نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست‌‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)؛

2 دانشچوی ارشد

3 استاد

چکیده

Prosopis از تیره حبوبات زیر تیره ابریشم با چهار گونه خودرو و زراعی با اهمیت خوراکی و علوفه ای در ایران حضور دارد. دانه های این گیاه دارای مقادیر زیادی ترکیبات قندی و پروتئینی است. در این پژوهش با جمع آوری بذر از واحدهای جمعیتی از 5 رویشگاه این گیاهان، ویژگی های الکتروفورزی پروتئین‌های بذر                         در 4 گونه‌ی جنس Prosopis موجود در ایران مشتمل بر                                          P. cineraria, P. farcta, P. juliflora و P.koelziana مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف از این مطالعه استفاده تاکسونومیکی از ویژگی های الکتروفورزی پروتئینی ذخیره در بذر این گیاه برای تفکیک این گونه ها در ایران بود.با استفاده از روش SDS- PAGE در مجموع 22 باند به دست آمد. اطلاعات حاصل با روش‌های آماری چند متغیره مورد ارزیابی واقع شدند. در این پژوهش برای اولین بار در ایران (برای 4 گونه) ودر جهان برای گونه‌های P. farcta( هر دو واریته) و P.koelziana پروفیل های حاصل از الکتروفورز پروتئین های ذخیره‌ای بذر مطالعه شده و جدایی تاکسون های مورد بررسی تائید شد. برای نخستین بار آلبومین ذخیره ای بذر در                          Prosopisfarctavar.farcta و  P.  farcta var. glabra  و P.julifloraمطالعه شد. تفاوت الگوی الکتروفورزی در دو واریته مشاهده شد. گونه P. juliflora ازسایر گونه های مورد بررسی جدا بود. گونه            P.koelziana  در الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر بیشترین شباهت را به  P.juliflora نشان داد. ارزش تفکیکی یافته های پروتئینی مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seed proteins studies in Mesquite (Prosopis, Fabaceae) in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Keshavarzi 1
  • Fariba Raeesi 2
  • Parinaz Ghadam 3

چکیده [English]

Prosopis (Fabaceae) is one of Mimosoideae genera with 4 native and cultivated taxa with edible and forage importance in Iran. Seeds of Mesquite comprise a great amount of protein and sugar compounds. In this project electrophoretic characteristics of seed proteins of four species of Prosopis in Iran as P. cineraria, P. farcta, P. juliflora and P. koelziana were studied by collecting five accessions from nature. The aim of this study was to define the diagnostic value of seed protein electrophoretic data in species separation and taxonomy in Iran. By use of SDS-PAGE method totally 22 bands were achieved. Data was analyzed and evaluated by multivariate statistical methods. It is the first seed protein electrophoretic study for Prosopis species in Iran and for P. farcta (both varieties) and P.koelziana in the world. Seed storage protein profiles were studied and species separation was confirmed. Seed stored Albumin was studied for the first time in Prosopis farcta var. farcta, P.  farcta var. glabra and P. juliflora. There were differences in electrophoretic profiles of two varieties. P. juliflora represented a separate position from other taxa. P. koelziana show more similarities to P. juliflora in seed storage protein profiles. Diagnostic value of electrophoretic data is discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosopis
  • electrophoresis
  • seed storage protein.  
رئیسی للری، ف. )1391(. بررسی بیوسیستماتیکی Prosopis(Fabaceae) در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه الزهرا، تهران.
Arslan, E. and Ertugrul, K.;(2010). Genetic relationships of the genera Onobrychis, Hedysarum and Sartoria using seed storage proteins. Turk. J. Bio. 34:67-73.
Burkart, A. (1976). A monograph of the genus prosopis (Legominosae subfam mimosoideae). J. Arnold Arbor., 57:450-535.
Burghardt, A.D., Palacios R.A.;(1997). Electrophoretic characterization of the  American sections Prosopis(Leguminosae: Mimosoideae). Bull. Int. Group for the Study of Mimosoideae,20: 71-83.
Catalano, S.A., Vilardi, J.C., Tosto, D. and Saidman, B.O.;(2008). Molecular phylogeny and diversification history of Prosopis (Fabaceae: Mimosoideae). Biol. J. Linnean Soc., 93: 621–640.
Emre, I.;(2011). Determination of genetic  diversity in the Vicia L. (Section Vicia) by using SDS-PAGE. Pakistan J. Bot., 43(3): 1429-1432.
Ingrouille, M.J.;(1986). The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation. Taxon, 35:541-545.
Laemmli, U.K.; (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 227: 680-685.
Mondal, A.K. and Mondal (Parui), S.;(2011). “Circumscription of the families within Leguminales as determined by cladistic analysis based on seed protein.” Afr. J. Biotechnol., 10(15):2850-2856.
Mottura, M.C. ;(2006). Development of microsatellites in Prosopis spp. and their application to study the reproduction system. PhD thesis, Georg-August University of Göttingen.
Mwangi, E. and Swallow, B.;(2005). Invasion of Prosopis juliflora and local livelihoods: Case study from the lake Baringo area of Kenya. ICRAF Working Paper – no. 3. Nairobi: World Agroforestry Centre.
Pasiecznik, N.M., Felker, P., Harris, P.J.C., Harsh, L.N., Cruz, G., Tewari, J.C., Cadoret, K. and Maldonado, L.J.; (2001).: The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph. HDRA, Coventry, UK. pp.172.
Vaz. A.C., Pinheiro, C., Martins, J. M. N.;(2004). Cultivar discrimination of Portuguese Lupinus albus by seed protein electrophoresis: the importance of considering "glutelins" and glycoproteins. Field Crops Res., 87: 23-34.