تاثیر تنظیم کننده های رشد برعمر گلجایی، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل شاخه بریده رز (Rosa hybrida L. cv. Royal Bacara)

مژده فرازمندی؛ عباس میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان؛ محمد نصری

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 96-112

https://doi.org/10.22051/jab.2020.29032.1335

چکیده
  گل رز از مهمترین گل‌های بریده در جهان است. پژوهشی به ‌منظور بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و 1- متیل سیکلو-پروپن جهت کاهش فعالیتهای تسریع کننده فرایند پیری توسط اتیلن و افزایش ماندگاری گل رز رقم رویال باکارا در سال 2017در منطقه پاکدشت استان تهران انجام گردید. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا بود و فاکتورهای مورد بررسی شامل بنزیل‌آدنین ...  بیشتر

تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی

حسین باقری؛ موسی سلگی؛ مینا تقی زاده؛ عباس میرزاخانی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 54-68

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4411

چکیده
  در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به­همراه کود دامی و ورمی­کمپوست به­علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (بدون تنش، آبیاری پنج روزه ...  بیشتر