تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی

حسین باقری؛ موسی سلگی؛ مینا تقی زاده؛ عباس میرزاخانی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 54-68

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4411

چکیده
  در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به­همراه کود دامی و ورمی­کمپوست به­علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (بدون تنش، آبیاری پنج روزه ...  بیشتر