نویسندگان

استاد

چکیده

  در این تحقیق، اثر آماده سازی هورمونی روی جوانه­زنی بذر و رشد اولیه کاج تهران تحت تنش شوری آزمایش شد. بذور با اسید سالیسیلیک (محلول­های0، 5/0، 1 و 2 میلی­مولار، به مدت 72 ساعت) تیمار شدند و بعد از آغشتگی به نمک کلرید سدیم (پتانسیل اسمزی 0، 40، 120، 200 و 280 میلی­مولار) به­مدت 40 روز در ژرمیناتور (دمای 20 درجه) قرار گرفتند. جوانه­زنی در بذرهای تیمار نشده در پتانسیل اسمزی بیش از 120 میلی­مولار متوقف شد اما در بذرهای تیمار شده تا 280 میلی­مولار ادامه یافت. در اغلب سطوح شوری، بیشترین درصد جوانه­زنی و قدرت جوانه­زنی و در تمام سطوح شوری، بزرگترین اندازه سرعت جوانه­زنی و شاخص بنیه بذر به اسید سالیسیک 1 میلی­مولار اختصاص داشت. این یافته­ها می­رساند که برای نهال­کاری کاج الداریکا در خاک شور بهتر است در نهالستان ، بذور آن قبل از کاشت با اسید سالیسی لی ک بویژه محلول 1 میلی­مولار تیمار شوند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hormonal preparation on seed germination and early growth of Pinus eldarica under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Zeinab Javanmard
  • Masoud Tabari
  • Fatemeh Ahmadloo

چکیده [English]

In this investigation effect of hormonal preparation on seed germination and early growth of Pinus eldarica Medw. under salinity stress was examined. The seeds were treated with salicylic acid (0 (control), 0/5, 1 and 2 mM, 72 hours) and following the imbibing to NaCl (0, 40, 120, 200 and 280 mM) placed in germinator (20°C) for 40 days. Germination in non-treated seeds was ceased in osmotic potentials >120 mM but it continued to 280 mM osmotic potential in treated seeds. In most salinity levels the greatest seed germination and germination energy, and in all salinity levels, the maximum of germination speed and vigor index allocated to 1 mM salicylic acid. These findings imply that for plantation of P. eldarica on saline soils it is better that the seeds before sowing in nurseries, with salicylic acid, particularly with 1 mM solution are treated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination Energy
  • Osmotic Potential
  • Pinus eldarica
  • Salicylic acid
  • salinity stress
  • Seed Vigor Index
احم لو، .، طبری، س.، بهتری، ب.( 1990 )اثر ت آبی بر برصی فا فیییولوژیکی بذرر کذا
حلب و کا بروسیا. مجله زیست ش اسی ایرا . 20 ) 5(: 228 - 291 .
پورتسگری، .س(. 1989 (. ایرا را سبی ک یم: راه مای تولی نهال، درصتکاری و معرفذی تعذ ادی
از درصتا و درصتچههای ج گلی برای تموس مردس. انتشارا دانشگاه تهرا . 191 ص.
دولت آبادیا ، آ.، م رس ثانوی، س. .س.، اتتمادی، . ) 1982 (. اثر پی تیمار اسی سالیسیلیک
بر جوانهزنی برر گ س ). Triticum aestivum L ( در شرای ت شوری. مجله زیسذت
ش اسی ایرا . 21 ) 0(: 192 - 202 .
زار ، س.، طویلی، ., شهباز، .، ریاحی، ا.) 1989 (. بررسی تثثیر مختلف اسذی سالیسذیلیک بذر
بهبود مولفههذای جوانذه زنذی گیذاه تذو روبذاه ) . Sanguisorba minor L ( تحذت تذ
شوری و صشکی، نشریه مرتع و آبخییداری. مجله م ابع طبیعی ایرا . 19 ) 1(: 29 - 99 .
تلییاده، ا.،) 1928 (: رابطه آب و صاک و گیاه، انتشارا آستا ق س رفذوی، مشذه . ص. 155 -
110. ق بری، س.، افتخاریا جهرمی، .، جوانمردی، ش.، فرزانه، س.) 1990 (. اثر پی تیمار سالیسیلیک
اسی بر جوانهزنی تربچه (. Raphanus sativus L ) در شرای ت شذوری. فصذل امه
دان نوین کشاورزی پای ار. 9: 05 - 50 .
کافی، س.، تیشی رفایی، ا.، حقیقی صواه، س.، قربانی، ص.) 1989 (. مطالعذه اثذر سذطوح مختلذف
شوری و پرایمی گ برر بر جوانهزنی و صصو یا گیاهچذه دو گونذه دارویذی صذانواده
مرکبا . نشریه بوس ش اسی کشاورزی. 2 ) 2(: 205 - 255 .
اثر آمادهسازی هورمونی بر جوانهزنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا ) Pinus eldarica ( در شرایط تنش شوری 19
مرادی، ر.، رفوانی مق س، پ.) 1989 (. بررسی تثثیر پی تیمار برر توس سالیسیلیک اسی در
شرای ت شوری بر جوانهزنی وصصو ذیا رشذ گیاهچذه رازیانذه ) Foeniculum
vulgare MILL (. نشریه پژوهشهای زراتی ایرا . 8 ) 9(: 089 - 500 .
Abdul-Baki, A.A., Anderson, J.D. (1973). Viability and leaching of sugars from
germinating barley. Crop Sci, 10 (1): 31-34.
Afzal, I., Basra, S.M.A., Ahmad, A., Farooq, M. (2005). Optimum of Hormonal priming
techniques for allevation of salinity stress in wheat (Triticum aestivum L.). Caderno de
Pesquisa Serie Biologica, Santa Cruz do Sul. 17 (1): 95-109.
Ahmad, L., Khaliq, T., Ahmad, A., Basra, S.M.A., Z., Ali, A. (2012). Effect of seed priming
with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and
antioxidant activities of maize. African. J. Biotechnol, 11 (5): 1127-1137
Ahmadloo, F., Tabari, M., Behtari, B. (2011): Effect of drought stress on the germination
parameters of Cupressus Seeds. Int. J. Forest, Soil & Erosion, 1 (1): 11-16.
Akhkha‚ A.‚ Boutra, T., Alhejely, A. (2011). The rates of photosynthesis, chlorophyll
content, dark respiration, proline and abscicic acid (ABA) in wheat (Triticum durum)
under water deficit conditions. Int. J Agr Biol, 13 (2): 215- 221.
Badek, B., Duijn, B.V. Grzesik, M. (2006). Effect of water supply methods and seed
moisture content on germination of China aster and tomato seeds. Agron. J, 24 (1):
45-51.
Bahrani, A., J. Pourreza, J., (2012). Gibberlic Acid and Salicylic Acid Effects on Seed
Germination and Seedlings Growth of Wheat (Triticum aestivum L.) Under Salt Stress
Condition. World Appl Sci J, 18 (5): 633-641.
Bautista-Calles, F., Carrillo-Castaneda , G., Villegas-Monter , A. (2008): Recuperation of
the high germinability condition of papaya seed through priming technology and
bioregulators. Agrociencia, 42(7) :817-826.
Bhattacharjee, S. (2008). Triadimefon pretreatment protects newly assembled membrane
system and caused up-regulation of stress proteins in salinity stressed Amaranthus
lividus L. during early germination. J. Environ. Biol, 29 (5): 805-810.
Callan, N.W., Mathre, D.E. Miller, J.B. (1990). Bio-priming seed treatment for biological
control of pythium premergence damping off in sh2 Sweet corn. Plant Dis, 74 (5):
368-372.
Dallali, H., Maalej, E.M., Boughanmi, N.G., Haouala, R. (2012). Salicylic acid priming in
Hedysarum carnosum and Hedysarum coronarium reinforces NaCl tolerance at
germination and the seedling growth stage. Aust J Crop Sci, 6 (3): 407-414.
El-Tayeb M.A. (2005). Response of barley grains to the interactive effect of salinity and
salicylic acid. Plant Growth Regul, 45 (3): 215-224.
20 ز ستشناسی کاربردی / بهار و تابستان 1393 ی
Farahbakhsh, H. (2012). Germination and seedling growth in un-primed and primed seeds of Fenel as affected by reduced water potential induced by NaCl. ntl. Res. J Appl Basic Sci, 3 (4): 737-744. Farooq, M., Aziz, T., Basra, S.M.A., Cheema, M.A., Rehman, H. (2008). Chilling tolerance in hybrid maize induced by seed priming with salicylic acid. J Agron Crop Sci, 194 (2): 161-168. Ganatsas, P.P., Tsakaldimi, M.N. (2007): Effect of light condition and salinity on germinaton behaviour and early growth of umbrella pine (Pinus pinea L.) seed. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82 (4): 605-610. Hampson, C.R.. Simposon, G.M. (1990). Effect of temperature, salt and osmotic potential on early growth of wheat. П. Early seedling growth. Can J Bot, 68 (2): 524-528. Hayat, Q., Hayat, S., Irfan, M., Ahmad, A. (2010). Effect of exogenous salicylic acid under changing environment. A review, Environ Exp Bot, 68 (1): 14-25. Horvath, E., Szalai, G., Janda, T., (2007). Induction of abiotic stress tolerance by salicylic acid signaling, J Plant Growth Regul, 26 (3): 290-300. Jian-Da1, Z., Jian-Ping, L. (2009). Effect of Ca2+ and salicylic acid on germination of seeds of Larix principis-ruprechtii. Mod Appl Sci, 3 (1): 3-17. Mishra, N., Saxena, P. (2009). Effect of salicylic acid on proline metabolism in lentil grown under salinity stress. Plant Sci, 177 (3): 181-189. Ozdener, Y., Guray Kutbay, H. (2008). Effect of salinity and temperature on the germination of Spergularia marina seeds and ameliorating effect of ascorbic and salicylic acids. J Environ Biol, 29 (6): 959-964. Popova, L., Pancheva, T., Uzunova, A. (1997). Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 23 (1-2): 85–93 Ruan, S., Xue, Q., Tylkowska, K. (2002). The influence of priming on germination of rice (Oryzo sativa L.) seeds and seedling emergence and performance in flooded soil. Seed Science & Technology, 30 (1): 61-67. Seefeldt, S.S., Kidwell, K.K., Waller, J.E. (2002). Base growth temperature, germination rates and growth response of contemporary spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars from the US Pacific Northwest. Field Crop Res, 75(1): 47-52. Senaratra, T., Touchell, D., Bunn, E., Dixon, K. (2000). Acetyl salicylic acid (aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. J Plant Growth Regul, 30 (2): 157-161. Shakirova, F.M., Sakhabutdinova, A.R., Bozrutkova, M.V., .Fatkhutdinova, R.A., Fatkhutdinova, D.R. (2003). Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by salicylic acid and salinity. Plant Sci, 164 (3): 317-322. Turk, M.A., Tahawa, R.M., Lee, K.D., (2004). Seed germination and seedling growth of three lentil cultivars under moisture stress. Asian J Plant Sci, 3 (3): 394-397.
اثر آمادهسازی هورمونی بر جوانهزنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا ) Pinus eldarica ( در شرایط تنش شوری 21
Unlu, H., Altindal, N., Unlu, H.O., Altindal, D., Padem, H. )2009(. Effect of salicylic acid
on salinity in Cowpea. Ed 1. International Symposium on Sustainable Development,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Wang, W.B., Kim, Y.H., Lee, H.S., Kim, K.Y., Kwask, S.S. )2009(. Analysis of antioxidant
enzymes activity during germination of alfalfa under salt and drought stresses. Plant
Physiol Biochem, 47 (7): 570-577.
Yancey. P., Clark, M.E., Had, S.C., Bowlus, R.D., Somero, G.N. )1982(. Living with water
stress: evolution of osmolyte system. Science, 217 (4566): 1214-1222.
Zhang, S., Liu, Y. )2001(. Activation of Salicylic Acid–Induced Protein Kinase, a Mitogen-
Activated Protein Kinase, Induces Multiple Defense Responses in Tobacco. Plant
Cell, 13 (8): 1877–1890.