مقاله پژوهشی
بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa

مرجان انشاییه؛ محبوبه مدنی؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ فروغ عسگری کرچگانی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2466

چکیده
  استفاده از میکروارگانیسم ها در زمینه ی تولید مواد با ارزش از نظر اقتصادی و کاربردی، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. از جمله این مواد با ارزش، روغن تک یاخته و پلی الکل ها با قابلیت کاربرد در عرصه های مختلف صنعتی می باشند. روغن تک یاخته در زمینه تولید سوخت زیستی و پلی الکل ها نظیر زایلیتول، در صنایع غذایی و دارویی بسیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی

مریم بردخوانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ حمید گشتاسب میگونی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 27-49

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2468

چکیده
  پژوهش حاضر، برخی ویژگی‌های بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و ر‌یخت‌سنجی جمعیت‌های خوک وحشی (Sus scrofa) را در جزیره مینو و پارک‌های ملی خبر و گلستان مورد بررسی قرار داده است. 29 ویژگی ریخت‌سنجی ظاهری و جمجمه‌ای برای هر نمونه اندازه‌گیری شد. اختلاف‌های معنی‌دار میان جنس‌های مختلف در هر منطقه، بر اساس ویژگی‌های ریخت سنجی، با کمک آزمون T بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

ناصر جعفری؛ زهرا علوی؛ محمد علی ابراهیم زاده

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-78

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2469

چکیده
  جلبکها از جنبه های بسیار زیادی حائز اهمیت می باشند که می توانند کاربردهای متعددی در صنایع دارویی، غذایی، کشاورزی، مصارف پزشکی و همچنین کاربرد در تصفیه فاضلاب داشته باشند. این تحقیق به منظور بررسی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو نوع جلبک سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام شد. در این تحقیق جلبک Cladophora ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album

ژاله تحصیلی؛ مظفر شریفی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2470

چکیده
  کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) یکی از گونه های بومی ایران، دارای پودوفیلوتوکسین و دیگر ترکیبات لیگنانی است. پودوفیلوتوکسین، لیگنانی است که در گونه های گیاهی معدودی حضور دارد و به دلیل خواص ضد سرطانی اهمیت دارویی زیادی پیدا کرده است. دست ورزی محیط های کشت سلولی با الیسیتورها یکی از راهکارهای مهم جهت القای تولید متابولیت های ارزشمند می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت‌های پاداکسایشی در غددزیرزمینی و برگ‌های Leontice leontopetalum وL. armeniaca از ایران

سمیرا شوکت یاری؛ رشید جامعی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2471

چکیده
  هدف از این مطالعه تعیین محتوای تام آلکالوئیدی، فنلی، فلاوونوئیدی و نیز بررسی میزان فعالیت پاداکسایشی، به روش بررسی فعالیت پاداکسایشی آهن احیا شده FRAP))، قدرت احیاکنندگی و جمع آوری رادیکال آزاد سوپراکسید در برگ­ها و غددزیرزمینی گونه­های L. leontopetalum و  L. armeniaca بود. نتایج نشان داد که در هر دو گونه محتوای آلکالوئید، فنل و فلاوونوئید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2477

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تغییر محتوای اسمولیتهای سازگار (شامل محتوای قند های احیا کننده و پرولین) وهمچنین پلی ساکارید های 4 رقم گندم تحت شرایط کمبود آب در شرایط مزرعه ای اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش رطوبت در مرحله رسیدگی بذر و رقم بودند که به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی؛ خدیجه کیارستمی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 143-158

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2478

چکیده
  در این مطالعه به بررسی عصاره کل گیاه به روش خیساندن برای بررسی حضور ترکیبات موثره، سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی و فلاونوئید کل در میان 6 گونه جنس Stellaria و دوگونه نزدیک آن شامل Myosoton aquaticum  وMesostemma kotschyanum  متعلق به زیر خانواده Alsinoides از خانواده میخک پرداخته شده است. محتوای ترکیبات فنول و فلاونوئید به ترتیب به روش های فولن- سیوکالتیو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2474

چکیده
  زعفران(Crocus sativus) گیاهی است از تیره زنبقیان که از نظر دارویی و غذایی با ارزش می باشد. تنش شوری یکی از عوامل محدود کننده رشد زعفران می باشد. نانو نقره اثرات زیادی دارد در گیرنده های اتیلن گیاهان، فعالیت کلروفیلاز و DNA دارد، همچنین باعث کاهش اثرات تنش در گیاهان می شود. اثرات نانو نقره با غلظت ppm 40 و تنش شوری NaCl mM 100 بر روی ویژگی های فیزیولوژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی

زهرا نوغانی؛ لیلا کوهی؛ پریسا پناهی؛ یوسف ترابیان؛ مهدی پور هاشمی؛ آرمین هاشمی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 175-190

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2475

چکیده
  سطح برگ یکی از مهم‌ترین ویژگی­های گیاهان است که ارتباط مستقیم با متغیرهای اکولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مانند شاخص سطح برگ، جذب نور، تبخیر و تعرق، فتوسنتز و رشد دارد، از اینرو محاسبة آن فوق­العاده حائز اهمیت است. در این پژوهش سعی شد با استفاده از یک روش غیرتخریبی (محاسبة مدل­های سادة رگرسیونی) و با اندازه­گیری متغیرهای کمی برگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیرات عصاره آبی-اتانولی برگهای گیاه بابا آدم بر ترمیم زخم

سیامک یاری

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 191-204

https://doi.org/10.22051/jab.2016.2476

چکیده
  ترمیم زخم فرآیند پیچیده­ای هست و مطالعات نشان داده است که شمار زیادی از تولیدات طبیعی همچون داروهای گیاهی تاثیرات مهمی در تنظیم فرایند ترمیم زخم دارند. مطالعات فارماکولوژیکی نشان داده است که گیاه بابا آدم دارای فعالیت ضد­التهابی، ضد­میکروبی و ضد تکثیری می­باشند هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات عصاره گیاه بابا آدم بر فرآیند ...  بیشتر