نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بهبود رشد و نمو گیاه سیب‌زمینی در شرایط کشت در شیشه‌ دارای اهمیت زیادی است.اتیلن یکی از هورمون‌های گیاهی است که در شرایط کشت در شیشه تولید و باعث کاهش رشد سیب‌زمینی می‌شود.در این تحقیق اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید، پروتئین کل و الگوی الکتروفورزی SDS-PAGE پروتئین‌ها در غلظت 0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر(ppm) در محیط کشت جامد MS روی گیاه سیب‌زمینی رقم وایت دزیره بررسی گردید.بررسی نتایج پس از پنج هفته نشان داده که تیمار نانو نقره تغییر معناداری در میزان کلروفیل a,b و کل نداشت.اما با افزایش غلظت نانو نقره به 5/1 و 2 ppm، میزان جیبرلیک اسید افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد.همچنین با افزایش غلظت نانو نقره، پروتئین کل نیز افزایش یافت و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌ها نسبت به شاهد تغییراتی در 3 نوار پروتئین نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of nanosilver on chlorophyll, gibberellic acid content and electrophoresis pattern of proteins of potato (Solanum tubersum L.) under in vitro culture

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Ehsan pour
  • Zeynab Nejati