1. معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia reticulate)

صفحه 1-13

محمدحسین ابراهیمی؛ فاطمه عباسی


2. بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز

صفحه 14-22

سمیه اعظمی؛ عزت عسگرانی؛ احیا عبدی عالی


3. بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک

صفحه 23-29

معصومه انوری


4. بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی

صفحه 30-40

منیژه پاکروان؛ سمیه نعمتی


5. اثر تغذیه نیتروژنی بر رشد، تولید برخی متابولیت های اولیه و ثانویه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus pusillus L.)

صفحه 41-55

پیمان رجایی؛ ندا محمدی


6. بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی (Virgularia gustavina) در سواحل بندرعباس

صفحه 56-69

شیلا صفاییان؛ اکبر اسماعیلی؛ شراره شریفی


7. جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر

صفحه 70-80

زهره فائزی زاده؛ امیر قریب