افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album

ژاله تحصیلی؛ مظفر شریفی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2470

چکیده
  کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) یکی از گونه های بومی ایران، دارای پودوفیلوتوکسین و دیگر ترکیبات لیگنانی است. پودوفیلوتوکسین، لیگنانی است که در گونه های گیاهی معدودی حضور دارد و به دلیل خواص ضد سرطانی اهمیت دارویی زیادی پیدا کرده است. دست ورزی محیط های کشت سلولی با الیسیتورها یکی از راهکارهای مهم جهت القای تولید متابولیت های ارزشمند می ...  بیشتر