نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس،

2 جنگل ها و مراتع

چکیده

هدف
این پژوهش بررسی زنده­مانی، مشخصه­های رویشی و تخصیص بیوماس در نهال­های رشد یافته
ون (Fraxinus excelsior
L.) در رژیم­های
مختلف آبی است. بدین منظور نهال­های ون در طرحی کاملا تصادفی و در دو رژیم آبی
(غرقابی دائم و غرقابی دوره­ای با تناوب 15 روز) و سطح شاهد (کنترل)، برای مدت 120
روز در فضای باز یک جنگل جلگه­ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان دوره غرقابی
باعث کاهش در زنده­مانی، مشخصه­های رویشی، بیوماس اندام­ها و شادابی نهال­های ون
شد. این کاهش در سطح غرقابی دائم بیشتر از غرقابی تناوبی بوده است. بر عکس، پاسخ
رویش قطری به غرقابی تناوبی بیشتر از غرقابی دائم و شاهد بوده است که دلیل آن را
می­توان به توسعه ابعاد سلول آوندهای چوبی آن نسبت داد. زنده­مانی و موفقیت در
نهال­های غرقاب تناوبی نسبت به غرقابی دائم بیشتر بوده است که احتمالا به دلیل
تولید بیشتر ریشه­های نابجا و زهکشی خاک آن می­باشد. همچنین در این شرایط به دلیل
دسترسی به اکسیژن مورد نیاز، متابولیسم راحت­تر بوده و سطح اندام فتوسنتز کننده
(سطح برگ) و بیوماس برگ افزایش یافته است. به­ طور کلی، می­توان اظهار داشت که
نهال­ ون نسبتا مقاوم به غرقابی است و می­توان از آن در جنگلکاری­های مناطق جلگه­ای،
حاشیه­ی آبراهه­ها، تالاب­ها و مناطقی که در معرض سیلاب­های ادواری قرار دارند
استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survival, Growth and Biomass Allocationin Seedlings of Common ash (Fraxinus excelsior L.)as affected by flooding Stress

نویسندگان [English]

  • Masoud Tabri 1
  • Ehsan Sadati 2

1 Tarbiat Modares University,

2 Forests and pastures

چکیده [English]

The aim of this study is investigation of survival, vegetative characteristics and biomass allocation in seedlings of common ash (Fraxinus excelsior L.) grown in different water regimes. For this purpose, seedlings of ash were examined in a completely randomized design for 120 days in an open area of bottomland forest at two levels of soil moisture regimes (permanent flooding, periodic flooding with a rotation period of 15 days) and control level. At the end of the experiment, flooding decreased survival, vegetative characteristics, biomass allocation and vitality of ash seedlings. This reduction in permanent flooding was more than at the periodic flooding. In contrast, diameter growth response in periodic flooding was greater than permanent flooding and control level. The reason of this phenomenon can be attributed to the development of woody xylem cells. In periodic flooding, compared to permanent flooding, because of greater production of adventitious root and soil drainage, access of oxygen required for metabolism was easier and Photosynthetic organs of the plant (leaf area) and leaf biomass prominently increased. Overall, the results showed that F. excelsior was tolerant to flooding and can be used for restoration of bottomland forest, riparian area, lagoons and plains exposure to periodic flooding

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adventitious root
  • biomass
  • Collar diameter growth
  • Height growth
  • Leaf area
  • vitality