نویسندگان

چکیده

  به منظور بررسی اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های فیزیولوژیک گندم، رقم الوند، در شرایط دیر کاشتی و مقایسه آن با کاشت معمول، آزمایشی مزرعه‏ای در سال زراعی (89- 1388) به اجرا در آمد. در این آزمایش اثرات 7 سطح پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید شامل شاهد (بذر تیمار نشده)، 400، 800، 1200، 1600، 2000 و 2400 میکرومولار، در دو تاریخ کاشت معمول در منطقه (اول آبان) و کاشت دیر هنگام (اول آذر) بررسی گردید. نتایج نشان داد که اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص سطح برگ، وزن خشک (بوته، ساقه، طوقه، سنبله و برگ)، پایداری غشاء، محتوای نسبی آب، دمای کانوپی و عملکرد دانه معنی‏دار بود. بالاترین وزن خشک (بوته، طوقه و برگ)، عملکرد دانه و کمترین میزان نشت الکترولیت در غلظت 1200 میکرومولار سالیسیلیک اسید مشاهده گردید. کاربرد سالیسیلیک اسید موجب بهبود وضعیت آبی گیاه و افزایش مقدار محتوای نسبی آب و همچنین افزایش سطح برگ و شاخص سطح برگ گردید. در مقابل، دمای کانوپی در گیاهان تیمار شده بطور معنی‌داری پاین‌تر از گیاهان شاهد بود. کاهش دمای برگ نشان دهنده گشودگی بیشتر روزنه و تعرق بیشتر به دلیل بهبود وضعیت آب گیاه می‏تواند باشد. به نظر می‌رسد کاهش میزان نشت الکترولیت و همچنین افزایش سطح برگ و میزان فتوسنتز گیاه موجبات افزایش تولید بیوماس و ماده خشک گیاهی را فراهم آورده است.

عنوان مقاله [English]

Physiological changes of wheat plants which seed pretreated by salicylic acid under late sowing date

نویسنده [English]

  • Mehdy Abdollahi

چکیده [English]

  wheat, cv. Alvand, under late sowing condition and comparison with conventional sowing date was investigated in a field experiment in 2009-2010. The factors were seven levels of priming by SA, including control or untreated seeds, 400, 800, 1200, 1600, 2000 and 2400 µM SA and two sowing dates including conventional sowing date (23 October) and late sowing (22 November). Results showed that priming with SA had signifi The effects of seed priming by salicylic acid (SA) on some physiological traits of cant effects on leaf area index , plant dry weight ( total, stem, crown , spikelet and leaf ), membrane stability , relative water content , canopy temperature and seed yield. The highest dry weight ) total, crown and leaf ) , seed yield and the lowest concentration of electrolyte leakage were found in 1200 µM salicylic acid . Application of SA improved plant water status and relative water content and leaf area index. On the other hand, canopy temperature in treated plants was significantly lower than control plants. Reduction in leaf temperature indicates that there is more transpiration and stomatal extension in SA treated plants because of plant water status improvement. Reduction in electrolyte leakage and increment in leaf area and photosynthesis led to increase in biomass and plant dry matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Late sowing
  • Leaf temperature
  • Membrane stability
  • Priming
  • Relative water content
  • Salicylic acid