نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته باغبانی دانشگاه تبریز، ایران

2 استاد گروه زیستشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، به ساختار و تمایز بافت های ترشحی در میوه رسیده و انبار شده‌ی پرتقال رقم والنسیا (C. sinensis. var.Valencia) تیمار شده با پوتریسین 5/2 و 5 میلی مولار و متیل جاسمونات با غلظت 10، 20 میکرومولار پرداخته شده است. از پوست میوه های شاهد و تیمار نمونه‌برداری انجام و برش های میکروتومی و دستی تهیه و مطالعه شدند. تغییرات آنتوژنی تشکیل کیسه ها در پرتقال رقم والنسیا دارای 4 مرحله است: شروع بنیان گذاری کیسه، مرحله تشکیل فضای بین سلولی، مرحله گسترش حفره ها و مرحله بلوغ می باشد. محل تشکیل کیسه ها هم درلایه های زیر اپیدرمی و هم عمقی تر صورت می گیرد. در ابتدا تشکیل کیسه ها به صورت شیزوژن و نهایت لیزوژن می باشد. در برش های میکروتومی تعداد کیسه ها در مراحل نموی متفاوت را شمرده، محور طولی و عرضی کیسه ها با عدسی میکرومتری اندازه گیری شد که بین تعداد کیسه ها و محور طولی و عرضی در میوه های شاهد و تیمار شده تفاوت معنی داری در سطح یک درصد مشاهده نشد. مطالعه تعداد، محور طولی و عرضی کیسه ها دربرون بر(فلاویدو) با استفاده از استرئومیکروسکوپ نشان داد که نتایج مشابه نتایج حاصل از برش های میکروتومی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of methyl jasmonate and Putrescine on secretory sacs structure in stored orange “Valencia” (Citrus sinensis. var.Valencia) fruit

نویسندگان [English]

  • Soheila Mohammadrezakhani 1
  • Farkhondeh Rezanejad 2
  • Zahra Pakkish 3
  • Vahid raza Saffari 3

1 PhD student, Department of Horticultural Science, Faculty Agriculture, University of Tabriz, East Azerbaijan, Iran

2 Proffesor of Plant developmental Biology, Department of Biology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Associate Professor at Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

This experiment was carried out to determine effect of putrescine and methyl jasmonate on sacs secretory structure in stored orange (Citrus sinences L.) “Valencia” fruit. Oranges were treated with 0 (control), 2.5 and 5 mlM putrescine and 0 (control), 10 and 20µmol methyl jasmonate and then stored at 5±1°C, 85-90 % relative humidity for 4 month. Microtomey and handy sections were prepared and Studied. Antogeny changes ّof formation secretory sacs in orange Valencia were in 4 steps: start structuralization sac, formation space between cell, expansion of the cavities, and finally maturity. Location formation sacs in under epidermis layers, and deeper, too. Preliminary, formation sacs as Schizogeny and finally lysigeny. In microtomey sections, number sacs were counted in different growing stages. No difference was observed in longitudinal, transverse axis sacs and number sacs fruit treated. Number sacs and longitudinal and transverse axis of exocarp (flavedo) in control and treated fruits, investigated by stereomicroscope and no Significant difference was observed between microtomey and handy sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysigeny
  • Ontogeny
  • Schizogeny Genesis
 
 رفیعی م. و رجای، ه. 1390. تمایزیابی کیسه‏های ترشحی اسانس و رابطه آن با تکوین گل و میوه. لیموترش. زیست شناسی گیاهی، 8: 59-68
2- Bain, J. M. (1958). Morphological, anatomical, and physiological changes in the developing fruit of the “Valencia” orange, Citrus sinensis (L.) Osbeck. Australian Journal of Botany 6: 1-24.
3- Bennici, A. and Tani, C.) 2004(. Anatomical and ultrastructural study of the secretory cavity development of Citrus sinensis and Citrus limon: evaluation of schizolysigenous ontogeny. Flora– Morphology Distribution Functional Ecology of Plant 199(6): 464-475.
4- Bosabalidis, A. and Tsekos, I. )1982(. Ultrastructural studies on the Secretory cavity of Citrus deliciosa Ten. Development of the essential oil accumulating central space of the gland and process of active secretion. protoplasma 63-70.
5-Burns, J., Achor, D. S., Echeverria, E. (1992). Ultrastructural Studies on the Ontogeny of Grapefruit Juice Vesicles (Citrus paradisi Macf.CV Star Ruby). International Journal of Plant Sciences 153 (1): 14-25
6-Buvat, R. )1989(. Ontogeny, cell differentiation and structure of vascular plants. Springer Verlag, Berlin.
7-Ding, Y., Chang, J., Ma, Q., Chen, L., Liu, S., Jin, S., Han, J., Xu ,R., Zhu, A., Guo, J., Luo, Y., Xu, J., Xu, Q., Zeng, Y., Deng, X., Cheng, Y. (2015). Network Analysis of Postharvest Senescence Process in Citrus Fruits Revealed by Transcriptomic and Metabolomic Profiling. Plant Physiology, DOI:10.1104/pp.114.255711.
8-Evert, R. F. (2006). Esau's Plant Anatomy, Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: their Structure, Function, and Development. New Jersey:  John Wiley and Sons, Inc.
9- Fahn, A. (1988). Secretory tissues in vascular plants. New phytology 108: 229-257.
10- Fahn, A. (1990). Plant Anatomy.  4th edition, pergamon press., New York.
11- Ford, E. S. (1942). Anatomy and histology of the Eureka lemon. Botanical Gazette 104: 288-305.
12- Graham, E.T .and Joshi, P.A. (1995). Novel fixation of plant tissue, staining section in the paraffin with alcian blue and hematoxylin and improved slide preparation. Bitotechnology and Histochemistry 70: 263-266.
13- Knight, T. G., Klieber, A. and Sedgley, M . (2001). The relationship between oil gland fruit development in Washington Navel orange. Annals of Botany 88:1039-1047.
14-Liu, P., Liang, S., Yao, N., Wu, H. (2012). Programmed cell death of secretory cavity cells in fruits of Citrus grandis cv. Tomentosa is associated with activation of caspase 3-like protease. Trees 26:1821–1835.
15- Liang, S J., Wang, H Y. and Yang ,M. (2009). Sequential actions of pectinases and cellulases during secretory cavity formation in citrus fruits. Trees 23: 19-27.
16- Moreial, M. R., Ponce. A. G., del Valle, C. E. and Roura. S. I. (2005). Inhibitory parameters of essential oils to reduce a foodborn pathogen. LWT-Food Science and Technology, 38: 565-570.
17- Nilprapruck, P., Authanithee, F. and P. Keebjan.( 2008). Efeect of exogenous methyl-jasmonate on chilling injury and quality of pineapple. Silpakorn University Science and Techology 2, 33-42.
18-Rafiei, M and Rajaei, H. (2007). Structural and Developmental studies on Oil producing reproductive organs in Lime (Citrus aurantifolia Swingle). Jounal of Biological Sciences 7 (6): 848-853.

19-Siboza, X. I., Bertling, I and Odindo, A. O. (2014). Salicylic acid and methyl jasmonate improve chilling tolerance in cold-stored lemon fruit (Citrus limon). Journal Plant Physiology 171(18):1722-31.

20- Tiburcio, A. F., Altabella, T., Borrell, A. and Masgrau, C. (1997). Polyamine Metabolism and its regulation. Physiology Plantarum 100: 664-679.
 21-Takahashi, T and Kakehi, J. I. (2010). Polyamines: ubiquitous polycations with unique roles in growth and stress responses. Annals of Botany 105: 1–6.
 22- Tirado, C. B., Stashenko, E. E., Combariza, M. Y. and Martinez, J. R. (1995). Comparative study of Colombian citrus oila by high-resolution gas chromatography and gas chromatography –mass spectrometry. Journal of chromatograohy 697: 501-513.
23- Turner, G. W., Berry, A. M. and Gifford, E. M. (1998). Schizogenous secretory cavities of citrus limom . Journal Plant Science 159: 75-88.
24- Ying, C. and Hong, W. (2010). Programmed cell death involved in schizolysigenous formation of the secretory cavity in citrus sinensis L. Chinese Science Bulletin 55: 2160-2168.