نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر.

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه الزهرا

چکیده

 هدف این مطالعه
استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی بومی ایران و بررسی
اثرهای ضدمیکروبی آن بر باکتری گرم مثبت S. aureus PTTC 1431 است. در این پژوهش استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدها با روش جزء‌گیری و
استفاده از ستون SPE-C18 صورت گرفت. تعیین خلوص و وزن مولکولی سیکلوتیدهای به‌دست آمده، به‌ترتیب،
با روش RP-HPLC و Tricine SDS PAGE انجام شد. سنجش اثرهای ضدمیکروبی محلول به‌دست آمده نیز با روش‌
انتشار شعاعی (RDA) تعیین شد.  نتایج این مطالعه نشان داد که اثرهای ضدمیکروبی سیکلوتیدهای به‌دست آمده در
باکتری گرم مثبتS. aureus PTTC 1431 مشابه اثر آنتی‌بیوتیک ونکومایسین و آمیکاسین است. به نظر می‌رسد با
مطالعات گسترده‌تر، در آینده، بتوان از سیکلوتیدها برای درمان عفونت‌های
استافیلوکوکی استفاده کرد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extraction and partial purification of cyclotidesfrom Iranian Viola odorata and study effectivesubstances against S. aureus PTCC 1431

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Masoumian 1
  • Zargham Sepehri zadeh 2
  • Rouha Kasra kermanshahi 3

1 Malek Ashtar University

2 University of Tehran

3 Al-Zahra University

چکیده [English]

The aim of the present study was extraction and purification of cyclotides from Iranian Viola odorata and examination of their antimicrobial effects against Gram-positive S. aureus PTCC 1431. In the current study, the cyclotide was extracted and purified by fractionation method using SPE-C18 column. Determination of cyclotide purification degree and molecular weight was done by RP-HPLC and tricine SDS-PAGE methods, respectively. Antimicrobial effects of these peptides were studied by radial diffusion assays (RDAs). The results showed that antimicrobial effects of cyclotides were similar to vancomycin and amikacin. It seems that future studies might reveal and propose the use of these cyclotides in treatment of staphylococcal infections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extraction
  • Purification
  • Cyclotides
  • Viola odorata
  • Staphylococcus aureus