1. کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 42-51

معصومه جمال امیدی؛ مهران غلامی؛ فاطمه جمال امیدی


2. مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 33-47

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مهسا رزاز؛ علیرضا نقی نژاد؛ آرمان محمودی اطاقوری


3. بررسی پروتئین‌های بذر در گونه‌های Prosopis از تیره حبوبات در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-88

مریم کشاورزی؛ فریبا رئیسی للری؛ پرریناز قدم