نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

  کاتالاز آنزیمی با توانایی تبدیل H2O2 به آب و اکسیژن است. کاتالاز در صنایع مختلف بخصوص صنعت نساجی مورد توجه قرار گرفته است. در صنعت نساجی H2O2 به عنوان سفیدکننده استفاده می شود. این فرآیند در pH بالا انجام می شود. بنابراین کاتالاز قلیایی جهت احیای H2O2 بسیار مناسب است . باکتری Kocuria sp . ASB 107 دارای کاتالاز قلیایی است. دراین مطالعه برای دستیابی به بیشترین میزان رشد این باکتری و تولید کاتالاز از محیط کشت های ارزان قیمت نظیر ملاس چغندر قند، نیشکر و آب پنیر استفاده شد. منحنی رشد رسم شد و در اواخر فاز لگاریتمی، محصول تخمیر سانتریفیوژ و فعالیت آنزیمی با روش اسپکتروفتومتری درطول موج nm 240 بررسی شد. برای تعیین میزان رشد باکتری نیز از وزن بیوماس خشک استفاده شد. بالاترین فعالیت کاتالازی ( U/mL 2136.25) و رشد باکتریایی ( g/L 5.19) با استفاده از ملاس چغندرقند (1%) و عصاره مخمر (2.5%) حاصل شد. همچنین با 4% آب پنیر به عنوان منبع کربن فعالیت کاتالازی و رشد به ترتیب به میزان U/ml 3032.5 و g/L 6.16 مشاهده شد. نتایج پژوهش نشان داد ملاس چغندرقند و نیشکر و آب پنیر سوبستراهای ارزان و مناسبی جهت تولید آنزیم و رشد سلول هستند و منبع نیتروژن غیرآلی اوره مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of growth and catalase production inKocuria sp. ASB 107 in economic medium

چکیده [English]

  Catalase is an enzyme capable of catalyzing the alteration of H2O2 to O2 and H2O. It has recently acquired importance due to its application in the textile industries.   Kocuria ASB107 shows relative high resistance against ionizing and UV radiation. the antioxidant barrier in this bacterium consists enzymes such as catalase. In order to achieve the highest rate of bacterial growth and catalase production, sugar cane molasses, sugar beet molasses and whey were used as cheap carbon sources . Growth curves were plotted and at the late logarithmic phase, fermentation product was harvested . Catalase activity was measured spectrophotometrically by monitoring the decrease in absorbance at 240 nm affected by the decomposition of hydrogen peroxide. bacterial growth was also stimated from the weight of dry biomass. The highest biomass (5.19g/L) and catalase activity (2136.25 U/mL) were found in medium consisted 1% molasses and 2.5% yeast extract. In addition with the 4 % whey as a carbon source, catalase activity and growth were 3032.5 U/mL and 6.16 g/L respectively. The results showed molasses and whey are suitable and inexpensive substrate. on the other hand inorganic nitrogen sources such as urea are not suitable for the production of catalase and cell growth .

کلیدواژه‌ها [English]

  • catalase
  • Kocuria ASB107
  • optimization
  • molasses
  • whey