نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه/ پژوهشکده ی آرتمیا و جانوران آبزی

2 پژوهشکده ی آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

 در این تحقیق ویژگی های بیومتریکی آرتمیای بکرزای ارومیه ، آرتمیای دوجنسی دریاچه ارومیه و آرتمیای دوجنسی چین در شرایط آزمایشگاهی (شوری ppt70، دمای 2±24 درجه سانتی گراد، اکسیژن ppm 5/0±4) بررسی شد. برای این کار مقدار 2 گرم سیست از هر گونه آرتمیا در شرایط استاندارد تخم گشایی شد و تعداد 400 ناپلئوس تازه تخم گشایی شده (در 4 تکرار) به ظروف مخروطی- استوانه ای 5/1 لیتری حاوی آب ppt70 منتقل شد. آرتمیاها در دوره رشد با مخمر پوشش دار تجاری، به نام لنسی پی. زد (PZ) و جلبک Dunaliella tertiolecta غذادهی شدند. 
بعد از بلوغ آرتمیاها تعداد 30 جفت از آرتمیاهای دوجنسی و 30 عدد از آرتمیای بکرزا در محلول لوگول قرار داده شدند و سپس چند ویژگی بیومتریکی آن ها اندازه گیری و با هم مقایسه شد. این ویژگی ها عبارت اند از: طول کل بدن، طول شکم، طول چنگال شکمی (Furca)، تعداد خار روی چنگال های شکمی راست و چپ و در آرتمیاهای ماده، طول و عرض کیسه تخم. 
نتایج به دست آمده ارزیابی آماری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که طول کل و طول ناحیه شکمی A. urmiana به طور معنی داری بلندتر از دو آرتمیای دیگر است. طول چنگال شکمی و تعداد خار روی چنگال های شکمی راست و چپ در A. urmiana به طور معنی دار از سایر گروه ها کمتر است؛ درحالی که بین این صفات در آرتمیای بکرزا و A. sinica اختلاف معنی داری دیده نمی شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparsion of biometric and meristic characteristics of Artemia urmiana, Artemia sinica and parthenogenetic Artemia under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Naser Agh 1
  • Saber Zahri 1
  • Haleh Ehtesham 2

1 Faculty member of Urmia University / Artemia Institute of Aquatic Animals

2 Artemia Institute of Aquatic Animals, Urmia University

چکیده [English]

In this research biometrical characteristics of Artemia urmiana, Artemia sinica and parthenogenetic Artemia were studied under laboratory conditions (salinity: 70 ppt, temp.: 24±2°C and DO: 4±0.5 ppm). For this purpose, two gram cysts from each population were hatched and 400 newly hatched nauplii (in 4 replicates) transferred to 1.5 liter cylindro-conical containers containing 70 pptbrine water. Artemia were fed on unicellular algae, Dunaliella tertiolecta and coated yeast, Lansy PZ until adulthood. 32 pairs of adult bisexual Artemia and 32 adult parthenogenetic females from either population were randomly selected and biometric and meristic characters such as total length, length of furca, number of setae on furca and uterus length and width (in females) were recorded. Biometric and meristic characters measured with projection Stereomicroscope. Data were analysed using SPSS (ANOVA and Duncan tests). Results of this research showed that total length and abdomen length in A. urmiana was significantly longer compared to other populations (p<0.05). Length of furca and number of setae on both furca were significantly lower in A. urmiana compared to other species, while no significant differences were observed between A. sinica and parthenogenetic Artemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A. urmiana
  • A. sinica
  • parthenogenetica Artemia
  • biometry
Agh, N; Van Stappen, G; Moham-madyari, A; Rahimian, H; Bossier, P; Sorgeloos, P. (2008). Life cycle characteristics of six Artemia populations from Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences, 11 (6):854-861.
 Agh, N; Bossier, P; Abatzopoulos, T; Beardmore, J; Mohammad yari, A; Rahimian, H; Sorgeloos, P. (2009). Morphometric and Preliminary Genetic Characteristics of Artemia Populations from Iran. International Review of Hydrobiologia, 94(2): 194-207.
Amat, F; Barata, C; Hontoria, F. A. (1995). Mediterranean Origin for the Veldrif (South Africa) Artemia Leach Population. in: Journal of biogeography. Vol. 22, pp. 49-59.
Baxevanis, A,D; El-Bermawi, N; Abatzopoulos, T.J; Sorgeloos, P. (2004). Salinity effects on maturation, reproductive and life span characteristics of tour Egyptian Artemia populations (International Study on Artemia. LXVIII). Hydrobiologia 513: 87-100.
 
 
 
 
Bossier, P; Xiaomei, W; Catania, F; Dooms, S; Van Stappen, G; Naessens, E; Sorgeloos, P. (2004). An RFLP database for authentication of commercial cyst samples of the brine shrimp Artemia spp. (International Study on Artemia LXX). Aquaculture 231: 93–112.
Browne, R.A. and Wanigasekera, G. (2000). Combined effects of salinity and temperature on survival and reproduction of five species of Artemia. J. of Exp. Mar. Biology and Ecology, 244: 29-44. 
Dana, G.L. and Lenz, P.H. (1986). Effects of increasing salinity on Artemia population from Mono Lake, California. Oecologia 68: 428 436.
El-Bermawi, N; Baxevanis, A.D; Abatz-opoulos, T.J; Van Stappen, G; Sorgeloos, P. (2004). Salinity effects on survival, growth and morpho-metry of four Egyptian Artemia populations (International Study on Artemia. LXVII). Hydrobiologia 523: 175-188.
Gilchrist, B.M. (1960). Growth and form of the brine shrimp Artemia salina (L). Proc. Zool. Soc. Lond. 134: 221-235.
  Pilla, E.J.S. and Beardmore J.A. (1994). Genetic and morphometric differentiation in Old World bisexual species of the brine shrimp (Artemia). Heredity, 72, 47-56.
Triantaphyllidis, G.V; Poulopoulou, K; Abatzapoulos, T.J; Perez, C.A.P; Sorgeloos, P. (1995). International study on Artemia XLIX. Salinity effects on survival, maturity, growth, biometrics, reproductive and lifespan characteristics of bisexual and a parthenogenetic population of Artemia. Hydrobiologia 302, 215-227.
Vanhaecke, P; Tackaret, W; Sorgeloos P. (1987). The biogeography of Artemia: an updated review. Artemia Research and its applications. Vol. 1, 129-155.