1. طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری

صفحه 1-8

سیاوش سلمانزاده؛ احیا عبدی عالی؛ زهرا بلند قامت پور


2. پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

صفحه 9-20

مسعود طبری؛ سید احسان ساداتی


3. بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی

صفحه 21-32

محمد جمال پور؛ غلامحسین محمدی؛ مژگان خدادادی


4. استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431

صفحه 33-42

محمد رضا معصومیان؛ ضرغام سپهری زاده؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ محبوبه ضرابی؛ راضیه دلیر فردویی


5. مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول

صفحه 43-55

شیوا کلانتری؛ محمد تقی زاده؛ معصومه دهقانی؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مصطفی رضایی طاویرانی


6. بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران

صفحه 57-67

علیرضا نقی نژاد؛ وحید امر قلیپور کاسمانی؛ فرخ قهرمانی نژاد


7. مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی

صفحه 69-81

گل نوش وارسته مؤخر؛ مهدی شمسایی مهرگان؛ هومن رجبی اسلامی؛ فرشته نعمت اللهی