نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این پژوهش زیتوده گونه های گیاهی چیره آبزی چهار تالاب
اصلی و مهم مرزون آباد، بصراء، لنگور و رمنت در شهرستان بابل، استان مازندران ارزیابی
گردید. 12 گونه گیاهی متعلق به 11 جنس و 9 خانواده گیاهی در این پژوهش بررسی شده
اند. برای این کار تعداد 131 قطعه نمونه (Plot) در
قالب 7 ترابرش (Transect) از
تالاب های مختلف نمونه برداری شده و بعد از ثبت ویژگی های تاج پوشش و وزن زیتوده
آنها، با استفاده از فنون آماری ANOVA و رسته بندی (DCA) مورد آنالیز
قرار گرفته اند. میانگین مجموع زیتوده همه گونه های گیاهی چیره تالاب های بابل
19/1309 گرم در متر مربع است. از مقدار میانگین مزبور، بیشترین سهم زیتوده مربوط
به گونه Phragmites australis و کمترین سهم آن مربوط به گونه  Najas gramineaاست. گونه های Typha latifolia و Ceratophyllum demersum با مقدار 81/3029 و 10/330 گرم در متر مربع
به ترتیب دارای بیشینه و کمینه وزن خشک در داخل پلات های مورد مطالعه می باشند. در نمودارDCA  مربوط به تالاب های مختلف،
گونه های همچون Ceratophyllum demersum،Typha latifolia،Phragmites australis و
Potamogeton pectinatus سهم زیادی در افزایش زیتوده دارند. آنالیز های ANOVA مشخص کرد که به غیر از گونه های Schoenoplectus lacustris و Potamogeton lucense گونه های چیره آبزی دیگر از نظر میزان زیتوده، اختلاف
معنی داری را در بین تالاب های مختلف نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biomass estimation of dominant aquatic plants andtheir plant community impacts in four importantwetlands of Babol, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Alireza Taghi nezhad 1
  • Vahid Amrgholipour kasmani 2
  • Farrokh Ghahramani nezhad 2

1 Mazandaran University

2 kharazmi University

چکیده [English]

The current study concerns biomass estimation of dominant aquatic plant species of four important wetlands in Babol (Mazandaran prov.) namely, Marzoonabad, Bosra, Langoor and Ramenet. 12 plant species belonging to 11 genera and 9 families were surveyed. A total of 131 vegetation plots along seven transects in various wetlands were collected and analyzed by ANOVA tests and DCA ordination. The average biomass of all dominant species in Babol wetlands is 1309.19 gr/m2 of which Phragmites australis and Najas graminea possess the highest and lowest proportions, respectively. Moreover, Typha latifolia and Ceratophyllum demersum with 3029.81 gr/m2 and 330.10 gr/m2 have maximum and minimum dry weight in the studied plots, respectively. In the DCA ordination biplot, species like Ceratophyllum demersum, Typha latifolia, Phragmites australis and Potamogeton pectinatus have remarkable roles in increasing biomass in the studied wetlands. Moreover, ANOVA analyses indicated that except Schoenoplectus lacustris and Potamogeton lucense, other aquatic species demonstrate significant differences among the studied wetlands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • Dominant aquatic plants
  • DCA
  • ANOVA analysis
  • Babol wetlands
  • Mazandaran Province