اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری

نویسندگان

استاد

چکیده

  در این تحقیق، اثر آماده سازی هورمونی روی جوانه­زنی بذر و رشد اولیه کاج تهران تحت تنش شوری آزمایش شد. بذور با اسید سالیسیلیک (محلول­های0، 5/0، 1 و 2 میلی­مولار، به مدت 72 ساعت) تیمار شدند و بعد از آغشتگی به نمک کلرید سدیم (پتانسیل اسمزی 0، 40، 120، 200 و 280 میلی­مولار) به­مدت 40 روز در ژرمیناتور (دمای 20 درجه) قرار گرفتند. جوانه­زنی در بذرهای تیمار نشده در پتانسیل اسمزی بیش از 120 میلی­مولار متوقف شد اما در بذرهای تیمار شده تا 280 میلی­مولار ادامه یافت. در اغلب سطوح شوری، بیشترین درصد جوانه­زنی و قدرت جوانه­زنی و در تمام سطوح شوری، بزرگترین اندازه سرعت جوانه­زنی و شاخص بنیه بذر به اسید سالیسیک 1 میلی­مولار اختصاص داشت. این یافته­ها می­رساند که برای نهال­کاری کاج الداریکا در خاک شور بهتر است در نهالستان ، بذور آن قبل از کاشت با اسید سالیسی لی ک بویژه محلول 1 میلی­مولار تیمار شوند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of hormonal preparation on seed germination and early growth of Pinus eldarica under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Zeinab Javanmard
  • Masoud Tabari
  • Fatemeh Ahmadloo

چکیده [English]

In this investigation effect of hormonal preparation on seed germination and early growth of Pinus eldarica Medw. under salinity stress was examined. The seeds were treated with salicylic acid (0 (control), 0/5, 1 and 2 mM, 72 hours) and following the imbibing to NaCl (0, 40, 120, 200 and 280 mM) placed in germinator (20°C) for 40 days. Germination in non-treated seeds was ceased in osmotic potentials >120 mM but it continued to 280 mM osmotic potential in treated seeds. In most salinity levels the greatest seed germination and germination energy, and in all salinity levels, the maximum of germination speed and vigor index allocated to 1 mM salicylic acid. These findings imply that for plantation of P. eldarica on saline soils it is better that the seeds before sowing in nurseries, with salicylic acid, particularly with 1 mM solution are treated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination Energy
  • Osmotic Potential
  • Pinus eldarica
  • Salicylic acid
  • salinity stress
  • Seed Vigor Index