نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه زیست شناسی

چکیده

عفونت‌های ایجاد شده توسط سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک عمدتاً با منشاء بیمارستانی هستند که شیوع آن در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است؛ از این‌رو تلاش‌های بسیاری جهت یافتن ترکیبات جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی‌بیوتیک‌ها صورت گرفته است.این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر ضدباکتریال عصاره الکلی سیر علیه سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم انجام شد.استخراج عصاره فلفل با استفاده از دستگاه روتاری انجام شد.17نمونه استافیلوکوکوس اورئوس از نواحی حلق و بینی جدا شده و در نهایت MIC(حداقل غلظت بازدارندگی) و MBC (حداقل غلظت‌کشندگی) گیاهان فلفل قرمز، تاج خروس و مرزه به روش میکروتیتر پلیت بر روی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شده است.
نتایج نشان داد که تاثیر عصاره با کم شدن غلظت آن کم می‌شود.عصاره گیاهی فلفل قرمز، تاج خروس و مرزه در غلظت 25/1، 5/2 و 5/2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به ترتیب دارای بیشترین اثر مهاری روی رشد استافیلوکوکوس اورئوس است که در این میان غلظت 5 و 10 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر دارای بیشترین اثر کشندگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of The antimicrobial activity of ethanol extract of Cayenne pepper, Amaranthus retroflexus and Satureja hortensis against antibiotic resistant Staphylococcus aureus strains

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Saeedi
  • Moje Khaleghy
  • Shahram Pour saedi

Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Department of Biology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study of The antimicrobial activity of ethanol extract of Cayenne pepper
  • Amaranthus retroflexus and Satureja hortensis against antibiotic resistant Staphylococcus aureus strains