نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

Salix بزرگترین جنس خانواده (Salicaceae) می‌باشد.در این مطالعه ویژگی‌های اپیدرم و ساختار تشریحی برگ شش‌گونه از سه بخشه مختلف Salix مورد بررسی قرار گرفت.نمونه‌ها از کرج (مؤسسه تحقیقاتی البرز) جمع‌آوری شدند.این صفات شامل:شکل و الگوی آنتی‌کلینال سلولهای اپیدرم تحتانی، نوع، اندازه و تراکم روزنه، نوع مزوفیل، تعداد لایه‌های پارانشیم نردبانی و شکل سلولهای آن، نوع و پراکنش بلور، تعداد و شکل سلولهای لایه هیپودر می‌بود.سلولهای اپیدرمی در چهارگونه از شش‌گونه بررسی شده به شکل چند ضلعی و نامنظم و در دوگونه دیگر به شکل چندضلعی بود.گونه‌های موردنظر انواع متفاوتی از روزنه را داشتند.تمام گونه‌ها دارای یک لایه هیپودرم بودند که شکل سلولهای آن در بین گونه‌های مختلف متفاوت بود.مزوفیل در تمام گونه‌های بررسی شده از نوع دو طرفه (ایزولترال) و فاقد فضاهای خالی بود.تعداد لایه‌های پارانشیم نردبانی و پراکنش بلور در گونه‌های مختلف متغیر بود.نتایج بدست آمده نشان داد که بسیاری از ویژگی‌های تشریحی در شش‌گونه مشابه هستند.درون افراد یک گونه، شکل سلولهای اپیدرمی و الگوی آنتی‌کلینال آنها همچنین شکل سلولهای هیپودرمی ثابت است.این ثبات نشان می‌دهد که این صفات می‌توانند برای جداسازی بعضی از گونه‌های باارزش باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anatomical study of leaf in some species of Salix L. in Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Babae
  • Akhtar Tavasuli
  • Manije Pakravan
  • Ali asghar Masomi
  • Akhtar Tavasoli