نویسندگان

چکیده

زانتان، پلی‌ساکارید خارج سلولی باکتری بیماری‌زای گیاهی Xanthomonas campestris، در صنایع گوناگون به ویژه نفت، غذا و دارو کاربردهای فراوانی پیدا نموده است.از این‌رو دستیابی به روش‌های ساده و ارزان برای اندازه‌گیری غلظت زانتان در محلول‌ها بسیار ارزشمند است.در این پژوهش تاثیر کمی اتصال زانتان بر روی طیف جذبی قرمز کنگو بررسی شده است.نتایج نشان دادند که حضور زانتان سبب هیپوکروموسیتی(کاهش شدت جذب در طول موج ماکزیمم) در طیف جذبی قرمز کنگو می‌شود.همچنین مشاهده شد که پیش از انجام اسپکتروفتومتری، نگاه داشتن محلول زانتان برای مدت یک روز برای پایداری آن لازم بوده و وارونه کردن ساده همزنی سریع و مناسبی را برای اختلاط محلول‌های رنگی و زانتان فراهم می‌آورد.بهترین نتایج در غلظت‌های 40 تا 80میکروگرم در لیتر قرمز کنگو و طول موج 492 نانومتر در تمامی غلظت‌های مورد بررسی از زانتان بدست آمد.گرمادهی به محلول زانتان در C ْ121 جذب آن را بدون تغییرات قابل توجه در الگوی آن تحت تأثیر قرار دارد.این اطلاعات پایه می‌تواند زمینه را برای ارائه یک روش طیف‌سنجی به منظور اندازه‌گیری پلیمر زیستی زانتان فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spectrophotometric Study of Relation and involving factors in Cong red-Xanthan Interaction

نویسندگان [English]

  • Seyede zahra Mosavi nejad
  • Shirin Mahmodi
  • Mohamad reza Suodi