نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هموسیستئین (Hcy) اسیدآمینه‌ای حاوی سولفور است که خود از اسید آمینه ضروری متیونین ساخته شده است.هدف از این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین تام (tHcy) و لیپیدهای پلاسما در موش‌های صحرایی بود.به این منظور 20 سر موش نر 4 ماهه نژاد ویستار با وزن مشخص gr20 ± 230 از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند.موش‌ها به دو گره کنترل و تجربی تقسیم شدند.برنامه تمرینی این تحقیق 10 هفته تمرین استقامتی، 5 روز در هفته و هر روز به مدت 60 دقیقه(75VO2max70 to) بر روی نوار گردان مخصوص موش درنظر گرفته شد.24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و پس از یک شب کامل ناشتایی خون‌گیری انجام و متغیرهای موردنظر اندازه‌گیری شدند.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS16 استفاده شد.با توجه به هدف و روش انجام تحقیق در مرحله اول جهت تعیین گرایش‌های مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده و بعد برای مقایسه گروهها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید.این پژوهش نشان داد که tHcy در اثر تمرین کاهش داشته اما این کاهش معنی‌دار نبوده است، تری‌گلیسیرید (TG)، HDL در اثر تمرین تغییر معنی‌داری (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of endurance exercise on plasma homocysteine and lipids in rats

نویسندگان [English]

  • Parvane Nazarali
  • Parvin Shosi Nasab
  • Seyed Alireza Hoseyni Kakhak
  • Parichehr Hanachi