نویسندگان

چکیده

در این تحقیق که با هدف بررسی مقایسه‌ای دو روش کشت غوطه‌ور (Submerged fermentation:SMF) و تخمیر در بستر جامد (Solid- state fermentation:SSF)برای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی از سوبسترای کاه گندم انجام شد، جدایه باکتریایی از جنس Bacillus از خاک‌های قلیایی استان گیلان جداسازی و پس از غربالگری بررسی تولید آنزیم، به طور همزمان در دو شرایط کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد از نظر تولید آنزیم مورد ارزیابی قرار گرفت.بهترین نتایج در SSF در محتوی رطوبت 100 درصد پس از تلقیح 40 درصد سوسپانسیون باکتریایی و طی گرمخانه‌گذاری در 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت(PH آغازین 4/9) حاصل گردید.لذا بررسی مقایسه‌ای دو سیستم در بهترین حالت نشان از تولید 9/1 برابری در شرایط تخمیر در بستر جامد U/g4025 در مقایسه با U/ml در شرایط تخمیر در بستر غوطه‌ور بوده و حاکی از برتری‌ این روش بر کشت غوطه‌ور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of alkaline protease production in submerged and solid state fermentation using wheat straw by acillus spp.

نویسندگان [English]

  • Keyvan Kamaly yazdi
  • Masome Anvary
  • Ali Mohamdi turkashvand
  • Mehdi Shahriyary nory