اثرات پرتوتابی گاما بر ترکیبات آلرژن و میزان کشندگی زهر زنبور عسل در مدل حیوانی همستر

پروین شورنگ؛ فاطمه عباسی؛ فاطمه طهوری؛ حامد عسکری

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38961.1462

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثر پرتوتابی گاما بر دز کشندگی زهر زنبورعسل انجام شد. روشها: نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. قبل و بعد از پرتوتابی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پروتئین حقیقی زهر تعیین شد. با استفاده از الکتروفورز ژل پلی‌آکریلامید زیرواحدهای پروتئینی زهر مطالعه شد. سنجش ترکیبات آلرژن زهر زنبور ...  بیشتر

اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون Acipenser persicus)) به روش غوطه وری

محمد سوداگر؛ سعیده کیوانلو

دوره 26، شماره 2 ، بهمن 1392، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22051/jab.2014.1155

چکیده
    انجماد جنین ماهیان، نیازمند ورود مقادیر و غلظت های مناسبی از مواد ضد انجماد به قسمت های مختلف جنین می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر سمیت مواد ضد انجماد، جنین ماهی قره برون (در دو زمان 24 و 48 ساعت پس از لقاح) مورد بررسی قرار گرفت و از متانول، اتیلن گلیکول و 1و2- پروپان دی اُول (در غلظت 1 تا 6 مولار)، ساکارز و عسل (در غلظت های 15،10و20 ...  بیشتر