نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهبد بهشتی

2 دانشیار میکروب شناسی ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد،گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

  جدایه­های Klebsiella pneumoniae پاتوژن­های فرصت طلبی هستند که می توانند عامل مهمی در ایجاد عفونت­های جامعه و عفونت­های بیمارستانی باشند. برای درمان این عفونت­ها اغلب از آنتی­بیوتیک­های بتالاکتام استفاده می شود و با افزایش مقاومت نسبت به این آنتی­بیوتیک­ها، عمدتا با ایجاد بتالاکتامازهای وسیع الطیف توسط باکتری، درمان عفونت­های حاصل از این میکروارگانیسم با مشکل روبرو شده است. در این پژوهش، 196 جدایه بالینی Klebsiella pneumoniae مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی با روش انتشاراز دیسک تعیین شد و تولید آنزیم های ESBL با روش تاییدی فنوتیپی ( Phenotypic Confirmatory Test, PCT ) نشان داده شد. حضور ژن­های blaTEM, blaSHV, blaCTX-M با استفاده از روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان مقاومت به پیپراسیلین (66.3%) و بیشترین حساسیت (100%) به ایمی پنم مشاهده شد. فنوتیپ آنزیم­های ESBL در 92 جدایه (46.9%) مشاهده شد. نتایج PCR وجود ژن­های blaCTX- M را در160 جدایه (81.6%) blaTEM, را در104 جدایه (53.06%) و blaSHV را در82 جدایه (41.8%) نشان داد. از میان جدایه­های تولید کننده ESBL ، غالب ترین ژن blaCTX- M بود که در77 جدایه (83.6%) مشاهده شد و بدنبال آن blaTEM در 57 جدایه (61.9%) و blaSHV حامل در43 جدایه (46.7%) یافت شد. علاوه بر آن، 7 جدایه (7.6%) فاقد هر 3 ژن و 24 جدایه (26.08%) حامل هر 3 ژن بودند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که حضور ژن مستلزم بیان آن و ایجاد فنوتیپ ESBL نیست. درمیان جدایه­های ادراری K. pneumoniae جمع آوری شده blaCTX- M فراوان ­ ترین آنزیم ESBL بود و blaTEM و blaSHV به ترتیب بعد از آن قرار می­گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation of extended-spectrum β-lactamase phenotype with blaSHV, blaTEM and blaCTX-M gene carriage in urinary isolates of Klebsiella pneumonia in Tehran

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Raee 1
 • Fereshteh Eftekhar 2
 • Mohamad Mady Fazabady 3

1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University

2 Associate Professor of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University

3 65 / 5000 Translation results Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences

چکیده [English]

  Klebsiella pneumoniae is an opportunistic pathogen that causes a significant proportion of community and hospital acquired infections. Among the antibiotic classes, β -lactams are often used for treatment of these infections. However, bacterial resistance has developed mostly due to the production of a variety of β-lactamases, especially the extended-spectrum β-lactamases (ESBL). In this research, one hundred and ninety six K. pneumoniae isolates were collected from Imam Hussein Hospital in Tehran during 2008-2012. Antibiotic susceptibility was determined by disc diffusion and extended-spectrum β-lactamase production was shown by the phenotypic confirmatory test. Carriage of blaSHV, blaTEM and blaCTX-M genes was detected by PCR and specific primers. ESBL production was examined in relation to the presence of blaSHV, blaTEM and blaCTX-M genes.   Overall, 160 isolates (81.6 %) carried blaCTX-M, 104 (53.06 %) had blaTEM and 82 (41.8%) harbored the blaSHV genes. ESBL production was observed in 92 isolates (46.9%) of which, 77 (83.6 %) harbored blaCTX-M, 57 (61.9 %) had blaTEM and 43 (46.7%) carried blaSHV. Finally, 7 (7.6 %) did not harbour any of the 3 genes and 24 (26.08%) carried all three. Our results show that gene carriage does not necessarily account for its expression and ESBL phenotype. In addition, the presence of blaCTX -M was dominant in our urinary Klebsiella pneumoniae isolates followed by blaTEM and blaSHV .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Klebsiella pneumoniae
 • blaTEM
 • blaSHV
 • blaCTX
 • M
 • extended
 • spectrums β–lactamases
 • ESBL