نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه مهندسی شیمی-دانشکده فنی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز- استان آذربایجان شرقی

چکیده

استفاده وسیع سلول‌های بنیادی برای کاربردهای درمانی، نیاز به تولید مکرر تعداد زیادی از سلول‌ها با خصوصیات مناسب تحت شرایط کنترل شده در بیوراکتورها دارد. در این تحقیق سلول هایU937 به عنوان مدلی از سلول های بنیادی شناور در داخل میکروکپسول های آلژینات-ژلاتین با دانسیته سلولی Cells/ml 106× 5/2 قرار گرفتند. میکروکپسول ها در دو بیوراکتور پرفیوژن با لوپ همزن خارجی و ستونی حبابدار کشت داده شدند. نتایج بدست آمده افزایش 0.9±9.2 سلول ها در راکتور پرفیوژن با همزن خارجی را نشان داد در حالی که به دلیل تنش بالا قادر به رشد مناسب در راکتور ستونی حبابدار نبودند. نتایج بدست آمده تایید کننده مناسب بودن میکرو کپسول های آلژینات-ژلاتینی جهت تکثیر سلولهای بنیادی در سیستمهای دینامیک می‌باشد. برای این منظور بیوراکتور پرفیوژن با لوپ همزن خارجی با کاهش تنش برشی و پخش بهتر اکسیژن، محیط همگن و مناسبتری را برای رشد و تکثیر سلول‌ها ایجاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ex vivo expansion of micro capsulated U937 cells in an external stirred bioreactor

نویسندگان [English]

  • Younes Beygi Khosrowshahi 1
  • Maryam Hosseini 2

1 Chemical Engineering Group,Departmet of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Chemical Engineering group- Azarbaijan Shahid Madani University- Tabriz- East Azarbaijan

چکیده [English]

The wide use of stem cells for therapeutic applications requires frequent production of a large number of cells with proper characteristics under controlled conditions in bioreactors. In this study, U937 cells were introduced as a model of floating stem cells inside alginate-gelatin microcapsules with a cell density of 2.5 × 106 cells/ml. The results showed very good growth of microcapsules inside the flask. Microcapsules were cultured in two different bioreactors with different concentrations of oxygen in two perfusion bioreactors with external stirrer loop (PC-ESCT) and bubble column (B.C). The results showed an increase of 9.2 ± 0.9 in the perfusion reactor with the external stirrer, while due to the high stress they were unable to grow properly in the bubble column reactor. The results confirm the suitability of alginate-gelatin microcapsules for the propagation of stem cells in dynamic systems. For this purpose, the perfusion bioreactor with external loop loops, by reducing the shear stress and better oxygen distribution, creates a homogenous and more suitable environment for growth and proliferation of cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfusion Bioreactor
  • Bubble Column Bioreactor
  • Targeted Propagation
  • Hematopoietic Stem Cell
  • External Agitator Loop
  • Microcapsule