نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار /دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار/گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحققات

4 دانشجو دکترا زیست شناسی دریا/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

 به منظور بررسی پرتاران درمنطقه بندرلنگه ، نمونه برداری فصلی بوسیله کوادرات (به ابعاد 25/0 متر مربع و عمق نمونه برداری 30 تا 40 سانتیمتر) از آبان 1387 تا مرداد 1388 با تعیین دو ترانسکت در ناحیه بین جزرومدی وسه ایستگاه درهرترانسکت انجام شد. نتایج حاصل ازشمارش پرتاران نشان داد بیشترین تراکم پرتاران دربهمن ماه (74/1533±9508) وکمترین تعداد دراردیبهشت (73/16±230) بود.همچنین محاسبه ضریب پایداری گروههای مختلف پرتاران شناسایی شده درطول یکسال نشان داد خانوادهOpheliidae حضوری پایدارداشته، خانواده Spionidae حضوری موقتی وسایرگروهها حضوری تصادفی یا اتفاقی داشته اند . نتایج حاصل ازاندازه گیری فاکتورهای محیطی نشان داد فاکتورهای محیطی موثربر فراوانی پرتاران شامل شوری ، موادآلی ونوع رسوب (GS3) می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Stability Index (SI) and effective environment factors on frequency of polychaete in Lengeh intertidal zone.

نویسندگان [English]

  • Fariba Ahmadiani 1
  • Mohamad bagher Nabavi 2
  • Mohammad reza Fatemi 3
  • Nasim Tabaraki 4

1 Master / Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Assistant Professor / School of Marine Science and Technology of Khorramshahr

3 Assistant Professor / Department of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch

4 Ph.D. in Biological Sciences / Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

For assessment of polychaete in Lengeh port, seasonal sampling done by using 2 transect of intertidal zone and 3 stations in each transect, during one year from October 2008 until July 2009 (quadrate size was 0/25m2 and sampling depth was 30-40 cm). Results of polychaetes numeration was showed that maximum number was in February and minimum number was in May. The Calculation of stability index (SI) of different groups, showed that opheliidae family is permanent group and spionidae family is temporary group and other groups are accidental.
Results showed that salinity, organic matter and the kind of sediment are effective factors on abundance of polychaetes in this region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • polychaeta
  • Stability Index (SI)
  • Environmental Factors
  • Lengeh
اردکانی، م. (1384)، اکولوژی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 103.
اکسیری،ف. (1382)، بررسی تنوع گونه ای پرتاران در جنگلهای حرا منطقه لافت و خمیر سواحل جنوب قشم، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
نبوی، م. ب.، (1378). بررسی ماکروبنتوزهای خوریات ماهشهر با تاکید بر نقش آنها در تغذیه آبزیان شیلاتی، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
ولوی، ح. (1376). بررسی اکولوژیک و شناسایی گونه ای پرتاران منطقه بین جزر و مدی سواحل استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه شهید چمران .
 
Bhaud, M.Martin, D and Gil, J (2003). Spiochaetopterus creoceanae, a new species of chaetopteridae (polycha-eta) from the Persian Gulf belonging to the costarum complex.Scientia  Marina ., 67 (1): 99-105.
Day. J. H (1967). A monograph on the polychaeta of Southern Africa, British Museum, vol.1, 300pp. London: BM(Nt).
Fauchald, K (1979). The polychaeta worms. Definitions and keys to the orders, Families and   genera , Natural History Museum of Los Angeles county, Sciences Series 28:1-190.
Meissner, K and   Darr, A (2009). Distribution of magelona species (polychaeta: magelonidae) in the German Bight (North sea). Zoosymposia 2:567-586.
Mortimer, K and Mackie, A   (2009). Magelonidae (polychaeta) from Hong Kong, China, with discussion on related spices and redescription of three species, Zoosymposia 2:179 - 199 .
Nybakken, J. W (1997). Marine Biology: An ecological approach 4 th ed. Addison Wesley  Educational Publi-shers, 481pp.
O´ Donell, M.A (1991). Illustrated keys in the Flora and Fauna of the persian Gulf,The Environmental Unit Of  ARAMCO.
Rouse, G.W. and pleijel, F (2001). Polychaetes. University Press  Oxford , 354 pp.
 
 
 
Wehe,T and Fiage ,D(2002).Annatated checklist of the polychaete species of the seas  surrounding the Arabian Peninsula :Red sea,Gulf of Aden, Arabian sea,Gulf of Oman,Persian Gulf.Fauna Of Arabia 19:7-238.
Williams J. light (1978). Invertebrates of   the Sanfrancisco Bay Estuary system, California Academy of sciences,211pp.
Zaabi, S and Gillet ,P and Afli, A and Boumaiza,M (2009). Biodiversity of polychaetous   annelids from the peninsula of cap Bon, northeast coast of Tunisia, Zoosymposia 2:587-600.
Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analyses Methods (MOOPAM), 1999. Recorded   by Regional Organization for the Protection of the Marine Environ-ment – 3 rd ed. – press   Kuwait :ROPME.