1. مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 1-7

ناصر آق؛ صابر زهری؛ هاله احتشام


2. جداسازی و بررسی مقاومت دارویی باکتری Helicobacter pylori

صفحه 8-17

معصومه انوری


3. شناسایی فون‌مرجانی جزیرة لارک

صفحه 18-29

شیلا صفاییان


4. بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلرید جیوه بر بافت تخمدان بچه‌ماهی کُلمه در دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 30-39

فاطمه عباسی؛ سعید محمدزاده باران


5. بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان

صفحه 40-52

نسرین فراست؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


6. بررسی اثر محیط ‌کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه‌زایی گل محمدی

صفحه 53-59

فاطمه قلی زاده؛ خدیجه کیارستمی؛ زهرا ناظم بکائی


7. بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت

صفحه 60-71

فاطمه وحیدی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی؛ ناهید خم خاجی