نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تحقیقات

2 دانشگاه آزاد واحد شرق

چکیده

 تحقیق حاضر به مطالعه
میزان پروتئین، رطوبت و خاکستر آزولا (Azolla filiculoides) در
اشکال سبز و قرمز به ترتیب به عنوان شاخص­های رشد در فصل­های تابستان و زمستان
پرداخت. همچنین محتوی چربی و ترکیب اسیدهای چرب آزولا به عنوان یکی از اجزای مهم
برای تصمیم­گیری در رابطه با ارزش غذایی در هر یک از اشکال سبز و قرمز مقایسه
گردید. نمونه­برداری از آزولای قرمز و سبز با جمع­آوری 20 کیلوگرم آزولای تازه از
منطقه پیربازار تالاب انزلی به ترتیب در آبان 1390 و مرداد 1391 انجام شد. نمونه­ها پس از انتقال به
آزمایشگاه توسط دستگاه فریز درایر خشک شده و میزان رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر
هر نمونه تعیین گردید. ترکیب اسیدهای چرب نمونه­ها نیز بر اساس روش فولک و با
استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی پس از استری نمودن چربی مشخص
گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که
آزولای سبز و قرمز به ترتیب دارای 71/6±85/38 و 95/8±42/52
درصد اسیدهای چرب اشباع (SFAs)‌ می­باشند، در حالی که میزان اسیدهای چرب با یک پیوند غیراشباع (MUFAs) در آزولای
سبز و قرمز به ترتیب برابر 69/13±25/41 و 43/8±21/36
درصد از مجموع اسیدهای چرب هر یک از نمونه­ها به دست آمد. همچنین درصد اسیدهای چرب
با چند پیوند غیراشباع (PUFAs) در آزولا سبز برابر 72/6±87/19 درصد بود، در حالی که این میزان
در آزولای قرمز برابر با 61/2±33/11 درصد تعیین شد. نتایج حاصل از
این تحقیق نشان می­دهد که ترکیب اسیدهای چرب همراه با میزان مناسب پروتئین (11/2±02/18 و 84/1±87/7 گرم بر صد گرم
وزن خشک) آزولا به شکلی است که می­توان از آن به عنوان جایگزین
مناسبی برای تغذیه، دام، طیور، آبزیان و حتی انسان استفاده نمود، هرچند آزولای سبز
در مقایسه با آزولای قرمز دارای ارزش غذایی بالاتری بود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Water Fern (Azolla filiculoides)Fatty Acid profile with Seasonal Variationsin the Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • Golnoush Varasteh moakhar 1
  • Mehdi Shamsaiee mehrgan 1
  • Houman Rjabi eslami 1
  • Fereshteh Nematollahi 2

1 Azad University of Research

2 Islamic Azad University of Eastern Branch

چکیده [English]

This Study was conducted to analyze the protein, moisture and ash content of water fern, Azolla filiculoides, in the form of red and green as growth indicators in summer and winter, respectively. The fat content and fatty acid composition of the Azolla, a key component for making decision about the nutritional value of both green and red types, was also compared. Sampling of the green and the red types was done by collecting 20 kg fresh Azolla from Pirbazar, the Anzali Lagoon in November 2011 and August 2012, respectively. After transferring to the laboratory, the samples were dried by a freeze dryer machine and the amount of moisture, protein, fat, and ash of each sample was determined. The fatty acid composition of green and red samples was also evaluated based on the Folch method for GC Analysis after the fat esterification. The results of the present study showed that green and red Azolla contain 38.85±6.71% and 52.42±8.95% saturated fatty acids (SFAs), respectively. However, the amounts of monounsaturated fatty acids (MUFAs) in green and red Azolla were 41.25±13.69% and 36.21±8.74% of total fatty acids. Besides, the poly unsaturated fatty acids (PUFAs) content in the green aquatic fern was 19.87±6.72%, while the red form had 11.3311.33±2.61%. The results of the current research demonstrated that both Azolla samples had appropriate content of the fatty acid composition and protein content (18.02±2.11 g/100 g DW in the green form and 7.87±1.84 g/100 g DW in the red form) which could be used as an appropriate source of food for livestock, poultry, fish, and human diet, although green Azolla contains a higher nutritional value compared to the red form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azolla filiculoides
  • fatty acid
  • Anzali Lagoon