1): 35-41.
علیخانی، ح.، یخچالی، ب. و محمدی، ی. (1390) مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست معمولی و ورمی کمپوست. مجله زیست­شناسی ایران. 24(6): 925-934.
فرزامی سپهر، م.، رضا، آ. و تفقدی­نیا، ب. (1391) توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه شاهی در مرحله رویشی. زیست شناسی کاربردی. 1(1): 93-105.
قیامتی، گ.، آستارایی، ع. ر. و زمانی، غ. ر. (1388) تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک. مجله پژوهش­های زراعی ایران. 7 (1): 153-162.
کوچکی، ع.، امیرمرادی، ش.، شباهنگ، ج. و کلانتری خاندانی، س. (1392) اثر کود­های آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه، قدومه شیرازی، قدومه شهری و تخم شربتی. نشریه بوم شناسی کشاورزی. 5 (1): 16-26.
مجاب قصرالدشتی، ع.، بلوچی، ح.، یدوی، ع. و قبادی، م. (1393) تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. نشریه بوم­شناسی کشاورزی. 6(1): 118-129.
محبوب خمامی، ع. (1387) اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی بر رشد فیکوس بنجامین ابلق. نهال و بذر. 24(2): 333-346.
معلم، ا. و عشقی­زاده، ح. (1386) کاربرد کود­های بیولوژیکی: مزیت­ها و محدودیت­ها. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان. 740-761.
ملکوتی، م. و غیبی، م. (1379) تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک‌، گیاه و میوه در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات استراتژیک کشور. نشر آموزش کشاورزی‌. 92 صفحه.
نجاتی مقدم، ز. و بوزرجمهری، خ. (1391) بررسی اثرات نهاده­های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست. همایش ملی کشاورزی، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین. اتاق بازرگانی - صنایع معادن و کشاورزی استان قم، قم. 122-127.
Anastasi, A., Varese, G.C. and Marchisio, V. F. (2005) Isolation and identification of fungal communities in compost and vermicompost. Mycologia. 97(1): 33-44.
Chamani, E., Joyce, D. C. and Reihantabar, A. (2008) Effects of Vermicompost on the Growth and Flowering of Petunia hybrida ‘Dream Neon Rose’. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences. 3(3): 506-512.
Giusquiani, P.  L., Arcchini, C. M. and Businelli, M. ( 2010) Chemical properties of soils amended with compost of urban waste. Plant and Soil Journal. 109: 73-73.
Griffin, T. S. and Hutchinson, M. (2007) Effects of Compost maturity on nitrogen and carbon mineralization and plant growth. Compost Science and Utilization. 15: 228-236.
Kraus, P. and Wilke, M. (1999) Schadstoffe in bioabfall compost (contaminant in bio-compost). mull und abfall. 97 (4): 211-219.
Marinari, S.G, Masciandaro, B. and Ceccanti, S. (2000) Influence of organic and mineral fertilizers on soil biophysical properties. Bioresource Technology. 72: 9-17.
Papafotiou, M., Phsyhalou, M., Kargas, G., Chatzipavlidis, I. and Chronopoulos, J. (2004) Olive-mill wastes compost as growing medium component for the production of poinsettia. Scientia Horticulturae. 102: 167-175.
Rebollido, R., Martinez, J., Aguilera, Y., Melchor, K., Koerner, I. and Stegmann, R. (2008) Microbial Populations During Composting Process of Organic Fraction of Municipal Solid Waste. Applied Ecology and Environmental Research. 6(3): 61-67.
Stratton, M. L, Barker, A. V. and Rechcigl, J. E. (1995) Compost. Soil amendments and environmental quality. CRC Lewis Publisher., New York. 250–309.
Subler, S., Edwards, C. and Metzger, J. D. (1998) Comparing vermicompost and compost. Biocycle. 12: 63-66.
Sumner, M. E. (2000) Beneficial use of effluents, wastes, and biosolids. Communication in Soil and Plant Analyses. 31(14): 1701-1715.
Tomati, U., Grappelli, A. and Galli, E. (1988) The hormone-like effect of earthworm casts on plant growth. Biology and fertility of soils. 5: 288-294.
Wu, S. C., Cao, Z., Li, G., Cheung, K. and Wong, M. H. (2005) Effects of biofertilizers containing N fixer, P and K solubilizer and AM fungi on maize growth: a greenhouse trail. Geoderma.125: 155-166.