نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 نیستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

3 دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

  مطالعه حاضر جهت رشد و نمو تکاملی بافت غضروف در تاسماهی ایرانی انجام پذیرفت. برای این منظور70قطعه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) در سال 1389 شامل مراحل قبل از جذب کیسه زرده( 2 و 6روزه)،مرحلهبعد از جذب کیسه زرده(9 روزه)،قبل از رهاسازی (40روزه)، زمان رهاسازی (70روزه)، یکساله و چهار ساله از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و شهید عباسپور رشت تهیه گردید. برای این منظوردر مراحل لاروی نمونه ها به طور کامل و در سنین بالاتر نمونه های 5 میلی متری از غضروف ستون فقرات و باله پشتی تهیه و جهت فیکس شدن درمحلول بوئن قرار داده و به آزمایشگاه بافت شناسی انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت منتقل شدند. پس از انجام مراحل روتین پاساژ بافت در نهایت از بلوکهای پارافینیبرشهایی به ضخامت 6میکرون تهیه وبرای رنگ آمیزی مقاطع بافتی از روش هماتوکسیلین-ائوزین، سافرانین O- و ورهوف استفاده گردید. پس از تهیه فتومیکروگرافهای لازم شاخص های مورفوسیتولوژی بافت غضروف، تغییرات تعداد گروههای ایزوژنیک با استفاده از نرم افزار Biocom و برحسب واحد میکرومتر با استفاده از ده میدان میکروسکوپی محاسبه و ثبت گردید. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ نوری همه نمونه ها و الکترونی نمونه های اخذ شده از بافت غضروف تاسماهی ایرانی چهار ساله حاکی از آن بود که در تاسماهی ایرانی بافت غضروف از پریکوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است. در شمارش و اندازه گیری مساحت سلول های غضروفی، افزایش تدریجی مساحت و کاهش تعداد سلولها با افزایش سن مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید که در تاسماهی ایرانی غضروف ستون فقرات از نوع شفاف ( Hyaline cartilage ) و غضروف باله پشتی از نوع الاستیک ( E lastic cartilage ) می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developmentof the cartilage tissue in Persian sturgeon(Acipenser persicus)

نویسندگان [English]

  • Torab Ghanbari 1
  • Rahim Abdy 1
  • Mahmood Bahmani 2
  • Rezvanallah Kazemi 2
  • Ahmad Savari 3

چکیده [English]

  This study was done for ontogeny of tissue of vertebral column and dorsal fin inPersian sturgeon. So 70 Persian sturgeon in 1389 year include of before atractive yolk sac(2 and 6 days old), afteratractive yolk sac(9 day old), before release(40 day old), release(70 day olds), one and four years old after preperation from, Dr. Dadman international sturgeon research institute of Rasht, fixed in bouen fixative.Then rutin histological stages were done and parafin blocks were cut at 6 microne.For histological studies slides were stained with H&E, Safranin-O and Verhoff. Samples of larval stage fixed in fixative completely but 5 mm cartilage of dorsal fin and vertebral column cut in upper age. After preperation of Necessary photomicrographs, index of morphocytology, changes in number of isogenic groups Was recorded with use of Biocon soft ware in 10 microscopic squars.Microscopic studies showed in Persian sturgeon cartilage tissue was made of Perichondrium, Chondroblast and Chondrocyte.In numeration and measurement of area of cartilage cells, decrease in area but number of cells redused. Determining of chondroblasts, chondrocytes and isogenous groups showed that in Persian sturgeon cartilage of vertebral column was hyaline, but elastic in dorsal fin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontogeny
  • cartilage
  • Persian sturgeon