اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

پروانه روستایی؛ موسی رسولی؛ آرش بابایی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 9-21

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4406

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص‌های فیزیولوژکی جوانههای بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، ...  بیشتر