مقاله پژوهشی
مطالعات تشریحی دمبرگ در جنس زبان در قفا در ایران

منیژه پاکروان فرد؛ رقیه زارعی؛ زهرا خلج

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4518

چکیده
  جنسزباندرقفا(Consolida)  ازتیرهآلالهدرطایفه   Delphinieaeقراردارد. اینجنسشامل 52 گونهبودهواعضایجنسAconitellaرانیزدربرمیگیرد. زباندرقفا با  24 گونهدرایرانیکیازپرگونهترینکشورهادرجنوبغربآسیامحسوبمیشود. دراینتحقیقویژگی هایتشریحیدمبرگ 16 گونهازجنسزباندرقفاموردبررسیقرارگرفتند. ازهرگونهسهجمعیتبررسیشد. بعدازپیشتیمارنمونهها،برشهایدستیازدمبرگگرفتهشدوبرشهاتوسطرنگهایکارمنوسبزمتیلرنگآمیزیشدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری؛ شیما لطیف نژاد؛ مهوش سیفعلی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4333

چکیده
  گونه شیر ماهی Schizothorax pelzami یکی از اعضای خانواده کپورماهیان در حوضه­های آبریز دشت کویر و هری­رود است. با توجه به اهمیت ویژگی­های استخوان­شناسی در آرایه­شناسی ماهیان و فقدان اطلاعات در مورد ویژگی­های استخوان­شناسی S. pelzami، این تحقیق با هدف توصیف ویژگی­های استخوان­شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای مطالعه ساختار اسکلتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بیان افزایش‌یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه‌سازی شده

زهرا حاجی حسن؛ نوید نظری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4332

چکیده
  امروزه پروتئین اکتیوین A به دلیل کاربردهای بالینی فراوان در درمان زخم و بیماری‌های تحلیل عصبی، در میزبان‌های بیانی متفاوتی به ‌صورت نوترکیب تولید شده است. از آنجاکه یکی از راه‌های افزایش تولید، رسیدن به تراکم سلولی بالا می‌باشد، لذا بهینه‌سازی محیط کشت ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور در این پژوهش غلظت عصاره مخمر و گلیسرول به‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز

فرشاد درویشی؛ ناهیده سلمانی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 50-61

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4331

چکیده
  چربی‌های میکروبی قابلیت استفاده در سوخت­های زیستی، صنایع دارویی و غذایی دارند. تولید و کاربرد این چربی‌های میکروبی در مقایسه با روغن­های گیاهی در حال افزایش است. هدف این تحقیق تولید چربی میکروبی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا CBS6303 از گلوکز و بررسی نیم رخ اسیدهای چرب آن برای تعیین قابلیت سوخت­ زیستی بود. بیشترین مقدار تولید چربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی

آزاده محمدقلی؛ عذرا ربانی چادگانی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 62-74

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4330

چکیده
  وینکریستین  داروی ضد سرطانی از خانواده وینکاالکالوئید ها است که در درمان بسیاری از سرطان ها کاربرد دارد.  کروماتین از واحد های نوکلئوزومی که ترکیبی از DNA و پروتئین های هیستونی است تشکیل یافته است.  مطالعات قبلی نشان داده است که وینکریستین تمایل اتصال قوی به ترکیب نوکلئوپروتئینی کروماتین دارد تا DNA که نقش پروتئین های هیستونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران

صغری رمزی؛ شهریار سعیدی مهرورز

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4328

چکیده
  سرده Veronica از تیره Plantaginaceae یکی از سرده های بزرگ با حدود 450 گونه در جهان است. این سرده با 61 گونه در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. بنابر مطالعات گذشته ویژگی‌های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی که در این سرده از اهمیت تاکسونومیک برخوردارند. از اینرو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی ویژگی های ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و تشریحی میوه در گونه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4327

چکیده
  بر روی ارقام برنج دو آزمایش جداگانه در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی به ترتیب در شرایط آزمایشگاهی و اتاقک رشد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی (فاکتور اول 10 سطح شوری و فاکتور دوم 10 ژنوتیپ برنج) در سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج، با افزایش سطوح شوری، وزن خشک‌ریشه، وزن خشک ساقه و مقدار پتاسیم برحسب درصد ماده خشک کاهش و مقدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان

شیرین شکیب؛ مجید شریفی تهرانی؛ زهرا حسن آبادی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 109-124

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4326

چکیده
  منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر با مساحت 155383 هکتار و حداکثر ارتفاع 2734 متر از سطح دریا، در 45 کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. بررسی فلور این منطقه نشان داد که 125 گونه گیاهی، 102 جنس و 32 تیره از گیاهان آوندی در این منطقه می رویند. مهم ترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه در این منطقه عبارتند از: Chenopodiaceae، Brassicaceae و Asteraceae و مهم ترین جنس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس

سالومه شعاعی نایینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنایی سیادت؛ بیژن بمبئی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4325

چکیده
  آنزیم ال-آسپاراژیناز کاربردهای مختلفی در پزشکی و صنایع غذایی دارد. به دلیل ایجاد برخی عوارض جانبی  به دلیل فعالیت نامطلوب گلوتامینازی؛ تلاش برای یافتن منابع میکروبی جدید تولید کننده آنزیم فاقد فعالیت گلوتامینازی ادامه دارد. هدف مطالعه حاضر جداسازی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز نوع دوم، فاقد خاصیت گلوتامینازی از آب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 147-167

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4321

چکیده
    آب عنصر حیاتی برای بقا و حفظ کیفیت و منابع آن برای هر کشوری حائز اهمیت است. به ‌منظور بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانو فیلتر بر آب آبیاری بر برخی صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی شامل روز تا جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ارتفاع گیاه، طول ریشه‌چه، وزن تر و خشک، رنگیزه‌های فتوسنتزی و میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جانوری
مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

فاطمه نقیبی؛ ابوالفضل عسکری ساری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 168-183

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4322

چکیده
  این تحقیق به منظور مقایسه ی میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در گونه های مختلف ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) و قزل آلای پرورشی  (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. نمونه های ماهی از بازار ماهی فروشان اهواز تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17، آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد که وجود یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم

ملوس شیدایی؛ رضا حاج حسینی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 184-203

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4323

چکیده
  باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans از مهمترین باکتری­های شرکت کننده در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم بوده که در آن، آهن فریک به عنوان یک پذیرنده الکترون عمل کرده و U+4 نامحلول را به U+6 محلول، تبدیل می­کند. در مطالعه حاضر، باکتری­ دخیل در فرآیند فروشویی میکروبی اورانیوم با استفاده از اشعه UV در سه دوز 60، 120 و 180 ثانیه جهش داده شد. باکتری ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گیاهی
حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification

مهدی کاکایی؛ محسن منصوری

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 204-215

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4324

چکیده
  در این تحقیق، حفاظت انجمادی به روش شیشه‌ای شدن بذر کنجد با دو نوع محلول حفاظت‌کننده PVS2 و  PVS3در هفت سطح زمانی (20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 دقیقه) صورت پذیرفت. این آزمون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با دو فاکتور محلول حفاظت‌کننده (دو سطح) و سطوح زمانی (هفت سطح) و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای زمان تیمار ...  بیشتر