مقاله پژوهشی
اثر بازدارندگی و مکانیسم نانو ذرات نقره در کنترل رشد اگروباکتریوم رایزوژنز پس از همکشتی و انتقال ژن به توتون

مصطفی خوشحال سرمست؛ حسن صالحی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22051/jab.2020.29972.1345

چکیده
  هنوز تأثیر احتمالی نانو ذرات نقره در کمک به فرایند انتقال ژن در گیاه از طریق اگروباکتریوم مورد توجه قرار نگرفته است. در اینجا ما نشان می‌دهیم که رشد اگروباکتریوم در غلظت 10 میکروگرم بر میلی لیتر نانو ذرات نقره هم در شرایط رشد دینامیک و هم محیط کشت جامد LB سرکوب شد اما پس از همکشتی قطعات برگ توتون با A. rhizogenes، کنترل رشد مجدد این باکتری به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ گیاه بادرنجبویه بهشهر

سید علی رضایی جمنانی؛ علی میرابی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 26-41

https://doi.org/10.22051/jab.2020.28414.1329

چکیده
  این تحقیق به منظور آنالیز اسانس و عصاره اتانولی و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های اتانولی و ان-‌هگزانی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) منطقه هزارجریب بهشهر به عنوان جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی انجام شد. برگ گیاه از رویشگاه‌های طبیعی آن در ارتفاعات استان مازندران و در اوایل شهریور ماه جمع‌آوری شد. در این مطالعه، تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تنش آللوپاتیک بقایای اویارسلام (Cyperus esculentus) بر برخی از علف‌های هرز مهاجم

ابوذر سعیدی پور؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ عباس بیابانی؛ زینب اورسنجی؛ علی نخ‌زری مقدم

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 42-60

https://doi.org/10.22051/jab.2021.5296

چکیده
  پدیده آللوپاتی به‌علت ایجاد ترکیبات فعال زیستی به‌وسیله گیاهان و یا بقایای به‌جا مانده از آن‌ها ایجاد می‌گردد که بر جوانه‌زنی، رشد و توسعه‌ی افراد همان گونه یا گونه‌های دیگر اثر می‌گذارد. بدین منظور، آزمایشی با هدف ارزیابی تنش آللوپاتیک حاصل از مقادیر مختلف بقایای علف‌هرز اویارسلام (0، 12، 24، 36 و 48 گرم در سه کیلوگرم خاک لوم) بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ریخت شناسی و ریزریختار شناسی برگ گونه های Anemone L. و Pulsatilla Mill. ((Ranunculaceae در ایران

محدثه شجاعی؛ فریبا شریف نیا؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 61-79

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31165.1368

چکیده
  در این مطالعه 9 آرایه متعلق به جنس های Anemone L. و Pulsatilla Mill. تحت بررسی های ریخت شناسی و ریزریختار شناسی برگ گرفته‌اند تا به اهمیت این صفات در شناسایی آرایه های این جنس ها پی برده شود. برای دستیابی به یافته های دقیق تر از بررسی های میکروسکوپ الکترونی نگاره( SEM) نیز بهره برده ایم. صفات متعدد اندازه، شکل و نوک برگ ها، ویژگی های کرک، الگوی اپیدرمی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات ساختار و تجمع پذیری هموگلوبین انسان در حضور سم کارتاپ

مهدیه عمادی؛ پروانه مقامی؛ خاطره خرسندی؛ رضا حسین زاده

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 80-95

https://doi.org/10.22051/jab.2020.24553.1282

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر سم کارتاپ بر ساختار و عملکرد هموگلوبین جهت تعیین مکانیسم مولکولی اثر سم می باشد. در این پژوهش، اثرکارتاپ بر ساختار و تجمع پذیری هموگلوبین انسانی با روش های طیف سنجی جذب فرابنفش مرئی، حرارتی، فلورسانس و تبدیل فوریه در دو حالت تیتراسیونی و انکوباسیونی و در غلظت های متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طیف سنجی فرابنفش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تنظیم کننده های رشد برعمر گلجایی، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل شاخه بریده رز (Rosa hybrida L. cv. Royal Bacara)

مژده فرازمندی؛ عباس میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان؛ محمد نصری

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 96-112

https://doi.org/10.22051/jab.2020.29032.1335

چکیده
  گل رز از مهمترین گل‌های بریده در جهان است. پژوهشی به ‌منظور بررسی اثرات بنزیل‌آدنین و 1- متیل سیکلو-پروپن جهت کاهش فعالیتهای تسریع کننده فرایند پیری توسط اتیلن و افزایش ماندگاری گل رز رقم رویال باکارا در سال 2017در منطقه پاکدشت استان تهران انجام گردید. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا بود و فاکتورهای مورد بررسی شامل بنزیل‌آدنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر پیش تیمار کربنات کلسیم در دماهای مختلف بر کاهش سمیت سولفات مس در ماهی کپور (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 )معمولی

اکرم قاسم زاده؛ معصومه بحرکاظمی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31826.1373

چکیده
  استفاده از سولفات مس بعنوان جلبک‌کش در مزارع پرورش ماهیان می‌تواند موجب مسمومیت در ماهیان شده و بر رشد و سلامتی آن‌ها تاثیر منفی داشته باشد. به دلیل تاثیر مقدار کلسیم آب بر سمیت سولفات مس ، در این تحقیق تأثیر پیش تیمار هفت روزه کربنات کلسیم بر کاهش سمیت مس در کپور معمولی (Cyprinus carpio)در دو دمای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و دانش بومی گیاهان دارویی تفت

امیرعباس مینایی فر؛ سعید دهقان پور فراشاه؛ سعیده سادات میرزاده واقفی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 131-148

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31866.1374

چکیده
  یکی از زمینه های کاربردی علم سیستماتیک شناخت گونه های هر منطقه می باشد، این شناخت منجر به مدیریت صحیح عرصه های زیست محیطی شده که خود یکی از پیش نیازهای اساسی در دستیابی به توسعه پایدار است، پس از تعیین مناطق مختلف رویشگاهی شهرستان، جمع آوری گیاهان دارویی و اطلاعات افراد بومی در مورد خواص درمانی گیاهان، اطلاعات گردآوری شده مجدداً مرتب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تیمار نانو ذرات نقره بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گلرنگ

عارفه محمدی سنجانی؛ منیر حسین زاده نمین؛ مونا صراحی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22051/jab.2020.31071.1365

چکیده
  نانو ذرات نقره در زمینه­ های مختلف از جمله درصنعت، پزشکی، بیوتکنولوژی و کشاورزی به ­طور وسیعی به ­کار گرفته می ­شوند. از این رو ورود این مواد به محیط­زیست به­ عنوان مواد زائد امری اجتناب ناپذیر است که می­ تواند اثرات منفی بر محیط زیست و از جمله بر گیاهان داشته باشد. در این مطالعه تاثیر دو غلظت 5 و 7 پی پی ام نانو ذرات نقره بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی انتشار گلابی وحشی (Pyrus spp.) در جنگل‌های استان کرمانشاه

علی اصغر زهره وندی؛ خسرو ثاقب طالبی

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 165-178

https://doi.org/10.22051/jab.2020.28078.1327

چکیده
  چکیده پژوهش پیش رو به منظور بررسی نیاز رویشگاهی گلابی وحشی (Pyrus spp.) انجام شد. برای بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گلابی وحشی در جنگل‌های زاگرس با توجه به سه دامنه مختلف ارتفاعی، جهات جغرافیایی، فرم‌های زمین، و با در نظر گرفتن تراکم گونه مورد مطالعه (حضور درخت مورد نظر به صورت گروهی در یک پلات)‌ و پراکنش ناهمگن و پراکنده آن در مناطقی ...  بیشتر