نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی ((Onychoprion anaethetus در جزیره قبر ناخدا درخور موسی در ماهشهر از فروردین تا شهریور 1394 انجام شد. در 142 آشیانه منتخب، میانگین قطر بزرگ آشیانه 42/0 ± 23/23، میانگین قطر کوچک آشیانه 29/0 ± 08/19 و میانگین عمق آن 17/0 ±07/3 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. از 142تخم اندازه‌گیری شده، میانگین قطر بزرگ تخم 23/0 ± 43/43 میلی‌متر، میانگین قطر کوچک 15/0 ± 11/31 میلی‌متر، وزن تخم‌ها 35/0 ± 98/21 گرم و حجم تخم 12/1 ± 453/20 میلی‌متر مکعب تعیین شد. شاخص شکل تخم بیضوی و مقدار آن 09/3 ± 63/71 تعیین شد زمان جوجه آوری 45 روز و میانگین دوران تفریخ5/1± 5/28 روز تعین شد. میانگین موفقیت در مرحله آشیانه نشینی جوجه‌ها (nestling) ،60/92 درصد، در مرحله ترک آشیانه جوجه‌ها (Post-nestling) 44/91 درصد و میزان موفقیت کل جوجه آوری این‌گونه در جزیره قبرناخدا 94/73 درصد تعیین شد. بیشترین میزان تلفات در مرحله ترک آشیانه(Post-nestling) 12درصد و کم‌ترین تلفات در مرحله تخم‌ 5 در صد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reproductive Phenology and Breeding Success of Onychoprion anaethetus in Ghabre Nakhoda Island in 2015

نویسنده [English]

  • Behrouz Behrouzi-Rad

چکیده [English]

The Present study conducted during March-September 2015 on Ghabre Nakhoda Island in Khoore Mosa Creek in Khozestan Province. Entrance of the Bridled Tern Onychoprion anaethetus (Scopoli, 1786) to Khabre Nakhoda Island started in mid-March and they leaved island after breeding in mid-September 2015. A total of 896 nests (breeder pairs) of the species were counted in the Ghabre Nakhoda Island under the shadow of bushes. In 142 selected nests, the process of reproduction, breeding success rates, large and small diameter parameters, the shape, size, volume of eggs, and weight of eggs before hatching and chicks after birth were measured. Averages of large diameter, small diameter, and depth of nests were 23.42±0.42, 19.08±0.29 and 3.07±0.17centimeter respectively. Averages of large diameter, small diameter, volume, shape and weight of eggs were 43.43±0.23, 31.11± 0.15 mm, 20.453±1.12 mm3 71.63±3.09 and 21.98±0.35gr respectively. Average success of the nestling, post nestling and fledging were 92.60, 91.44 and 73.94 percent respectively. Most of the mortality was 12 percent at post-nestling and minimum was 5 percent at incubation period. Average of incubation period was 28.5±1.5 day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding success
  • Onychoprion anaethetus
  • Post-Nestling
  • Ghabre Nakhoda Island