مقاله پژوهشی
اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان

نجمه السادات آذری؛ منیر حسین زاده نمین؛ مهرزاد روغنی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 5-14

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3273

چکیده
  زعفـران از خانـواده زنبقیـان کـه از لحاظ تغذیـه ای و دارویی ارزشـمنداسـت. ایـن گیـاه از طریـق بنـه (corm)تکثیر می شـود. جهت بررسـیاثـر عصـاره آبـی بنـه بـر سیسـتم ایمنـی انسـان، عصـاره آبـی بنـهتوسـط داوطلبیـن بصـورت خوراکـی مصـرف شـد. نمونه خـون دردونوبــت قبــل و بعــد از مصــرف گرفتــه شــد. افــراد بــر اســاس مــادهمصرفـی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی

معصومه انوری؛ حسین پورکاظم

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3251

چکیده
  رنگ های آزو بدون هیچگونه پیش تصویه ای به فاضلاب وارد می شود و محیط زیست را آلوده می سازد. برای جلوگیری از آلودگی منابع آسیب پذیر، حذف آلاینده های رنگی مهم است. روش های سنتی تصویه پرهزینه می باشد و مشکلات عملیاتی شدن دارد. روش زیستی یک روش ارزان برای احیای رنگ ها به حساب می آید. برای این منظور نمونه های پساب از نقاط آلوده به رنگ برای جداسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

احمد ایمانی؛ کوروش سروی؛ سیران خانی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 31-42

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3252

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب‌های نانو ذره مس بر ساختار بافت آبشش بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در پیش و پس از یک دوره بازیابی طرح ریزی شد. برای این منظور مجموعا 135 قطعه بچه ماهی با وزن متوسط 30 گرم به صورت تصادفی در مخازن90 لیتری توزیع گردیدند. بچه ماهیان به مدت 21 روز تحت سه تیمار مختلف نانو ذره شامل 0، 25 و 50 میکروگرم در لیتر نانوذره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات آسکوربات و فولات بر بهبود برخی از شاخص های جوانه زنی گندم تحت تنش شوری و خشکی

عادل جوادی؛ عزت اله اسفندیاری؛ علیرضا پورمحمد

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 46-57

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3274

چکیده
  بهمنظـور بررسـی تاثیـر آسـکوربات و فـولات بـر پارامترهـای جوانـهزنــی در شــرایط تنــش خشــکی و شــوری، دو آزمایــش جداگانــه درآزمایــش فاکتوریــل بــر پایــه طــرح کامــ ً لا تصادفــی روی رقــم آذر 2گنـدم نـان اجـرا گردیـد. در ایـن راسـتا ابتـدا بـذور یکنواخـت گنـدم 16سـاعت بـا غلظتهـای مختلـف آسـکوربات (0(شاهد)،0.5 و1میلی مولار)و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)

فاطمه جعفری؛ زهره رمضانپور؛ مسعود ستاری

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3253

چکیده
  ساختار جمعیت فیتوپلانکتون‌ها در نواحی ساحلی نتیجه عوامل محیطی مثل مواد غذایی، نور، چرا، دما وشوری است. دریای خزر در منطقه معتدله واقع شده است و تحت تاثیر آب‌هایی است که به آن وارد می‌شوند. شش ایستگاه در امتداد ساحل دریای خزر در استان گیلان از لحاظ وجود فعالیت‌های مختلف انسانی انتخاب شد. نمونه‌برداری به صورت ماهانه در دو فصل تابستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی

شقایق حسن پور؛ سهیل ایگدری؛ منوچهر نصری

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 76-87

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3275

چکیده
  مقایســه ریختــی پنــج جمعیــت ماهیشــاهکولی جنوبــیAlburnus mossulensis Heckel,1843 ـبا اســتفاده از روشخط ســیر پیرامونــی بــه اجــرا در آمــد. بــرای ایــن منظــور تعــداد 219 قطعــه ماهــی از رودخانه هــای گاماســیاب، کارون، کشــکان، خرســان وسـپید برگ بـا اسـتفاده از الکتروشـوکر صیـد گردیـد. از نیمـرخ چـپتمامـی نمونه هـا عکس برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 88-98

https://doi.org/10.22051/jab.2017.4297.

چکیده
  کاندیدا از جمله شایعترین مخمرهای عفونت زای انسانی می‌باشد و در سال‌های اخیر نرخ عفونت‌های ایجاد شده توسط این مخمر افزایش یافته است. شناسایی زود هنگام کاندیدا‌های بیماری زا نقش مهمی را برای انجام اقدامات درمانی و کنترل عفونت‌های بیمارستانی ایفا می‌نماید. روش‌های سنتی شناسایی کاندیدا نسبت به روش‌های مولکولی از حساسیت کمتری برخوردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها

شمیلا درویش علیپورآستانه؛ زرین مینوچهر؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مهران میراولیایی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22051/jab.2017.4262.

چکیده
  با هدف بررسی و شناسایی اسیدهای آمینه‌ مهم از نظر ساختاری و عملکردی در خانواده الکل دهیدروژنازها که در طول تکامل محافظت شده‌اند، تجزیه و تحلیل کامپیوتری پیشرفته‌ای بر روی توالی و ساختار سه بعدی این آنزیم‌ها انجام شد. آنالیزتوالی با توجه به برخی خصوصیات اسیدهای آمینه از جمله همسانی، تشابه، انتروپی، هیدروفوبیسیتی برای تعیین سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین

عذرا ربانی چادگانی؛ معصومه بابائی؛ پرستو شهمیر

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 116-127

https://doi.org/10.22051/jab.2016.8349.1030

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر این دو دارو در مقایسه با هم بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. سلول های ماکروفاژ بطریق لاواژ تهیه و در حضور و عدم حضور غلظت های مختلف داروها برای زمان معین کشت داده شدند. سپس پروتئین های کروماتین استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران

زهرا زکی مولا؛ منیژه پاکروان فرد؛ نسرین فراست

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 128-136

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3257

چکیده
  گل همیشه بهار Calendula L. متعلق به خانواه آفتابگردان و قبیله Calenduleae می باشد. موطن اصلی این گیاه در حوزه دریای مدیترانه، خاورمیانه و اروپای مرکزی بوده و از آنجا به سایر نواحی دیگر انتقال یافته است. در این مطالعه به بررسی گرده شناسی چند گونه از این جنس پرداختیم. گرده ها از نمونه های هرباریومی جدا شدند و به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر

مریم سی سخت نژاد؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3258

چکیده
  خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر منفی می‌گذارد و از آن جایی که جنگل‌های زاگرس با اقلیم مدیترانه‌ای جز جنگل‌های خشکی‌گرا هستند، به این منظور تاثیر تنش خشکی بر روی صفات رویشی و فیزیولوژیک و جذب عناصر در دو گونه‌ی بلوط (برودار و وی‌ول) بررسی شد. برای انجام این آزمایش، تیمار در 4 سطح کنترل و تنش خشکی اعمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس پیازAllium (Amaryllidaceae) در ایران

فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه اسکندری

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 158-171

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3269

چکیده
  در این پژوهش، ویژگی‌های اپیدرم و برش مقطع عرضی برگ در 17 گونه از جنس Alliumمورد بررسی قرار گرفته است. در برش عرضی قسمت میانی برگ و مطالعه اپیدرم ویژگی‌هایی از قبیل؛ وجود رگبرگ میانی برجسته (دارای دو بازو و یک بخش میانی باشد)، وجود غلاف آوندی، وجود سلول‌های اسکلرانشیمی، تعداد لایه‌های سلول‌های اسکلرانشیمی، طول متاگزیلم، تعداد دستجات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین فاصله‌ژنتیکی برخی ارقام لوبیا (Phaseolus Vulgaris) با استفاده از الکتروفورز یک بعدی

مهدی کاکایی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 172-184

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3270

چکیده
  مواد ژنتیکی متفاوت گیاهی، ذخایر بالقوه‌ای هستند که به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای متخصصین اصلاح‌نباتات به شمار می‌روند. مطالعه پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر به دلیل این‌که کمتر تحت اثر محیط قرار می‌گیرند، اطلاعات قابل اعتمادی از تنوع‌ژنتیکی ژنوم لوبیا را در اختیار قرار می‌دهند. در این مطالعه تفکیک پروتئین‌های بذر 12 ژنوتیپ لوبیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

یاسمن محمدی چمپیری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهرزاد مصباح

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3271

چکیده
  آزمایشی به منظور بررسی هورمونهای 3T و 4T به دنبال تجویز خوراکی ویتامین D در سه دوز متفاوت (IU1000، IU3000 وIU 5000 به ازای هرکیلوگرم وزن زنده) انجام شد. تعداد 180 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به وزن 25-20 گرم، به چهار تیمار و سه تکرار تقسیم شدند. ماهی ها بمدت 60 روز با جیره های غنی شده با ویتامین D تغذیه شدند. سرم حاصله از نمونه ها در وسط و آخر دوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

محبوبه ضرابی؛ المیرا نقدی؛ صفیه صوفیان

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396، صفحه 198-209

https://doi.org/10.22051/jab.2017.3272

چکیده
  چکیده سیکلوتیدها پپتیدهای کوچک غنی از باندهای دی سولفید هستند که از گیاهان جدا شده اند و دارای طیف وسیعی از فعالیت های زیستی شامل فعالیت ضد میکروبی، ضد تومور، حشره کشی وAnti-HIV می باشند. با توجه به افزایش باکتری های مقاوم به دارو، جامعه ی جهانی در حال رویارویی با یک چالش جدی است و نیازی ضروری به ترکیبات جدید برای درمان بیماری ها احساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی ذاتی هومورال در انسان

منیر حسین زاده؛ نجمه السادات آذری؛ مهرزاد روغنی

دوره 30، شماره 2 ، بهمن 1396

https://doi.org/10.22051/jab.2018.5988

چکیده
  زعفران از خانواده زنبقیان و از لحاظ تغذیه‌ای و دارویی ارزشمند است. این گیاه از طریق بنه (corm) تکثیر می‌شود. بنه حاوی ترکیبات فراوان از جمله نشاسته و پروتئین و واجد ترکیبات دخیل در ایمنی است. جهت بررسی اثر عصاره آبی بنه بر سیستم ایمنی انسان، عصاره آبی بنه توسط داوطلبین بصورت خوراکی مصرف شد. نمونه خون دردو نوبت قبل و بعد از مصرف گرفته شد. ...  بیشتر