نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی شیلات، انجمن علمی شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروه شیلات، گروه شیلات، واحد اهواز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، انجمن علمی شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

بز ماهیان در آب های کم عمق زندگی می کنند و در سرتاسر خلیج فارس و دریای عمان پراکنش دارد و با توجه به اینکه یک گونه دریایی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع مفید هستند این گونه برای مطالعه انتخاب شد ولی در دنیا بجز مطالعات سیستماتیک و اکولوژی کار تحقیقی چندانی روی آنها انجام نشده است.در این تحقیق بز ماهی از صیدگاه های بندر ماهشهر در دو فصل پائیز و بهار توسط صیادان محلی با تور گوشگیر  صید و  تعداد 30 عدد ماهی بطور تصادفی انتخاب شدند پس از نگهداری در یخ به آزمایشگاه انتقال داده شدند و میزان اسیدهای چرب آنها با دستگاه GC-FDI اندازه گیری شدند و دو شاخص مهم IT و  IAدر آن محاسبه گردید نتایج بدست امده با انالیز واریانس یک طرفه و تست توکی و دانکن مقایسه شدند که اختلاف معنی داری بین اسیدهای چرب دو دو فصل پائیز و بهار مشاهده شد.و میزان اسیدهای چرب غیر اشباع آن در فصل پائیز بیشتر از بهار بود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of liver and muscle fatty acid profile in Goat fish, Upeneus sulphureus

نویسندگان [English]

  • Khadigeh Nabighahfarokhi 1
  • Mansoreh Ghaeni 2
  • Ladan Zaheri 3

چکیده [English]

Goat fishes are marine fish that live in shallow water and they have distributed through the Persian Gulf and Oman Sea. They have useful unsaturated fatty acids. There are many document about classification and ecological study but we didn`t find any paper on fatty acid profile. In this research goat fishes catched from Mahshahr fishery port in two seasons autumn and spring by local fisherman by gillnet. Thirty fishes were chosen accidently and kept them in ice and transferring to the laboratory. The amount of their fatty acids was measured with GC_FDI instrument and two important indices (IT and IA) were calculated. The results were compared by one way Variance analysis and a test called (Tocky and Doncken). Differences between two season (spring and autumn)'s fatty acids were significant. And the amount of unsaturated fatty acids in autumn was more than spring. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • goat fish
  • fatty acid
  • IT and IA indices
اسدی، ه.و دهقانی پشترودی، ر.،( 1375)، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان،سازمان تحقیقات  وآموزش شیلات ایران.
تمدنی جهرمی، س.، غرقی، ا.،( 1384 )، استخراج و تخمین میزان اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3 در اندام‌های مختلف آبزیان و نقش آنها در تکثیر و پرورش،چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، کرمان.
حسینی،م.،( 1390)، بررسی ومقایسه ترکیبات مغذی واسیدهای چرب ماهیان گرمابی پرورشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
حسینی واشان س.ج، سریر ه.، افضلی ن.، ملکانه م.، رسانی ع.، اسماعیلی نسب پ.،( 1389)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 265-273 (4) 17.
خاکساری حداد، (1383)، اسیدهای چرب امگا3 و بهبودی زخم در دیابت، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- جلد 5، شماره 3 و 4، بهار و تابستان 1383.
ستاری، م.، شاهسونی، د.، شفیعی، ب.،( 1382 )، ماهی‌شناسی سیستماتیک، انتشارات حق‌شناس، رشت.
Colquhoun D., Ferreira-Jardim A., Udell T., Eden B.,(2008), Fish, fish oils, n-3 polyunsaturated fatty acids and cardiovascular health, the Nutrition and Metabolism Committee of the Heart Foundation.
Ersoy B.,(2006), Food composition and heavy metal of fishes consumed in fishing season in northeastern Mediterranean (Adana/Karatas) regions, PhD thesis  Department of Fisheries Institute of Natural and Applied Science University of Cukurova.
Fehily A.M., Pickering J.E., Yarnell J.W.G. and P.C. Elwood, (1994), Dietary indices of atherogenicity and thrombogenicity and ischaemic heart disease risk : the Caerphilly Prospective Study, Br. J. Nut.71, 249-251.
Garaffo M.A., Vassallo-Agius R., Nengas Y., Lembo E., Rando R., Maisano R., Dugo G.and D.Giuffrida, (2011),  Fatty Acids Profile, Atherogenic (IA) and Thrombogenic (IT) Health Lipid Indices, of Raw Roe of Blue Fin Tuna (Thunnus thynnus L.) and Their Salted Product “Bottarga”, Food and Nutrition Sciences, 2, 736-743.
Hashemi S.R., Valinasab T.,(2011), Stock assessment of demersal resources in the west northern of Persian Gulf water, World J. Fish and Marine Sci. 3(6):480-484.
Khoddami, A., Ariffin, A.A., Bakar, J.and Ghazali, H.M.,(2012), Quality and fatty acid profile of the oil extracted from fish waste (head, intestine and liver) (Euthynnus affinis), Afr. J. Biotechnol. Vol. 11(7), pp. 1683-1689.
Khoddami A., .Ariffin A.A, Bakar J. and H.M. Ghazali, (2009), Fatty Acid Profile of the Oil Extracted from Fish Waste(Head, Intestine and Liver) (Sardinella lemuru),World Applied Sciences Journal 7 (1): 127-131, 2009.
Muhamad N.A. and J. Mohamad , (2012), Fatty Acids Composition of Selected Malaysian Fishes,  Sains Malaysiana 41(1)(2012): 81–94.
Öksüz A., Özyılmaz A., Küver Ş., (2011),Fatty Acid Composition and Mineral Content of Upeneus moluccensis and Mullus surmuletus,  Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 11: 69-75.
Ozogul Y., O Zogul F., Cicek E., Polat A. & E. Kuley, (2009), Fat content and fatty acid compositions of 34 marine water fish species from the Mediterranean Sea, Int. J. Food Sci. Nut., 60(6): 464-475.

Polat, A., Kuzu, S., Ozyurt, G., & Tokur, B., (2009), Fatty acid composition of red mullet (Mullus barbatus): A seasonal differentiation. J. Muscle Foods. Vol. 20(1):  70-78.

Randall J.E. and Kulbicki M.,(2005), A Review of the Goatfishes of the Genus Upeneus (Perciformes: Mullidae) from New Caledonia and the Chesterfield Bank, with a New Species and Four New Records.
Sargent J., Bell G., McEvoy L., Tocher D., A. Estevez, (1999), Recent developments in the essential fatty acid nutrition of fish, Aquaculture 177: 191-199
Ugoala, Chukwuemeka; Ndukwe, G.I. and Audu, T.O, (2008), Comparison of Fatty Acids Profile of Some Freshwater and Marine Fishes, Int. J. Food Safety, 10: 9-17.