نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی/گروه زیست شناسی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 استادیار گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

4 کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران

چکیده

 جنس زالزالک(Crataegus L.) به قبیله Crataegeae و زیر تیره Maloideaeاز تیره Rosaceae (گل سرخ) تعلق دارد. این جنس 150 تا 1200 گونه در جهان دارد. تحقیق حاضر به بازنگری دو گونه C. meyeri وC. persica در ایران از نظر ریخت شناسی اندام های مختلف و ریز ریختارشناسی دانه ها پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد گونه ای که تحت عنوان C. persica از غرب و مرکز ایران در فلور ایران و ایرانیکا گزارش شده است، مطابق مونوگراف مترادف گونه C. meyeri می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biosystematic Study of two species of Crataegus L. in west and central parts of Iran

نویسندگان [English]

  • Nasim Seyedipour 1
  • Fariba Sharif nia 2
  • Fahimeh Salim pour 3
  • Roya Razavi Zadeh 4

1 Master of Biology of Plant Sciences / Department of Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran

3 Assistant Professor , Department of Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran

4 Master of Biology, Microbiology, Department of Biology, Tehran University of Technology, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 Hawthorn (Crataegus L.) belongs to Crataegeae tribe، Maloideae subfamily and Rosaceae family. It has about 150 – 1200 species in the world. In this study، revision of two species C. meyeri and C. persica was investigated in Iran، by using morphology of different organs and micromorphology of pyrenes. Results indicated that species C. persica reported from west and central of Iran، is synonym of species C. meyeri، this result was concordant with monograph of Crataegus. 


کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Micromorphology
  • Crataegus L
  • Iran
ارجمندی, ع., ناظری, و., اجتهادی, ح. و جوهرچی, م. (1388). مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق  ایران, رستنیها 10 (1): 1-35.
خاتم ساز، م. (1371).  فلور ایران، شماره 6: تیره گل سرخ: ص267-241، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع.
شریف نیا، ف.، سیدی پور، ن. و سلیم پور، ف. (1388). مطالعه بیوسیستماتیکی چهار گونه از جنس زالزالک (Crataegus L.)  در مرکز ایران، فصلنامه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 4 (45-52).
مبین، ص. (1374). رستنی های ایران فلور گیاهان آوندی، ج. چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
 
Boissier, E. (1872). Crataegus in Flora Orientalis Vol. 2: 660-665. Genevae & Basileae .
Christensen, K. I. )1992). Revision of Crataegus sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae(Rosaceae -Maloideae) in the Old World, Systematic Botany Monograghs, vol: 35 :1-199.       
Donmez, A. (2004). The Genus Crata-egus L. (Rosaceae) with Special Reference to Hybridization and Biodiversity in Turkey, Turk. J. Bot. 28: 29-37.
Donmez, E. O. (2008). Pollen morph-ology in Turkish Crataegus
(Rosaceae), Bot. Helvegia. 118: 59-70.
Jalili, A. & Jamzad, Z. (1999). Red Data Book of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran.
Parsa, A. (1943). Flore de l’ Iran, vol: 2. Tehran, Iran.
Potter, D. , Eriksson, T. , Evans, R. C. , Oh, S. , Smedmork, J. E. E. , Morgan, D. R., Kerr, M. , Robertson,  K. R. , Arsenault, M. , Dickinson, T. A. and Campbell, C. S. ( 2007). Phylogeny and Classification of  Rosaceae, Pl. Syst. Evol., 266: 5-43.
Riedl, H.  (1969) Crataegus L. (Rosaceae). In: Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 66: 49-65. Akademische Druck and Verlagsanstalt, Gra.