قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت

ابراهیم اونق؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ افشین امین زاده؛ نورمحمد مخدومی؛ مهدی خارکن قمصری

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 5-18

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1164

چکیده
  قابلی تهای کمی وکیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی اتیلنی و دریک سیستم پرورش بچ کالچر باا 2/ 1مترمکعاب آبییاری و شاوری 60گرم بر لیتر و بطور میانیین معرفی 2700 نااپلی آرتمیاا فرانسایکانا درهر لیتر و با ترکیبی از جلبک سبز دونالیلا، مخمر نانوایی و بطور عمدهسبوس برنج به عنوان منابع غذایی در طول یک دوره سه هفته ای موردبررسی قرار گرفت. در ...  بیشتر

مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک قرمز . Gracilaria sp

ناصر جعفری؛ هدی قدسی

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 19-30

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1165

چکیده
  روش های مختلفی برای حذف یاا کااه غلظات فلااا ساگین وجاوددارد، اماا اکثار ایا روش هاا باا هایگا هاای باایی سارمای گاذاری،بهره برداری و نیهدار همراه است. مطالعا زیادی در سال های حاضاربرای ابداع روشهای اقتصادی انجام گرفت است. یکی از تکگولوژی هاایموثر برای حذف فلاا سگین استفاده از جاذب های زیستی است. ایاامار با دلناا اقتصاادی باود ، دساتنابی ...  بیشتر

تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ جواد اشرفی هلان

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1166

چکیده
  در این تحقیق اثراا ححرافی یر داروی گیرای برا ارا آیباوگسرتSTW5) ) در حدل تجاب ال هاب حنیور حیوااا ب 6 گاوه تقسیم شرداد: گراوه نن رال در دزیای حخ لف با روی آسیب ییس وپاتولوژی بافرت ریرCLP در ر حورد بارس قاار ح گیاد. بدین( SOP ) ، گراوهCLP ، گراوه یرای 10 mg/kg) CLP + STW 5 & 5 , 2.5 ) و گراوهCLP + ایندوح اسین )نن ال حثبت(. ایندوح اسین و STW5 ب صورi.p سرا ت پرس از القراء ...  بیشتر

بررسی بیوسیستماتیکی تیره های ی eaه Lorant hac و Viscaceae بر اساس ترادف ITS هسته ای و trnL-F کلروپلاستی

پگاه زنجانچی؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ ایرج مهرگان

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1167

چکیده
  تیره اسرتس سررده ارای ایرا تیررهر اساسرار در نروایم گر ریری نیمرهگر یری جهرا گ رشرد دارنر س اعضرای ایرا تیررهر در د نه ره یجغرافیایم از جمله نوایم البرز ق مت ارای رزر ی ایررا پررازندارن س تاز و اایم زه در ایا آنالی ورد بررسم قرار گرفشن شرا لسرده انگل دروشا بلوط است Loranthaceae دارای سه سرده با پنج گونه نیمه انگل در ایرراLoranthus است زره ورود ...  بیشتر

مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

سمیرا شریفی؛ امیر پرویز سلاطی؛ پیمان اسدیان؛ عین اله گرجی پو ر؛ حسین مرادیان

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 73-84

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1168

چکیده
  با توجه به اینکه ماهی در مراحل ابتداایی نددا ی بده تراادرای م ا دیبساار حساس می باشا آ اهی ان چگودگی باان آدزیم های آدتی اکسااادیدر مراحل اولاه جنانی در شناخت منشأ و شدکل ادری مکاداسدم هدایحفاظتی در طول چرخه نددا ی ار اداسد م هدا بسداار بدا اه ادت ج دومی . ک ناد ر این ت قاق به بررسی رودا تکام ی آدزیم های آدتی اکسااادیGPX ، CAT ، SOD و پراکساااساون ...  بیشتر

بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا

خدیجه کیارستمی؛ سعیده السادات صدری؛ نسرین عبداملکی؛ عذرا صبورا

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1169

چکیده
  سالیسیلیک اسید یک ترکیب طبیعی است که نقش مهمی در تحمل ییلابه تنش های زیان آور زیستی و غیر زیستی دارد. با هدف بررسی اثلرسالیسیلیک اسید بر روی القای سیستم دفاع آنتی اکسلیدان آنزیملی درییا کلزا، ارقام نسبتا مقاوم به شوری( در قالب طرح بللو هلای کامل تصلادفی بلا 3تکرار در روستای ا ی آباد قم کاشته شلدند. در مر لله ههلاربریی)دو ما پس از کشت( ...  بیشتر

جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد

مرضیه متین فر؛ پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ مصطفی نوروزی

دوره 27، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22051/jab.2015.1170

چکیده
  پاسارگاد مجموعه ای از سهاز ههای ااسهنا ب اهامب ما هز از ت ومهتهخامنشب است ک در اسنان فارس وامع شز است. آرامگها کهوروازرگ، ک از سنگ های آه ب ساخن شز است در مسهمت ننهواب ایهمنطق مرار گرفن است. سنگ های ای ساخنمان ما نز هر سنگ دیگهری،مناثر از عوامل فیزی وشیمیایب و ایولوژی ب است. فرسهودگب زیسهنبمهواد فرآینهزی ارگشهت اپهکیر اسهت که هب آن مهواد ...  بیشتر