نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام

چکیده

تخلیه پساب‌های رنگی به داخل رودخانه‌ها و دریاچه‌ها منجر به کاهش کیفیت آب و کاهش حلالیت گازها می‌شود.به‌دلیل محدودیت‌ها و مشکلات ر‌وش‌های غیر زیستی تجزیه‌زیستی که روشی ارزان و موثر برای پالایش و آلودگی‌زدایی از فاضلاب‌های آلوده به مواد رنگزا است استفاده می گردد. در روش تجزیه‌زیستی از میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قار‌چ‌ها وجلبک‌ها استفاده می‌شود. این موجودات تجزیه‌کننده‌های باصرفه و سازگار با محیط‌زیست هستند که کاربرد آن‌ها در رنگزدایی روز به روز در حال گسترش است. در این مطالعه از باکتری Acinetobacter baumannii برای تجزیه‌زیستی رنگ ایندیگوکارمین استفاده گردید. برای مشاهده تحمل و مقاومت باکتری به رنگ مذکور،در پلیت نوترینت آگار بعد از اتوکلاو کردن ،قبل سفت شدن 100 گرم رنگ می افزاییم، آنگاه باکتری را در آن کشت می دهیم. رشد باکتری در این حالت نشانه مقاوم بودن باکتری به رنگ است. روش مورد استفاده در این پژوهش بدین گونه است که ازمیان pHهای مختلف6 تا 10، غلظت های25 تا 250 میلی گرم درلیتر، دمای 30 تا 55 درجه سانتی گراد و مدت زمان 72 ساعت، با ثابت فرض کردن سایر فاکتورها و تنها متغییر درنظر گرفتن یک فاکتور در هر مرحله از آزمایش بهترین شرایط به دست آمد. سویه فوق با احراز شرایط بهینه رشد، طی آزمایشات انجام گرفته توانست بیشترین رنگبری را در دمای 55 درجه سانتی‌گراد و 10 = pH برای 100 میلی-گرم‌درلیتر از رنگ ایندیگوکارمین در مدت زمان 66 ساعت به میزان 88/98 درصد نشان دهد.به بیانی دیگر حدود 99% رنگ در شراط بهینه تجزیه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of biodegradation of a dye indegocarmin by system containing Acinetobacter baumannii

نویسندگان [English]

  • Salman Ahmady-asbchin 1
  • Reza Tabaraky 2
  • Hosna Morady 3

1 Associate Professor, Department of Molecular and Cell Biology, University of Mazandaran

2 Associate Professor of chemistry, Ilam University

3 MSc of microbiology. Ilam University, Ilam

چکیده [English]

Abstract
Colored sewage discharge into rivers and lakes, resulting in decreased water quality and reduce the solubility of gases. highly toxic, carcinogenic and mutagenic can be noted as the problems that dyes created for mammals and aquatic organisms. For the removal of dyes there are two physical and chemical methods. Due to the limitations of this methods we can take biodegradation method which is cheaper and more effective as an alternative for old methods. In biodegradation method, microorganisms such as bacteria, fungi, algae and actioiomycetes are used. Due to the fact that these microorganisms are better and more compatible absorbent Using These microorganisms for decolonization is expanding day by day. In this study, the bacterium Acinetobacter baumannii was used for the biodegradation indegocarmin. After the bacteria resistant to indegocarmin color, the effect of time, initial dye concentration, pH and temperature effects were studied to determine the percentage degredation. The optimum conditions of temperature 55 ° C and pH was about 10, with the requirements of 100 mg /L Indigocarmin of color were analyzed in a period of 66 hours at the rate of 88/98 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter baumannii
  • Indegocarmin
  • Biodegradation
  • Microorganisms
مصطفی پور رمی، م ج. ، احمدی اسبچین، س. ، صفری، م. ( 1393). جداسازی و شناسایی سویه تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس آسینتوباکتر و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولید شده از آن بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی در محیط آزمایشگاه. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی. 4( 14): 79-91.
Asad, S., Amoozegar, M.A., Pourbabaee, A.A., Sarbolouki, M.N. and Dastgheib S.M.M.(2007). Decolorization of textile azo dyes by newly isolated halophilic and halotolerant bacteria. Bioresource Technology. 98(11): 2082-2088.
Chang Sook, K., Zulkarnain, Z. and Abdul Halim, A. (2008). Removal of Cationic and Anionic dyes by immobilized titanium dioxide loaded activated carbon. The Malaysian Journal of Analytical Sciences. 12: 451-457.
Cho, E.A., Seo, J., Lee, D.W. and Pan, JG. (2011)Decolorization of indigo carmine by laccase displayed on Bacillus subtilis spores. Enzyme and Microbial Technology.  10(1)100-104.
Carliell, C.M., Barclay, S.J., Naidoo, N., Buckley, C.A., Mulholland, D.A. and Senior, E. (1995). Microbial decolorization of a reactive azo dye under anaerobic conditions. Water SA. 21:61-69.
 
Dafale, N., Watea, S., Meshram, S. and Nandya, T. (2008). Kinetic study approach of remazol black- B use for the development of two-stage anoxic- oxic reactive for decolorization/ biodegradation of azo dyes by activated bacterial consortium. Journal of Hazardous Materials. 30: 319-328.
 
Fu, Y. and Viraraghavan, T. (2001). Fungal decolourization of dye wastewater: a review. Bioresource Technology. 79:251-262.
 
Hessel, C., Allegre, C., Maisseu, M., Charbit, F. and  Moulin, P. (2007). Guidelines and legislation for dye house effluents. Journal of Environmental Management. 83: 171–180.
Jin, X.C., Liu, G.Q., Xu, Z.H. and Tao, W.Y.(2007). Decolorization of a dye industry effluent by Aspergillus fumigates XC6. Applied Microbiology and Biotechnology. 74:239–243.
Kalyani, D.C., Pati, P.S., Gadhar, J.P. and Govindwar, S.P.(2008). Biodegradation of reactive textile dye Red Blibyan isolate bacterium Pseudomonas sp SUK1. Bioresource Technology. 99: 4635-4641.
Phugare, S., Pati, P., Govindwar, S. and Jadhav, J.(2010). Exploitation of yeast biomass generated as a waste product of distillery industry for remediation of textile industry effluent. International Biodeterioration and Biodegradation. 64: 716-726.
Ramalho, A. (2005).Degradation of dyes with microorganisms: studies with ascomycete yeasts. Ph.D thesis. University of Minho.
 Tian, C., Tian, R., Zhou Y., Chen, Q. and Cheng, H. (2013). Decolorization of indigo dye and indigo dye-containing textile effluent by Ganoderma weberianum. African journal of Microbiology Reseaarch.7 (11)941-947.
 Wu, Y., Li, T. and Yang, L. (2012). Mechanisms of removing pollutants from aqueous solutions by microorganisms and their aggregates: A review. Bioresource Technology. 107: 10-18.