نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی زابل، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوِی

3 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی زابل، مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

4 کارشناسی ارشد، دانشگاه ملی زابل، پژوهشکده زیست فناوری (بیوسنتر)

چکیده

بیماری‌های عفونی ایجاد شده توسط سویه های گرم مثبت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به دارو، که اغلب دارای منشأ بیمارستانی می باشنددر بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است. برای انجام این مطالعه کاربردی پرسنل درمانی بیمارستان(40 نفر) اعم از پرستار، تکنسین، کارشناس شاغل و بیماران در بیمارستان امیرالمومنین زابل و همچنین دانشجویان دانشگاه زابل(40 نفر) که مایل به شرکت در مطالعه بودند انتخاب و از نظر ناقل بودن بررسی شدند. با سوآب جداگانه استریل از قسمت قدامی بینی و حلق افراد نمونه ها و بلافاصله به محیط کشت انتقال داده شدند و با استفاده از تست های استاندارد استافیلوکوک تشخیص داده شد و سپس روش PCR با پرایمر اختصاصی mecA برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد ناقلین بینی 17/41 درصد و ناقلین حلق 29/35 درصد و ناقلین حلق و بینی 76/11 درصد بودند و حدود 17/41 درصد کل استافیلوکوک های جدا شده مقاوم به متی سیلین بودند. با توجه به بالا بودن میزان ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین شناسایی این افراد و درمان آن ها به منظور ریشه کن کردن عامل عفونی می تواند یکی از راههای مهم پیشگیری از عفونت بیمارستانی باشد که از نظر درمانی و کاهش مرگ و میر و اثرات اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی حائز اهمیت زیادی می باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of colonization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in hospitals of Zabol city in 1389

نویسندگان [English]

  • Moje Khaleghi 1
  • Hamdolah Zarei 2
  • Mohamad Bokaeian 3
  • Saeedeh Saeidi 4

چکیده [English]

Infectious diseases caused by Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus strains that resistant to drugs, which have often a   hospital source , is increasing in many countries. In this applied study, 40 persons of therapeutic Personnel including nurses, technicians, experts and patients from Zabol hospital and 40 students of Zabol  University  who were willing to participate in this research were selected. They were evaluated in terms of vectors. Samples, with separate sterile swabs were taken from the anterior portion of the nose and throat then were immediately transferred to the culture medium. Finally, by standardized tests, Staphylococcus aureus was detected. Then-PCR method, by using specific primers mecA, the Staphylococcus aureus was isolated. The results of this research showed that nasal carriers were 17/41 percent , throat  carriers were 29/35 percent , nose/throat carriers were 76/11 and about 17/41 percent of all Staphylococcus aureus  isolated, were resistant to methicillin. Due to the high rate of carriers of Staphylococcus aureus that resistant to methicillin, for Identifying these people  and treat them in order to eradicate  the infectious agent ,can be one of the important ways to prevent hospital infections that in terms of the health and decreasing mortality , social , economic and health  impacts is very important.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • MecA
  • MRSA gene
  • PCR
علیقلی م، عینی م، هاشمی ف، شاهسون ش، کاظمی ب. (1385). تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه‌های بیمارستانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 64 شماره 9، ص 32-26.
محرز م، جنیدی ن، رسولی نژاد م، برومند م، علیقلی م، شاهسون ش. (1382). شیوع عفونت‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با روش تعیین MIC. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره 61 شماره 3، ص 182 تا 192.
نادری‌نسب م، افشاری ج، ناظم م، فاتح منش پ، فرامرزی ح، خدادوست م. (1384). تعیین استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از طریق روش‌های فنوتیپک. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره 48 شماره 87 ص 16-7.
 
Abdalla O.A., Alex van B., Ahmed H.F., El Sir A.M., Marjolein F., Vanden B., et al. (1998). Nasal Carriage of Staphylococcus aureus and Epidemiology of Surgical-Site Infections in a Sudanese University Hospital. J Cli Micro; 36(12):614-18
Arzu T., Serhat U., Akalin E. (2000). risk factors influencing clinical outcome in Staphylococcus aureus bacteraemia in a Turkish university hospital. J Antimicrob Agent; 14:57-63.
Blok H, Troelstra A, Kamp- Hopmans T, et al. (2003). Role of health care workers in outbreaks of methicllin- resistant Staphylococcus aureus: A 10- year evaluation from a Dutch university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol; 24(9): 679-85.
Cespedes C., Miller M., Quagliarello B., Vavagiakis P., Klein R.S., Lowy F.D. (2002). Differences between Staphylococcus aureus Isolates from Medical and Nonmedical Hospital Personnel. J Clin Microbiol; 40: 2594-97.
Chambers HF (2001). The changinge epidemiology of Staphylococcus aureus. Emerg Infect Dis. 7:178-182.
Farzana K, Rashid Z, Akhtar N, et al. (2008). Nasal carriage of Staphylococci in health care workers: Antimicrobial susceptibility profile. Pak J Pharm Sci. 21(3): 290-4.
Japoni A., Alborzi A., Rasouli M., Pourabbass B. (2004). Modified DNA extraction for rapid PCR detection of methicillin resistant staphylococci. Iran Biomed J. 8(3): 161-165.
Mdani T.A., Al-Abdollah N.A., Al-Sanousi A. (2001). Methicillin–Resistant Staphylococ-cus aureus in two tertiary-care centers in Jaddah Saudi Arabia. infect Control Hosp Epidemiol; 22:211-216.
Montewka M. SZ zepanik A. Bacnowelz L. Jozwiak L. and Ksiazcek A. (2001). Rate of Staphylococcus ayreus nasal carriage in immunocompromised patints receving hemodialysis treatment. Int Antimicrob. Agent. 18:193-196.
Moon JS, Lee AR, Kang HM et al (2007). Phenotypic and genetic antibiogram of methicillin-resistant staphylococci isolated from bovine mastitis in Korea. J Dairy Sci 90:1176–1185.
Moreillon P., AlQue Y., Glauser M.P. (2005). Staphylococcus aureus.In:Mandel GL, Bennet JE, Dolin R. Principle and practice of infectious disease. 6th ed. New York: Churchill ivingstone; 2321-48
Moreillon PH. (2005). Staphylococcus aureus. in mandell GL, bennet JE, dolin R. practice of infection diease. 6th ed.: 2321-2351.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Oliveria L., Wey S., Castelo A. (1998). risk factor for mortality in Staphylococcus aureus bacteraemia. Infect Control Hos Epidemiol; 19:32-37.
Oteo J., Baquero F., Vindel A., Campos J. (2004). Antibiotic resistance in 3113 blood isolate of Staphylococcus aureus in 40 Spanish hospitals participating in the European antimicrobial resistance surveillance system. J Antimicrob Chemother; 53:1033-1038.      
Shokohi SH., Sharafi K., Ashrafi M. (2008). Evaluation of antibiotic resistant MRSA from hospital. iran microbial J. 2(1):59-60.                                                                                                                                          
Silva EC, Antas MG, Monteiro B, Neto A; (2008). Prevalence and risk factors for Staphylococcus aureus in health care workers at a university hospital of recife- PE. Braz J Infect Dis. 12(6): 504-8.
Strommenger B, Kettlitz C, Werner G et al (2003). Multiplex PCR Assay for simultaneous detection of nine clinically relevant antibiotic resistance genes in Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol 41:4089–4094.
Udo E.E., Al-Sweih R., Dahr T.S., Dimitrov E.M., Mokaddas M., Johny I.A., et a.l. (2008). survaillance of antibacterial resistance in Staphylococcus aureus isolated in Kuwaiti hospitals. Med Prink Pract; 17:71-75.
Vinodhkumaradithyaa A, Uma A, Srinivasan M, et al. (2009). Nasal carriage of methicillin- resistant Staphylococcus aureus among surgical unit staff. Jpn J Infect Dis; Infect Control; 37(2):101-5.
Weber J (2005). Community associated methicillin resistant Staphylococcus aureus. CID. 41(supply4).
Weinstein R.A. (2005). Hospital-acquired infection. In: Harison s. Principles of internal medicine.16th ed. New York: McGraw-Hill; 775-81.