مقاله پژوهشی
معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia reticulate)

محمدحسین ابراهیمی؛ فاطمه عباسی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3290

چکیده
  رنگ پوست در ماهیان از نظر فیزیولوژیکی، رفتاری و اکولوژیکی دارای اهمیت بوده و می تواند به عنوان شاخصی از آرامش ماهی در زمان پرورش و همچنین به عنوان یک فاکتور کیفی مهم در زمان فروش در نظر گرفته شود. در این مطالعه اثر دوزهای مختلف هورمون متیل تستوسترون تجاری (0، 300، 400 و 1000 میلیگرم در کیلوگرم غذا) بر خصوصیات سه بعدی ظاهری رنگ (روشنایی (L*)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز

سمیه اعظمی؛ عزت عسگرانی؛ احیا عبدی عالی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 14-22

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3292

چکیده
  استخراج دی. ان. ای اولین مرحله در مطالعه‌ی ساختار و عملکرد ژن است. در تحقیقات مهندسی ژنتیک و میکروبیولوژی، دست‌یابی به روش مؤثر جداسازی دی. ان. ای ضروری است. روش‌های زیادی برای استخراج دی. ان. ای از باکتری‌ها وجود دارد که بر حسب ساختار دیواره و غشای باکتری استفاده می‌شوند.  هدف این تحقیق، ارزیابی روش‌های مختلف استخراج دی. ان. ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک

معصومه انوری

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 23-29

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3293

چکیده
  22 سویه باکتری قلیادوست از خاک‌های نمکی قلیایی استان گیلان در محیط milk Agar به‌منظور بررسی توانایی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز جداسازی شد. از میان باکتری‌های جداسازی شده، اعضای جنس باسیلوس بیشترین توانایی تولید را نشان دادند. بررسی اثر درجه‌ی حرارت، زمان انکوباسیون، منبع کربن، ازت و pH نشان داد که بهترین شرایط تولید، به‌ترتیب در C ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی

منیژه پاکروان؛ سمیه نعمتی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 30-40

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3294

چکیده
  جنس Malva  دارای 8 گونه و 8 واریته با پراکنش گسترده در ایران است. به منظور بررسی روابط کلادیستیک بین گونه های این جنس، تعداد 18 صفت مورد بررسی قرار گرفت. صفات به صورت چند حالته در ماتریس صفات ثبت شد. برای ریشه دار کردن کوتاه ترین کلادوگرام ها از گونه های Althaea officinalis, Lavatera thuringiaca و   Alcea flavovirensبه عنوان برون گروه استفاده شد. تحلیل پارسیمونی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغذیه نیتروژنی بر رشد، تولید برخی متابولیت های اولیه و ثانویه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus pusillus L.)

پیمان رجایی؛ ندا محمدی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 41-55

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3295

چکیده
  بنگدانه(.Hyoscyamus pusillus L) یکی از گیاهان دارویی است که غنی از آلکالوئید های تروپان می باشد. در این تحقیق تأثیر نیترات و آمونیوم بر متابولیت ثانویه وسایر پارامترهای فیزیولوژیک، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد در شرایطی که هر دو یون نیترات وآمونیوم در محلول غذایی گیاه وجود داشته باشد به نحوی که غلظت آمونیوم پایین تر از نیترات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی (Virgularia gustavina) در سواحل بندرعباس

شیلا صفاییان؛ اکبر اسماعیلی؛ شراره شریفی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3296

چکیده
  در سال‌‌های 2001- 2002، تحقیقات داروشناسی مواد شیمیایی دریایی گستره‌ی جهانی یافته است. این تحقیقات در سال‌های اخیر نشان داده‌‌اند که ترکیبات دریایی استخراج‌شده از موجودات دریایی اثرهای مشخص ضدالتهابی و ضدباکتری دارند. قلم‌های دریایی یک گروه خاص از انتوزوآها هستند. این جانوران بنتیک و چسبیده به بسترند. قلم‌های دریایی در تمام آب‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر

زهره فائزی زاده؛ امیر قریب

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1389، صفحه 70-80

https://doi.org/10.22051/jab.2011.3297

چکیده
  ماده‌ی گزیلان یک پلی‌ساکارید ناهمگن است که بخش عمده‌ی همی‌سلولز دیواره‌ی سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. گزیلانازها (EC 3.2.1.8) آنزیم‌هایی هستند که از گونه‌های مختلف میکروارگانیسم‌ها استخراج شده‌اند و می‌توانند پیوند گزیلوزیدی اسکلت گزیلان را تجزیه و گزیلوز و سایر مونوساکاریدها را تولید کنند. در این تحقیق ابتدا آنزیم گزیلاناز ...  بیشتر