نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیلات/ علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار/گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شاهد تهران

چکیده

کارا (Chara Vulgaris)و ناجاس (Najas felexilis)دو علف هرز آبزی غوطه­ور هستند؛ که بیشتر در آب­های راکد غنی از مواد­غذایی یافت می­گردند. رشد بیش از اندازه این گیاهان باعث کاهش میزان بهره­برداری از منابع آبی و ایجاد خسارت­های اکولوژیکی و اقتصادی در این محیط­ها می­گردد. در بسیاری از سیستم­های آب شیرین همچون تالاب­ها، رودخانه­ها و دریاچه­ها، کنترل موفقانواع گونه ­های علف­ هرز با استفاده از روش­های مکانیکی به اثبات رسیده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی واکنش علف­های ­هرز آبزی غوطه­ور vulgaris  C. و N. felexilis  به قطع­کردن در سه سطح (بدون قطع، یک­بار قطع و دو بار قطع) در دریاچه پارک آزادگان تهران بود. به همین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع و وزن خشک گیاهان آزمایشی بود.
نتایج این آزمایش نشان داد که یک­بار قطع نسبت به تیمار شاهد به ترتیب موجب کاهش ارتفاع vulgaris  C. و N. felexilis  به میزان 75/43 و 8/13 درصد می­گردد. همچنین دوبار قطع نسبت به یک­بار قطع موجب کاهش معنی­دار (0.05≥P) رشد و بازرویی گیاهان آزمایشی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که، بیشترین میزان کاهش وزن خشک و ارتفاع در تیمار دوبار قطع و برای گیاه Chara مشاهده گردید. بر این اساس قطع کردن و تکرار دوره­ای آن به دلیل وارد آوردن استرس و کاهش حجم بالایی از ذخیره کربوهیدرات، اثر کنترلی مناسبی بر گیاهان آزمایشی ایجاد نمود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Cutting Control Effect on Growth of Submersed Aquatic Weeds, (Chara vulgaris) and (Najas felexilis) in Azadegan Lake Park of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hanieh Tohidi Fraid 1
  • Yousef Filizadeh 2

1 Master of Fisheries / Research Sciences of Tehran

2 Associate Professor / Department of Agronomy and Plant Breeding Shahed University of Tehran

چکیده [English]

 Chara (Chara vulgaris) and Najas (Najas felexilis) are two submersed weeds which are found in rich waters. The excessive growth of these plants cause the reduction in utilization of water resources and making some ecological and economical damages in these areas. In most fresh water systems، such as wetlands، streams and lakes، the efficacy of mechanical methods is well documented for major weed species. The aim of this study was to determine the response of C. vulgaris and N. felexilis to cutting in three levels (once، twice and without cutting) in Azadegan lake park of Tehran. The test was examined in factorial design with three replications. The tested parameters included plant length and dry weight. 
The results of this experiment showed that once cutting in comparison with control treatment، made 43/75 and 13/8 percent reduction in length of C. vulgaris and N. felexilis، respectively. Also، twice cutting compared with only once، caused considerable (P≤0.05) reduction in growth of test plants. Thus، cutting and its replication، because of creating more stress and reduction in carbohydrate stock، brought about a better control effect on test plants. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • submersed aquatic weeds
  • Azadegan lake
  • cutting
  • length and dry weight
سواری­پور، غ. 1386. شناسایی و مدیریت علف­های هرز آبزی دریاچه بوستان آزادگان تهران. پایان نامه دوره ارشد مهندسی منابع طبیعی شیلات. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران.
 
Adamec, L. and Husak, S. , (2002) Control of Eurasian Watermilfoil in NNR Brehynsky Fishpond Near Doksay, Czech Republic. J. Aquatic Plant Management. 40: 45-46.
Barko, J. W, Adams, M. S. and Clescer, N. L. , (1986) Environ-mental Factors and Their Consideration in The Management of Submersed Aquatic Vegetation: A review. J. Aquatic Plant Manag-ement. 24: 1-8.
Best, E. P. H, (1993) The Impact of Mechanical Harvesting Regimes on the Species Composition of Dutch Ditch Vegetation: A Quantitative Approach. J. Aquatic Plant Manage. 31: 148-154.
 
 
Chambers, P. A, Brako, J. W. and Smith, C. S. , (1993) Evaluation of Invasion and Declines of Submersed Aquatic Macrophytes. J. Aquatic Plant Manage-ment. 31: 218-220.
Cromwell, G. , (2008) AnnualReportSouth IslandLakes Aquatic Plant Weed Control.Landward Manage-ment Ltd, LINZ Bio Security. 13: 26-32.
Filizadeh, Y and Murphy, K. , (2002) Response of Sago Pondweed to Combinations of Low Doses of Diquat, Cutting, and Shade. J. Aquatic Plant Management. 40: 72-76.
Grime, J. P. , (1979) plant strategies and vegetation processes. Wiley, Chichester. 222 pp.
Gunkel, R. C. and Barko, W. , (1998) An Overview of The Aquatic Plant Control Research Program. J. Aquatic Plant Management. 36: 23-24.
Hawes, L. , Riis, T. , Sutherland, D. and Flanagan, M. , (2003) Physical Constraints to Aquatic Plant Growth in New Zealand Lakes. J. Aquatic Plant Management. 41: 44-52.
NI, L. , (2001) Effects of Water Column Nutrient Enrichment on The Growth of (Potamogeton maack-ianus). J. Aquatic Plant Management. 39: 83-87.
Perkins, M. A, and Sytsma, M. D. , (1987) Harvesting and Carbohydrate Accumulation in Eurasian Water-milfoil. J. Aquatic Plant Manage-ment. 25: 57-62.
Robertts, D. E. , Sainty, G. R. , Cummins, S. P. , Hunter, G. J. , and Anderson, L. W. J. , (2001) Managing Aquatic Plants in the SydneyInternationalReggataCenter, Australia. J. Aquatic Plant