نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  از آنجایی که تعیین سریع
الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماری های عفونی برای
انتخاب آنتی بیوتیک صحیح در اسرع وقت و افزایش میزان موفقیت درمان و همچنین کاهش
مصرف داروهای غیر ضروری و عوارض جانبی ناشی از آنها و در مجموع کاهش میزان هزینه
های درمانی اهمیت دارد، در این پژوهش محیطی برای تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی
بیوتیکی بر پایه رشد سریع میکرو ارگانیسمها و ایجاد تغییرات رنگی طراحی و ارزیابی
شد. در مطالعه حاضر نمونه های کلینیکی شامل باکتریهای غیر تخمیری و خانواده
انتروباکتریاسه بودند که مطابق با استانداردCLSI  بر روی این محیط ها بررسی شدند. در خانواده Enterobacteriaceae39/92%
همخوانی کلی[1] مشاهده شد، همخوانی کلی در خانواده
باکتری های غیر تخمیری[2]46/90%
، ناهمخوانی عمده[3] در این
خانواده 28/3% و
درخانواده  Enterobacteriaceae برابر با 52/3% است. با بکار گیری محیط های کلریمتریک نتایج بعد از گذشت زمان 8-6 ساعت در دسترس خواهد بود،
در نتیجه این محیط ها می توانند به عنوان روشی جدید و سریع در تعیین الگوی حساسیت
آنتی بیوتیکی باکتریها مطرح شوند. 

    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Evaluation Rapid Antibacterial Susceptibility Testing for Enterobacteriaceae

نویسندگان [English]

  • Siavash Salman zadeh
  • Ehya Abdi ali
  • Zahra Boland ghamat pour

Al-Zahra University

چکیده [English]

Considering the importance of rapid determination of antibacterial susceptibility of bacteria, isolated from infectious diseases for the selection of appropriate therapy as soon as possible and increasing the success of therapy, decreasing unnecessary use of antibacterial agents and side-effects, and lowers the overall healthcare costs.We have designed and evaluated a rapid antibacterial susceptibility medium which is based on a rapid colorimetric medium that indicates growth by changing its color.
In this study, we have assessed antibacterial susceptibility patterns of non-fermentative bacteria and Enterobacteriaceae isolated from clinical samples by rapid colorimetric medium according to standard CLSI method.
Colorimetric medium proved to be a reliable rapid test for determining antibacterial susceptibility testing, between two methods total agreement was 92.93% for Entrobacteriacea and 90.46% for non-fermentative bacteria. Major discrepancy was 3.28 % for non-fermentative bacteria and 3.52% for Enterobacreiacea. Colorimetric medium makes results available between 68- hours. It can be considered as a novel and reliable quick method for the assessing of bacterial susceptibility to antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disk diffusion
  • colorimetric
  • Susceptibility