نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،دانشکده ی علوم پایه،گروه میکروبیولوژی ،رشت

چکیده

برای تعیین مقاومت دارویی هلیکوباکتر پیلوری[1]، 100 نمونة اندوسکوپی از یک کلینیک خصوصی گاستروسکوپی در شهر رشت تهیه و نمونه‌ها از نظر واکنش گرم، کشت و تعیین حساسیت دارویی، آزمایش سریع اوره آز و هیستولوژی بررسی شد. تعیین حساسیت دارویی با اندازه‌گیری MIC آنتی‌بیوتیک‌های مترونیدازول، کلاریترومایسین، آموکسی‌سیلین و تتراسیکلین انجام شد.
40 درصد افراد موضوع مطالعه به عفونت هلیکوباکتر پیلوری مبتلا بودند که 60 درصد آن‌ها مرد بودند. تمام سوش‌ها به 4 آنتی‌بیوتیک استفاده‌شده حساسیت نشان دادند. تشخیص و تعیین حساسیت هلیکوباکتر پیلوری ما را در درمان عفونت‌های حاصل از این باکتری کمک می‌کند. آگاهی از الگوهای حساسیت دارویی باکتری، سبب احتیاط بیشتر پزشکان در انتخاب داروهای خط اول درمانی خواهد شد. اطلاع از تعیین حساسیت آنتی بیوتیک‌ها، در درمان آنتی‌بیوتیکی و مدیریت کنترل عفونت مجدد نقش مهمی خواهد داشت 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation and survey on antibiotic resistance of H. pylori

نویسنده [English]

  • Massoumeh Anvari

Islamic Azad University, Rasht Branch, Faculty of Basic Sciences, Department of Microbiology, Rasht

چکیده [English]

In order to determine of Helicobacter pylori antibiotic resistance diagnosis and susceptibility profile directs the applicability of recommended treatment regimens in our setting. 100 dyspeptic adult patients undergoing endoscopy from a specific gastroenterology clinic in Rasht city. Multiple gastric biopsy and specimens were submitted for gram stain, culture, antimicrobial sensitivity testing, rapid urease test and histology. Antimicrobial susceptibility testing was done by MIC method against metronidazole, clarithromycin, amoxicillin, and tetracycline. Forty percent (40%) of the study population was positive for H. pylori infection, 60% was males. H. pylori culture showed a sensitivity of 45%, specificity of 98%. All H. pylori strains isolated were sensitive to metronidazole, clarithromycin, amoxicillin and tetracycline. Helicobacter pylori diagnosis and susceptibility profile directs the applicability of recommended treatment regimens in our setting. Knowledge of the antibiotic susceptibility patterns in our setting allows us to be more cautious in the choice of first-line agents. Information on antibiotic susceptibility profile plays an important role in empiric antibiotic treatment and management of refractive cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melicobacter Pylori
  • Antibiotic Resistance
سیاوشی، ف. (1374). بررسی هلیکوباکترپیلوری در ارتباط با مقاومت نسبت به مترونیدازول و ارزیابی سایر مواد ضدباکتریایی به منظور دست‌یابی به یک نرون درمانی مؤثر. دانشگاه تهران٬ علوم پایه٬ گروه میکروبیولوژی.
وطن‌خواه٬ ل. (1380). بررسی فراوانی نسبی مقاومت ‏in vitro‏ هلیکوباکترپیلوری به آنتی‌بیوتیک‌های رایج ریشه‌کنی در بیماران دیس پپتیک مراجعه‌کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان بقیةالله الاعظم (عج) در سال‌های 80-1378. پایان نامه(دکتری). دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)، دانشکدة پزشکی، گروه داخلی.  
 
Adeyemi, E.O. Danial, M.F. Helal, T. Benedict, S. Abdulle, A.M. (1999). “The outcome of a 2-week treatment of Helicobacter pylori-positive duodenal ulcer with omeprazole-based antibiotic regimen in a region with high metronidazole resistance rate” European Journal of Gastroenterology Hepatology 11: 1259-1263.
Bailey, A. Scott's, G. (1990). Diagnostic Microbiology 8th edition. Edited by: E B and S F. The C.V. Mosby Company; 440.
Fabre, R. Sobhani, I. Laurent-Puig, P. Hedef, N. Yazigi, N. Vissuzaine, C. Rodde, I. Potet, F. Mignon, M. Etienne, J.P. (1994). “Polymerase chain reaction assay for the detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy specimens: comparison with culture, rapid urease test, and histopathological tests” Gut 35: 905-908.
Glupczynski, Y. Megraud, F. Lopez-Brea, M. Andersen, L.P. (2001). “European multicentre survey of in vitro antimicrobial resistance in Helicobacter pylori” European Journal of Clinical Microbiology and Infection Disease 20: 820-823.
Go, M.F. (2002). “Treatment and mana-gement of Helicobacter pylori infection” Current Gastroenterology Report 4: 471-477.
Grove, D.I. Koutsouridis, G. Cummins, A.G. (1998). “Comparison of culture, histopathology and urease testing for the diagnosis of Helicobacter pylori gastritis and susceptibility to amoxycillin, clarith-romycin, metronidazole and tetracy-cline” Pathology 30: 183-187.
 
 
 
Ikezawa, K. Kashimura, H. Kojima, M. Aikawa, T. Nakahara, A. Mutoh, H. Tanaka, N. (1999). “Pretreatment antimicrobial susceptibilities of paired gastric Helicobacter pylori isolates: antrum versus corpus” Helicobacter4: 218-221.
Kato, S. Fujimura, S. Udagawa, H. Shimizu, T. Maisawa, S. Ozawa, K. Iinuma, K. (2002) “Antibiotic resistance of Helicobacter pylori strains in Japanese children” Journal of Clinical Microbiology 40: 649-653.
Kim, J.J. Reddy, R. Lee, M. Kim, J.G. El-Zaatari, F.A. Osato, M.S. Graham, D.Y. Kwon, D.H. (2001). “Analysis of metronidazole, clarithr-omycin and tetracycline resistance of Helicobacter pylori isolates from Korea” Journal of Antimicrobial Chemotherapy 47: 459-461.
Kuo, C.H. Wu, D.C. Lu, C.Y. Su, Y.C. Yu, F.J. Lee, Y.C. Wu, I.C. Lin, S.R. Liu, C.S. Jan, C.M. Wang, W.M. (2002) “The media of rapid urease test influence the diagnosis of Helicobacter pylori” Hepatogas-troenterology49: 1191-1194.
Kwon, D.H. Kim, J.J. Lee, M. Yamaoka, Y. Kato, M. Osato, M.S. El-Zaatari, F.A. Graham, D.Y. (2000). “Isolation and characterization of tetracyclineresistant clinical isolates of Helicobacter pylori” Antimicrobial Agents Chemotherapy 44: 3203-3205.
Lage, A.P. Godfroid, E. Fauconnier, A. Burette, A. Butzler, J.P. Bollen, A. Glupczynski, Y. (1995). “Diagnosis of Helicobacter pylori infection by PCR: comparison with other invasive techniques and detection of cagA gene in gastric biopsy specimens” Journal of Clinical Microbiology 33: 2752-2756.
Megraud, F. Lehn, N. Lind, T. Bayerdorffer, E. O'Morain, C. Spiller, R. Unge, P. Van-Zanten, S.V. Wrangstadh, M. Burman, C.F. (1999). “Antimicrobial susceptibility testing of Helicobacter pylori in a large multicenter trial: the MACH 2 study” Antimicrobial Agents Chemotherapy 43: 2747-2752.
Meyer, J.M. Silliman, N.P. Wang, W. Siepman, N.Y. Sugg, J.E. Morris, D. Zhang, J. Bhattacharyya, H. King, E.C. Hopkins, R.J. (2002). Risk factors for Helicobacter pylori resistance in the United States: the surveillance of H. pylori antimicrobial resistance partnership (SHARP) study, 1993-1999” Annuals of Internal Medicine 136: 13-24.
Miyaji, H. Azuma, T. Ito, S. Suto, H. Ito, Y. Yamazaki, Y. Sato, F. Hirai, M. Kuriyama, M. Kato, T. Kohli, Y. (1997). “Susceptibility of Helicobacter pylori isolates to metronidazole, clarithromycin and amoxicillin in vitro and in clinical treatment in Japan” Alimentary Pharmacology and Therapeutics 11: 1131-1136.
Moayyedi, P. Axon, A.T. Feltbower, R. Duffett, S. Crocombe, W. Braunh-oltz, D. Richards, I.D. Dowell, A.C. Forman, D. (2002). “Relation of adult lifestyle and socioeconomic factors to the prevalence of Helicobacter pylori infection” Inter-national Journal of Epidemiology 31: 624-631.
Montes, H. Salmen, S. Dolfo, W. Sotolongo, A. Petrosino, P. Donis, J. Berrueta, L. (2003) “Evaluation of a liquid urease test (LUT) for detection of Helicobacter pylori” Acta Gastroenterology Latinoam33: 73-76.
Ozcay, F. Kocak, N. Temizel, I.N. Demir, H. Ozen, H. Yuce, A. Gurakan, F. (2004). “Helicobacter pylori infection in Turkish children: comparison of diagnostic tests, evaluation of eradication rate, and changes in symptoms after eradication” Helicobacter9: 242-248.
Pilotto, A. Rassu, M. Leandro, G. Franceschi, M. Di-Mario, F. (2000). “Prevalence of Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Northeast Italy: a multicentre study. GISU. Interdisciplinary Group for the Study of Ulcer” Diagnostic Liver Disease 32: 763-768.
Poon, S.K. Chang, C.S. Su, J. Lai, C.H. Yang, C.C. Chen, G.H. Wang, W.C. (2002). Primary resistance to antibiotics and its clinical impact on the efficacy of Helicobacter pylori lansoprazole-based triple therapies” Alimentary Pharmacology and Therapeutics 16: 291-296.
Tolia, V. Brown, W. El-Baba, M. Lin, C.H. (2000) “Helicobacter pylori culture and antimicrobial suscepti-bility from pediatric patients in Michigan” Pediatric Infectious Disease Journal 19: 1167-1171.
Vicente, R. Sicilia, B. Gallego, S. Revillo, M.J. Ducons, J. Gomollon, F. (2002). “Helicobacter pylori eradication in patients with peptic ulcer after two treatment failures: a prospective culture-guided study” Gastroenterology Hepatology 25: 438-442.
Wayne, P.A. (2007). “Clinical Labora-tory Standards Institue: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria  M7-A5” Informa-tional supplement M100-S10. CLSI.
Weiss, J. Mecca, J. da-Silva, E. Gassner, D. (1994) “Comparison of PCR and other diagnostic techniques for detection of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients” Journal of Clinical Microbiology32: 1663-1668.
Wolle, K. Leodolter, A. Malfertheiner, P. Konig, W. (2000). “Antibiotic susceptibility of Helicobacter pylori in Germany: stable primary resistance from 1995 to 2000” Journal of Medical Microbiology 51: 705-709.