اثرات پرتوتابی گاما بر ترکیبات آلرژن و میزان کشندگی زهر زنبور عسل در مدل حیوانی همستر

پروین شورنگ؛ فاطمه عباسی؛ فاطمه طهوری؛ حامد عسکری

دوره 35، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22051/jab.2022.38961.1462

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثر پرتوتابی گاما بر دز کشندگی زهر زنبورعسل انجام شد. روشها: نمونه های زهر با دزهای 0، 2، 4، 6 و 8 کیلوگری گاما پرتوتابی شد. قبل و بعد از پرتوتابی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پروتئین حقیقی زهر تعیین شد. با استفاده از الکتروفورز ژل پلی‌آکریلامید زیرواحدهای پروتئینی زهر مطالعه شد. سنجش ترکیبات آلرژن زهر زنبور ...  بیشتر